JOB-18 งานราชการ
งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 30 ก.ย. 2565

งานราชการ,รัฐวิสาหกิจ

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ วุฒิ ม.3 -ม.6 - ปวช.- ปวส.-ป.ตรี เปิดรับสมัคร 16 สิงหาคม 2565 - 5 กันยายน 2565


ประกาศกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ (วุฒิปริญญาตรี) ตำแหน่งนักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ (วุฒิปริญญาโท) ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ และตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

1 ตำแหน่ง :นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ (วุฒิปริญญาตรี)
เงินเดือน :15000 บาท
จำนวน :3 อัตรา
ระดับการศึกษา :ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ :ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

2 ตำแหน่ง :นักบัญชี 
เงินเดือน :15000 บาท
จำนวน :2 อัตรา
ระดับการศึกษา :ปริญญาตรี
มีวุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิชาการ บัญชี, บริหารธุรกิจ, ด้านการบัญชี - หากมีประสบการณ์การทํางานด้านบัญชี จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

ตำแหน่ง :นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
เงินเดือน :15000 บาท
จำนวน :2 อัตรา
ระดับการศึกษา :ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ :ได้รับปริญญาตรีทุกสาขา

4 ตำแหน่ง :เจ้าพนักงานธุรการ 
เงินเดือน :12090 บาท
จำนวน :1 อัตรา
ระดับการศึกษา :ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ :มีวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นสูง หรือ 
- มีวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

ตำแหน่ง :นักวิชาการศึกษา
เงินเดือน :15000 บาท
จำนวน :1 อัตรา
ระดับการศึกษา :ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ :ได้รับปริญญาตรีทุกสาขา

6 นายช่างโยธา  วิทยาเขตล้านนา 
เงินเดือน :9,906 บาท
จำนวน :1 อัตรา
ระดับการศึกษา :ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ :- มีวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ถึง ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบได้ในระดับเดียวกันใน สาขาวิชาทางเทคนิควิศวกรรมสํารวจ, เทคนิควิศวกรรมโยธา, เทคนิคการจัดการ งานก่อสร้าง, เทคนิคสถาปัตยกรรม, โยธา, สํารวจ, ก่อสร้าง, สถาปัตยกรรม, ช่างก่อสร้าง, ช่างสํารวจ ช่างโยธา หรือในสาขาวิชาหรือ ทางอื่นที่ มหาวิทยาลัยฯ กําหนดว่าใช้เป็น คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งนี้ได้ 

 7 พนักงานขับรถ วิทยาเขตอีสาน
อายุ อายุ 25 - 45 ปี นับถึง วันที่ 19 สิงหาคม 2565
เงินเดือน :10,640 บาท
จำนวน :1 อัตรา
ระดับการศึกษา :ม.3 - ม.6
รายละเอียดวุฒิ :-
สําเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่าขึ้นไป มีประสบการณ์ในการขับ รถยนต์มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี มีใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคลและยังใช้งานได้จนถึงปัจจุบัน ต้องทํางานเป็นทีม หรือทํางานนอกเวลา ราชการ และไปค้างคืนนอกสถานที่ได้เป็นเวลานาน ๆ ขับรถยนต์ให้บริการทุกประเภท รถเก๋ง, รถตู้) ดูแล และซ่อมบํารุงรักษารถที่ตนเอง รับผิดชอบ ช่วยเหลืองานซ่อม และบํารุงรักษารถคันอื่น ๆ รับ – ส่ง เอกสารต่าง ๆ ของงานประสานงาน และปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับ มอบหมาย มีความประพฤติเรียบร้อย กระตือรือร้น ขยัน อดทน และมีมนุษยสัมพันธ์ดี มีคุณธรรม จริยธรรมและซื่อตรงต่อหน้าที่ มีใจรักในการบริการ หากมีประสบการณ์ทํางานด้านการขับรถยนต์ จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

8 นักการภารโรง 
- วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช ปฏิบัติงานที่ศูนย์การศึกษาสงขลา 1 อัตรา
- วิทยาเขตศรีล้านช้าง 2 อัตรา
- วิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย ปฏิบัติงานที่ศูนย์การศึกษาเพชรบุรี   1 อัตรา
- วิทยาเขตร้อยเอ็ด 2 อัตรา
 อายุ อายุ 25 - 45 ปี นับถึง วันที่ 19 สิงหาคม 2565
เงินเดือน :9,674 บาท
จำนวน :1 อัตรา
ระดับการศึกษา :ม.3 - ม.6
รายละเอียดวุฒิ :- มีความรู้ความสามารถในการรักษาความสะอาด และความเรียบร้อยของอาคารสถานที่และบริเวณโดยรอบ การดูแลรักษา เครื่องมือเครื่องใช้ต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับงานในหน้าที่ให้เรียบร้อย รวมทั้งการนําส่งหนังสือเอกสารพัสดุภัณฑ์ของหน่วยงาน มีความประพฤติ เรียบร้อย กระตือรือร้น ขยัน อดทน และมีมนุษยสัมพันธ์ดี มีคุณธรรม จริยธรรมและซื่อตรงต่อหน้าที่มีใจรักในการบริการ หากมี ประสบการณ์ทํางานด้านการรักษาความสะอาด จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ 

สมัครทางเว็บไซต์ : https://deqp.thaijobjob.com
วันที่เปิดรับสมัคร :วันอังคารที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2565 ถึง วันจันทร์ที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2565


File แนบ..


***ท่านจะไม่พลาดข่าวงานราชการ เพียงติดตามเราที่ facebook.com/Job108admin

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ วุฒิ ม.3 -ม.6 - ปวช.- ปวส.-ป.ตรี เปิดรับสมัคร 16 สิงหาคม 2565 - 5 กันยายน 2565
วันที่โพส 8 ส.ค. 2565


การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เปิดรับสมัคร การสอบคัดเลือกจากบุคคลภายนอกเพื่อเข้าปฏิบัติงานกับ กฟภ. ประจำปี 2565 (ครั้งที่ 2)
Top 5
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ เปิดรับสมัคร 28 กันยายน 2565 - 20 ตุลาคม 2565
กรมสุขภาพจิต รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน - 12 ตุลาคม 2565
กรมทรัพย์สินทางปัญญา รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ วุฒิ ปวส. - ป.ตรี เปิดรับสมัคร 3 - 27 ตุลาคม พ.ศ. 2565
กรมทรัพยากรธรณี รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เปิดรับสมัคร 3 - 26 ตุลาคม พ.ศ. 2565
กรมท่าอากาศยาน(ส่วนกลาง) รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป วุฒิ ปวช.-ปวส.ทุกสาขา เปิดรับสมัคร 4 - 10 ตุลาคม พ.ศ. 2565