JOB-18 งานราชการ
งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 30 ก.ย. 2565

งานธนาคาร

ธนาคารออมสินภาค 3 เปิดรับสมัครบุคคลภายนอกเข้าเป็นลูกจ้างปฏิบัติการ ณ สาขาหรือหน่วยงานในสังกัดธนาคารออมสินภาค 3 สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ - 31 สิงหาคม 2565


ธนาคารออมสินภาค 3 เปิดรับสมัครบุคคลภายนอกเข้าเป็นลูกจ้างปฏิบัติการ ณ สาขาหรือหน่วยงานในสังกัดธนาคารออมสินภาค 3 

คุณสมบัติ :

สำเร็จการศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรีขึ้นไป

ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ บัญชี การเงินการธนาคาร การตลาด การจัดการ เศรษฐศาสตร์

นิติศาสตร์ คอมพิวเตอร์ สถิติ วิศวกรรม รัฐศาสตร์ นิเทศศาสตร์ พัฒนาชุมชน

หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานของธนาคาร

เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50

อายุตั้งแต่ 20 ปี แต่ไม่เกิน 35 ปี นับถึงวันเปิดรับสมัคร

เพศชายต้องผ่านการรับราชการทหาร หรือผ่านการเกณฑ์ทหาร

(แบบ สด.43) หรือได้สำเร็จการฝึกวิชาทหาร ชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป (แบบ สด.8)

ต้องไม่เป็นบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติ

ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและ

การแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ.2559


วิธีการสมัคร

สมัครผ่าน www.gsb.or.th เลือกตำแหน่งลูกจ้างปฏิบัติการ

(สังกัดหน่วยงานส่วนกลางและหน่วยงานสาขา)

เลือกหน่วยงานที่ประสงค์จะไปปฏิบัติงาน "ธนาคารออมสินภาค 3"

ตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 ส.ค. 2565 นี้เท่านั้น!
***ท่านจะไม่พลาดข่าวงานราชการ เพียงติดตามเราที่ facebook.com/Job108admin

ธนาคารออมสินภาค 3 เปิดรับสมัครบุคคลภายนอกเข้าเป็นลูกจ้างปฏิบัติการ ณ สาขาหรือหน่วยงานในสังกัดธนาคารออมสินภาค 3 สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ - 31 สิงหาคม 2565
วันที่โพส 15 ส.ค. 2565


การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เปิดรับสมัคร การสอบคัดเลือกจากบุคคลภายนอกเพื่อเข้าปฏิบัติงานกับ กฟภ. ประจำปี 2565 (ครั้งที่ 2)
Top 5
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ เปิดรับสมัคร 28 กันยายน 2565 - 20 ตุลาคม 2565
กรมสุขภาพจิต รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน - 12 ตุลาคม 2565
กรมทรัพย์สินทางปัญญา รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ วุฒิ ปวส. - ป.ตรี เปิดรับสมัคร 3 - 27 ตุลาคม พ.ศ. 2565
กรมทรัพยากรธรณี รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เปิดรับสมัคร 3 - 26 ตุลาคม พ.ศ. 2565
กรมท่าอากาศยาน(ส่วนกลาง) รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป วุฒิ ปวช.-ปวส.ทุกสาขา เปิดรับสมัคร 4 - 10 ตุลาคม พ.ศ. 2565