Update ล่าสุดวันนี้ 28 ก.พ. 2567

 

งานธนาคาร

 

ธนาคารออมสินรับสมัครบุคคลเข้าเป็นพนักงานระดับ 4-5 สังกัดกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ เปิดรับสมัคร 11 - 23 สิงหาคม 256

ธนาคารออมสินรับสมัครบุคคลเข้าเป็นพนักงานระดับ 4-5 สังกัดกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ
(สามารถแจ้งความประสงค์ตั้งแต่วันที่ 11 - 23 สิงหาคม 2565)

ธนาคารออมสินรับสมัครบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างในตำแหน่งต่าง ๆ เพื่อเป็นการรองรับตำแหน่งว่างดังนี้

1.  ตำแหน่งลูกจ้างปฏิบัติการ ปฏิบัติงาน ณ ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่และธนาคารออมสินภาค 1-18
2.  ตำแหน่งลูกจ้างผู้ช่วยทันตแพทย์ และลูกจ้างวิชาชีพพยาบาลปฏิบัติงานณ ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่
3.  ตำแหน่งลูกจ้างลักษณะงานเฉพาะ ปฏิบัติงาน ณธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่
    (ช่างเขียนแบบ ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ช่างเทคนิค ช่างยนต์ ช่างภาพ และช่างศิลป์)
4.  ตำแหน่งลูกจ้าง (คนพิการ) ปฏิบัติงาน ณ ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่และธนาคารออมสินภาค 1-18
5.  ตำแหน่งลูกจ้างขับรถยนต์และลูกจ้างขับเรือยนต์ ปฏิบัติงาน ณ ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่
     และธนาคารออมสินสาขาทั่วประเทศ
6.  ตำแหน่งลูกจ้างปฏิบัติการ (CallCenter ปฏิบัติงานเป็นกะ) สังกัดหน่วยงานส่วนกลาง

ธนาคารสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิกใบสมัครหรือไม่คัดเลือกใบสมัครและสงวนสิทธิ์ที่จะเรียกหรือไม่เรียกบุคคลใดบุคคลหนึ่งเข้ารับการทดสอบหรือสัมภาษณ์ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งเหตุผลให้ทราบ และผู้สมัครจะอ้างสิทธิ์ใด ๆโต้แย้งมิได้ ทั้งนี้ คะแนนสอบข้อเขียนและหรือคะแนนสอบสัมภาษณ์ของธนาคารถือเป็นที่สิ้นสุดโดยธนาคารสงวนสิทธิ์ไม่จำเป็นต้องแจ้งเหตุผลหรือให้ข้อมูลการทดสอบข้อเขียนและหรือสัมภาษณ์และผู้เข้ารับการสอบข้อเขียนและหรือสัมภาษณ์จะอ้างสิทธิ์ใดๆ โต้แย้งมิได้

ทั้งนี้ ใบสมัครของท่าน ธนาคารจะเก็บเป็นข้อมูลไว้ในระบบนับถึงวันที่30 ธันวาคม ของทุกปี หากท่านที่มีความสนใจจะเข้าร่วมงานกับธนาคาร ให้ท่านสมัครเข้าในระบบใหม่อีกครั้งเมื่อครบตามระยะเวลาที่ธนาคารกำหนด

 

*** ผู้สมัครที่ได้ทำการส่งใบสมัครเรียบร้อยแล้วสามารถกลับมาพิมพ์ใบสมัครใหม่อีกครั้งได้ โดยจะต้องกรอกข้อมูลตำแหน่งที่สมัคร วันเดือนปีเกิดหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน และวันที่บัตรประจำตัวประชาชนหมดอายุของท่านให้ตรงดับที่ท่านกรอกใบสมัครครั้งแรก จึงจะสามารถสั่งพิมพ์ใบสมัครได้***

สมัครทางเว็บไซต์ : https://job.gsb.or.th:8443/WebRC/applicant/vacancyPosition.jsp
วันที่เปิดรับสมัคร :  11 - 23 สิงหาคม 256

***ท่านจะไม่พลาดข่าวงานราชการ เพียงติดตามเราที่ Facebook | Twitter

ธนาคารออมสินรับสมัครบุคคลเข้าเป็นพนักงานระดับ 4-5 สังกัดกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ เปิดรับสมัคร 11 - 23 สิงหาคม 256
วันที่โพส 12 ส.ค. 2565
กรมส่งเสริมการเกษตร
กรมส่งเสริมการเกษตร รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งว่างครั้งแรก 134 อัตรา เปิดรับสมัคร 21 กุมภาพันธ์ ถึง 13 มีนาคม 2567
16 ก.พ. 2567
ได้รับความนิยม