JOB-18 งานราชการ
งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 10 ธ.ค. 2565

งานสาธารณสุข

ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย รับสมัครและคัดเลือกบุคคลเป็นบุคลากรชั่วคราว 5 ตำแหน่ง 7 อัตรา เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - 26 สิงหาคม 2565


ตําแหน่งที่ 1 เจ้าหน้าที่ธุรการ (ชั่วคราว)
คุณสมบัติของผู้สมัคร 
1. ไม่จํากัดเพศ อายุไม่เกิน 35 ปี 
2. วุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาพาณิชยการ สาขาการจัดการทั่วไป สาขาบริหารธุรกิจ 
และสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
3. มีความรู้มีความสามารถ และชํานาญในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office และ 
โปรแกรมสําเร็จรูปอื่นๆ ได้ดี 
4. มีลักษณะอื่นๆ ที่เหมาะสมเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน เช่น มีมนุษยสัมพันธ์ และบุคลิกที่ดี สุภาพเรียบร้อย 
มีความคิดสร้างสรรค์ มีความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา ซื่อสัตย์ ทํางานเป็นทีม ร่วมกับผู้อื่นได้ 
5. สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี และปฏิบัติงานตามแผนงานที่กําหนดได้อย่างเคร่งครัด

ตําแหน่งที่ 2 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ชั่วคราว) 
คุณสมบัติของผู้สมัคร 
1. ไม่จํากัดเพศ อายุไม่เกิน 45 ปี 
2. ถ้าเพศชายต้องปลดพันธะทางทหารประจําการมาแล้ว หรือเป็นทหารกองหนุน 
3. ปริญญาตรีทางสังคมศาสตร์ 
4. มีความรู้ความสามารถ และชํานาญการใช้โปรแกรมคอมพิวเอตร์ Microsoft Office 
และโปรแกรมสําเร็จรูปอื่นๆ ได้ดี 
5. มีทักษะในการสื่อสาร และประสานงานกับบุคคลทั้งภายใน และภายนอกองค์กรได้เป็นอย่างดี 
6. สามารถเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆ ได้ด้วยตนเอง และสนใจที่จะค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม 
7. มีลักษณะอื่นๆ ที่เหมาะสมเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน เช่น มีมนุษยสัมพันธ์ และบุคลิกภาพที่ดี สุภาพ 
เรียบร้อย มีความคิดสร้างสรรค์ มีความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา ซื่อสัตย์ ทํางานเป็นทีมร่วมกับผู้อื่นได้

ตําแหน่งที่ 3 นักเทคนิคการแพทย์ (ชั่วคราว) 
คุณสมบัติของผู้สมัคร 
1. ไม่จํากัดเพศ อายุ 22 - 35 ปี 
2. ถ้าเพศชายต้องปลดพันธะทางทหารประจําการมาแล้ว หรือเป็นทหารกองหนุน 
3. วุฒิการศึกษาปริญญาตรีวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคนิคการแพทย์ 
(มีใบประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์) 
4. มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft Office 
5. มีความกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้งานใหม่ๆ 
6. มีคุณลักษณะอื่นๆ ที่เหมาะสมเกี่ยวกับการปฏิบัติ เช่น มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีความคิดสร้างสรรค์มี 
ความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา ซื่อสัตย์ ทํางานเป็นทีมร่วมกับผู้อื่นได้ มีไหวพริบปฏิภาณแก้ไขปัญหา 
และปฏิบัติตามแผนงานที่กําหนดได้อย่างเคร่งครัด

ตําแหน่งที่ 4 พยาบาล (ชั่วคราว)
คุณสมบัติของผู้สมัคร 
1. เพศหญิง อายุไม่เกิน 35 ปี 
2. วุฒิการศึกษาปริญญาตรีพยาบาลศาสตรบัณฑิต และมีใบประกอบวิชาชีพ 
3. มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft Office 
4. สามารถปฏิบัติงานล่วงเวลา หรือในวันหยุดราชการได้ 
5. มีความคล่องตัว มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีความรับผิดชอบ สามารถอุทิศ และเสียสละเวลาให้กับงานได้ดี 
6. หากมีภูมิลําเนาอยู่ในจังหวัดลพบุรี หรือพื้นที่ใกล้เคียงที่สามารถเดินทางไปกลับสะดวกจะได้รับการ 
พิจารณาเป็นพิเศษ

ตําแหน่งที่ 5 นักเทคนิคการแพทย์ (ชั่วคราว)
คุณสมบัติของผู้สมัคร 
1. ไม่จํากัดเพศ อายุไม่เกิน 35 ปี 
2. ถ้าเพศชายต้องปลดพันธะทางทหารประจําการมาแล้ว หรือเป็นทหารกองหนุน 
3. วุฒิการศึกษาปริญญาตรีวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคนิคการแพทย์ 
4. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 
5. หากมีภูมิลําเนาอยู่ในจังหวัดลพบุรี หรือใกล้เคียงที่สามารถเดินทางไปกลับสะดวกและสามารถ 
ปฏิบัติงานล่วงเวลา หรือวันหยุดเสาร์ - อาทิตย์ ได้ จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

ตําแหน่งที่ 6 เจ้าหน้าที่ธุรการ (ชั่วคราว) 
คุณสมบัติของผู้สมัคร 
1. ไม่จํากัดเพศ อายุไม่เกิน 35 ปี 
2. ถ้าเพศชายต้องปลดพันธะทางทหารประจําการมาแล้ว หรือเป็นทหารกองหนุน 
3. วุฒิการศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
4. มีความรู้ความสามารถใช้คอมพิวเอตร์โปรแกรมMicrosoft Office เป็นอย่างดี 
5. มีความคล่องตัว มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ขยัน และอดทนสามารถอุทิศตนทุ่มเท และเสียสละเวลา ให้กับ 
งานได้ดี สามารถทํางานนอกเวลาทําการได้

สมัครทางเว็บไซต์ : https://blooddonationthai.com
วันที่เปิดรับสมัคร : ตั้งแต่บัดนี้ - 26 สิงหาคม 2565


File แนบ..


***ท่านจะไม่พลาดข่าวงานราชการ เพียงติดตามเราที่ facebook.com/Job108admin

ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย รับสมัครและคัดเลือกบุคคลเป็นบุคลากรชั่วคราว 5 ตำแหน่ง 7 อัตรา เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - 26 สิงหาคม 2565
วันที่โพส 10 ส.ค. 2565


กรมที่ดิน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ส่วนกลาง) 37 อัตรา เปิดรับสมัคร 9 - 23 ธันวาคม 2565
Top 5
กองบัญชาการกองทัพไทย รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเพื่อบรรจุเป็นพนักงานราชการ 23 อัตรา วุฒิ - ปวช. - ปวส. - ปริญญาตรี - ม.3-ม.6 เปิดรับสมัคร 1 - 13 ธันวาคม พ.ศ. 2565
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ เปิดรับสมัคร 21 ธันวาคม2565 - 10 มกราคม 2566
กรมท่าอากาศยาน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 19 - 27 ธันวาคม พ.ศ. 2565
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ อัตราว่าง 13 อัตรา เปิดรับสมัคร 13 ธันวาคม 65 - 11 มกราคม 66
กรมควบคุมโรค รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 31 อัตรา เปิดรับสมัคร 19 ธันวาคม 2565 - 2 มกราคม 2566