JOB-18 งานราชการ
งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 22 มี.ค. 2566

ท้องถิ่น

สำนักงานคณะกรรมการจัดการ สถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงาน เปิดรับสมัคร 11 สิงหาคม 2565 - 1 กันยายน 2565


 ประกาศสำนักงานคณะกรรมการจัดการ สถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานสถานธนานุบาล ในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ประจำปี 2565

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี
จำนวน 5 อัตรา
เงินเดือน 15,060 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน
ในสาขาวิชาหรือทางบัญชี พาณิชยศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ การจัดการการคลัง การเงิน การเงินและการธนาคาร
หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.พ. หรือ ก.ท. รับรอง โดยจะต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติ
จากผู้มีอำนาจอนุมัติให้สำเร็จการศึกษาภายในวันปิดรับสมัครสอบ

สมัครทางเว็บไซต์ : https://lgp.thaijobjob.com
วันที่เปิดรับสมัคร : 11 สิงหาคม 2565 - 1 กันยายน 2565

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศสำนักงานคณะกรรมการจัดการ สถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานสถานธนานุบาล ในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ประจำปี ๒๕๖๕

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน พระราชบัญัติโรงรับจำนำ พ.ศ. 2505 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ระเบียบสำนักงาน จ.ส.ท. ว่าด้วยเงินสะสมและเงินสมทบ ของพนักงานสถานธนานุบาล พ.ศ. 2522 (รวมที่ที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม ถึง พ.ศ. 2535)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ระเบียบสำนักงาน จ.ส.ท. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ว่าด้วยการจ่ายเงินค่าอาหารประจำวันทำการของพนักงานสถานธนานุบาล พ.ศ. 2549
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ระเบียบสำนักงาน จ.ส.ท. ด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานสถานธนานุบาล พ.ศ. 2550
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ระเบียบสำนักงาน จ.ส.ท. ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของพนักงานสถานธนานุบาล พ.ศ. 2551
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ระเบียบสำนักงาน จ.ส.ท. ว่าด้วยค่าเช่าบ้านพนักงานสถานธนานุบาล พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ระเบียบสำนักงาน จ.ส.ท. ว่าด้วยสวัสดิการหลังพ้นจากการเป็นพนักงานสถานธนานุบาล พ.ศ. 2554
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ระเบียบสำนักงานคณะกรรมการจัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานของพนักงานสถานธนานุบาล พ.ศ. 2559
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ระเบียบสำนักงานคณะกรรมการจัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการจัดงาน พ.ศ. 2559
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ระเบียบสำนักงานคณะกรรมการจัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าด้วยการเงิน การบัญชี และการพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม



***ท่านจะไม่พลาดข่าวงานราชการ เพียงติดตามเราที่ Facebook | Twitter

สำนักงานคณะกรรมการจัดการ สถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงาน เปิดรับสมัคร 11 สิงหาคม 2565 - 1 กันยายน 2565
วันที่โพส 8 ส.ค. 2565


สำนักงานตำรวจแห่งชาติ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 3 - 20 เมษายน พ.ศ. 2566
Top 5
สำนักอุทยานแห่งชาติ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช รับสมัครตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน และตำแหน่งนักจัดการทั่วไป เปิด 21 - 23 มีนาคม 2566
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตั้งแต่วันที่ 16 - 22 มีนาคม 2566
กองบัญชาการกองทัพไทย รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเพื่อบรรจุเป็นพนักงานราชการ 17 อัตรา วุฒิ ม.3 - ม.6 - ปวช. - ปวส. เปิดรับสมัคร 20 - 24 มีนาคม พ.ศ. 2566
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 20 – 24 มีนาคม 2566
ธอส. รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานฝ่ายพัฒนาและบริหารการเรียนรู้ ตั้งแต่วันที่ 15 - 21 มีนาคม พ.ศ. 2566