Update ล่าสุดวันนี้ 23 เม.ย. 2567

 

ท้องถิ่น

 

สำนักงานคณะกรรมการจัดการ สถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงาน เปิดรับสมัคร 11 สิงหาคม 2565 - 1 กันยายน 2565

 ประกาศสำนักงานคณะกรรมการจัดการ สถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานสถานธนานุบาล ในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ประจำปี 2565

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี
จำนวน 5 อัตรา
เงินเดือน 15,060 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน
ในสาขาวิชาหรือทางบัญชี พาณิชยศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ การจัดการการคลัง การเงิน การเงินและการธนาคาร
หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.พ. หรือ ก.ท. รับรอง โดยจะต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติ
จากผู้มีอำนาจอนุมัติให้สำเร็จการศึกษาภายในวันปิดรับสมัครสอบ

สมัครทางเว็บไซต์ : https://lgp.thaijobjob.com
วันที่เปิดรับสมัคร : 11 สิงหาคม 2565 - 1 กันยายน 2565

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศสำนักงานคณะกรรมการจัดการ สถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานสถานธนานุบาล ในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ประจำปี ๒๕๖๕

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน พระราชบัญัติโรงรับจำนำ พ.ศ. 2505 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ระเบียบสำนักงาน จ.ส.ท. ว่าด้วยเงินสะสมและเงินสมทบ ของพนักงานสถานธนานุบาล พ.ศ. 2522 (รวมที่ที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม ถึง พ.ศ. 2535)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ระเบียบสำนักงาน จ.ส.ท. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ว่าด้วยการจ่ายเงินค่าอาหารประจำวันทำการของพนักงานสถานธนานุบาล พ.ศ. 2549
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ระเบียบสำนักงาน จ.ส.ท. ด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานสถานธนานุบาล พ.ศ. 2550
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ระเบียบสำนักงาน จ.ส.ท. ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของพนักงานสถานธนานุบาล พ.ศ. 2551
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ระเบียบสำนักงาน จ.ส.ท. ว่าด้วยค่าเช่าบ้านพนักงานสถานธนานุบาล พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ระเบียบสำนักงาน จ.ส.ท. ว่าด้วยสวัสดิการหลังพ้นจากการเป็นพนักงานสถานธนานุบาล พ.ศ. 2554
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ระเบียบสำนักงานคณะกรรมการจัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานของพนักงานสถานธนานุบาล พ.ศ. 2559
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ระเบียบสำนักงานคณะกรรมการจัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการจัดงาน พ.ศ. 2559
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ระเบียบสำนักงานคณะกรรมการจัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าด้วยการเงิน การบัญชี และการพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

***ท่านจะไม่พลาดข่าวงานราชการ เพียงติดตามเราที่ Facebook | Twitter

สำนักงานคณะกรรมการจัดการ สถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงาน เปิดรับสมัคร 11 สิงหาคม 2565 - 1 กันยายน 2565
วันที่โพส 8 ส.ค. 2565
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 129 อัตรา เปิดรับสมัคร 22 - 30 เมษายน 2567
11 เม.ย. 2567
ได้รับความนิยม