JOB-18 งานราชการ
งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 11 ธ.ค. 2566

งานธนาคาร

ธนาคารออมสินภาค 3 เปิดรับสมัครบุคคลภายนอกเข้าเป็นลูกจ้างปฏิบัติการ ณ สาขาหรือหน่วยงานในสังกัดธนาคารออมสินภาค 3 สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ - 31 สิงหาคม 2565


ธนาคารออมสินภาค 3 เปิดรับสมัครบุคคลภายนอกเข้าเป็นลูกจ้างปฏิบัติการ ณ สาขาหรือหน่วยงานในสังกัดธนาคารออมสินภาค 3 

คุณสมบัติ :

สำเร็จการศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรีขึ้นไป

ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ บัญชี การเงินการธนาคาร การตลาด การจัดการ เศรษฐศาสตร์

นิติศาสตร์ คอมพิวเตอร์ สถิติ วิศวกรรม รัฐศาสตร์ นิเทศศาสตร์ พัฒนาชุมชน

หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานของธนาคาร

เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50

อายุตั้งแต่ 20 ปี แต่ไม่เกิน 35 ปี นับถึงวันเปิดรับสมัคร

เพศชายต้องผ่านการรับราชการทหาร หรือผ่านการเกณฑ์ทหาร

(แบบ สด.43) หรือได้สำเร็จการฝึกวิชาทหาร ชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป (แบบ สด.8)

ต้องไม่เป็นบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติ

ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและ

การแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ.2559


วิธีการสมัคร

สมัครผ่าน www.gsb.or.th เลือกตำแหน่งลูกจ้างปฏิบัติการ

(สังกัดหน่วยงานส่วนกลางและหน่วยงานสาขา)

เลือกหน่วยงานที่ประสงค์จะไปปฏิบัติงาน "ธนาคารออมสินภาค 3"

ตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 ส.ค. 2565 นี้เท่านั้น!
***ท่านจะไม่พลาดข่าวงานราชการ เพียงติดตามเราที่ Facebook | Twitter

ธนาคารออมสินภาค 3 เปิดรับสมัครบุคคลภายนอกเข้าเป็นลูกจ้างปฏิบัติการ ณ สาขาหรือหน่วยงานในสังกัดธนาคารออมสินภาค 3 สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ - 31 สิงหาคม 2565
วันที่โพส 15 ส.ค. 2565


ธ.ก.ส. รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อเป็นพนักงาน 320 อัตรา รับทั่วประเทศ เปิดรับสมัคร 10 – 18 ธันวาคม 2566
Top 5
สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 12 - 26 ธันวาคม พ.ศ. 2566
กรมควบคุมมลพิษ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ บรรจุครั้งแรก 29 อัตรา เปิดรับสมัคร 13 ธันวาคม 2566 - 4 มกราคม 2567
กรมประมง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป วุฒิ ปวช.-ปวส.-ป.ตรี 9 ตำแหน่ง 14 อัตรา เปิดรับสมัคร 13 - 21 ธันวาคม พ.ศ. 2566
สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เปิดรับสมัคร 18 ธันวาคม 2566 - 10 มกราคม 2567
สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งว่างครั้งแรก 24 อัตรา เปิดรับสมัคร 19 ธันวาคม 2566 ถึง 10 มกราคม 2567