JOB-18 งานราชการ
งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 30 ก.ย. 2565

งานสาธารณสุข

โรงพยาบาลราชวิถี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 54 อัตรา วุฒิ ม.3 - ม.6 - ปวช.-ปวส.-ป.ตรี เปิดรับสมัคร 29 สิงหาคม 2565 ถึง 2 กันยายน 2565


ประกาศโรงพยาบาลราชวิถี
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไปครั้งที่ 8/2565

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1 ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข
จำนวน 2 อัตรา
เงินเดือน 18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. ได้รับปริญญาตในสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม/อนามัย
ชุมชน/อนามัยสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ สาขาวิชาสุขศึกษา
2. มีทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. มีทักษะในการนำภาษาอังกฤษมาใช้ในงาน

2 ตำแหน่ง เจ้าพนักงานเภสัชกรรม
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 13,800 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. ได้รับประกาศนียบัตรเจ้าพนักงานเภสัชกรรมซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 2 ปี
ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลายที่ศึกษาวิชาสามัญหรือได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงเทคนิคเภสัชกรรม(ปวส.)
2. มีทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในงนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. มีทักษะในการนำภาษาอังกฤษมาใช้ในงาน

3 ตำแหน่ง เจ้าพนักงานเวชสถิติ
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 13,800 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1.ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงเวชระเบียน (ปวส.)
2. มีทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. มีทักษะในการนำภาษาอังกฤษมาใช้ในงาน

4 ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ
จำนวน 14 อัตรา
เงินเดือน 11,500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1 ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในทุกสาขา
2. มีทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในงนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. มีทักษะในการนำภาษาอังกฤษมาใช้ในงาน

5 ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 11,500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในทุกสาขา
2. มีทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอในงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. มีทักษะในการนำภาษาอังกฤษมาใช้ในงาน

6 ตำแหน่ง พนักงานบริการ (บริการด่านหน้า)
จำนวน 2 อัตรา
เงินเดือน 11,500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทุกสาขา
2. มีทักษะในการนำภาษาอังกฤษมาใช้ในงาน
3. มีความรู้ความสามารถและความชำนาญงานในหน้าที่

7 ตำแหน่ง ผู้ช่วยทันตแพทย์
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 9,400 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1 มีความรู้ความสามารถและความชำนาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็น
เวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี โดยผ่านการอบรมหลักสูตรผู้ช่วยทันตแพทย์ หรือหลักสูตรด้านบริการทันตกรรม
จากสถาบันการศึกษา หรือหน่วยงานที่มีความเป็นมาตรฐานทางวิชาชีพ
2. ได้รับประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์ ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจาก
มัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ

8 ตำแหน่ง พนักงานเภสัชกรรม
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 9,400 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันใน
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่
หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร

9 ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้
จำนวน 9 อัตรา
เงินเดือน 8,690 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. มีความรู้ความสามารถและความชำนาญงานในหน้าที่
2. ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น(ม.3)หรือตอนปลายสายสามัญ(ม.6)

10 ตำแหน่ง พนักงานบริการ
จำนวน 6 อัตรา
เงินเดือน 8,690 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. มีความรู้ความสามารถและความชำนาญงานในหน้าที่
2. ได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ (ม.6)

11  ตำแหน่ง พนักงานบริการ (ปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัย)
จำนวน 2 อัตรา
เงินเดือน 8,690 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. มีความรู้ความสามารถและความชำนาญงานในหน้าที่
2. ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือตอนปลายสายสามัญ (ม.6)

12 ตำแหน่ง พนักงานประกอบอาหาร
จำนวน 5 อัตรา
เงินเดือน 8,690 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. มีความรู้ความสามารถและความชำนาญงานในหน้าที่
2. ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือตอนปลายสายสามัญ (ม.6)
3. มีทักษะในการนำภาษาอังกฤษมาใช้ในงาน

13  ตำแหน่ง พนักงานประจำห้องยา
จำนวน 2 อัตรา
เงินเดือน 8,690 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. ได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือมัธยมศึกษาตอนปลายสามัญ (ม.6)
2. มีทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในงนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. มีทักษะในการนำภาษาอังกฤษมาใช้ในงาน

14 ตำแหน่ง พนักงานเปล
จำนวน 6 อัตรา
เงินเดือน 8,690 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. มีความรู้ความสามารถและความชำนาญงานในหน้าที่
2. ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น(ม.3) หรือตอนปลายสายสามัญ (ม.6)

15 ตำแหน่ง พนักงานวิทยาศาสตร์
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 8,690 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. มีความรู้ความสามารถและความชำนาญงานในหน้าที่
2. ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น(ม.๓) หรือตอนปลายสายสามัญ (ม.๖)

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ชั้น ๒ ลานหน้าลิฟต์ ตึกสิรินธร
โรงพยาบาลราชวิถี เลขที่ 2 ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 ได้ตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคม 2565
ถึง 2 กันยายน 2565 ในวันและเวลาราชการ (ภาคเช้าเวลา 08.30 - 12.00 น.และภาคบ่ายเวลา 13.00 0 16.30 น.) **สมัครได้เพียงตำแหน่งเดียว และไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัคร**File แนบ..


***ท่านจะไม่พลาดข่าวงานราชการ เพียงติดตามเราที่ facebook.com/Job108admin

โรงพยาบาลราชวิถี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 54 อัตรา วุฒิ ม.3 - ม.6 - ปวช.-ปวส.-ป.ตรี เปิดรับสมัคร 29 สิงหาคม 2565 ถึง 2 กันยายน 2565
วันที่โพส 12 ส.ค. 2565


การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เปิดรับสมัคร การสอบคัดเลือกจากบุคคลภายนอกเพื่อเข้าปฏิบัติงานกับ กฟภ. ประจำปี 2565 (ครั้งที่ 2)
Top 5
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ เปิดรับสมัคร 28 กันยายน 2565 - 20 ตุลาคม 2565
กรมสุขภาพจิต รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน - 12 ตุลาคม 2565
กรมทรัพย์สินทางปัญญา รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ วุฒิ ปวส. - ป.ตรี เปิดรับสมัคร 3 - 27 ตุลาคม พ.ศ. 2565
กรมทรัพยากรธรณี รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เปิดรับสมัคร 3 - 26 ตุลาคม พ.ศ. 2565
กรมท่าอากาศยาน(ส่วนกลาง) รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป วุฒิ ปวช.-ปวส.ทุกสาขา เปิดรับสมัคร 4 - 10 ตุลาคม พ.ศ. 2565