JOB-18 งานราชการ
งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 10 ธ.ค. 2565

งานราชการ,รัฐวิสาหกิจ

สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย(หลายจังหวัด) รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ วุฒิ ปวส.-ป.ตรี เปิดรับสมัคร 6 - 25 สิงหาคม 2565


ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ ตำแหน่งนายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์ปฏิบัติงาน และตำแหน่งเจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน

รายละเอียดดังนี้
1 ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่างครั้งแรก
บรรจุครั้งแรก จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งเลขที่ 68 สังกัดกองอุตสาหกรรมอ้อย น้ำตาลทราย
และอุตสาหกรรมต่อเนื่อง ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
เงินเดือน 15,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ หรือสาขา
วิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมการเกษตร ทางวิศวกรรมเกษตร ทางวิศวกรรมเคมี ทางวิศวกรรมการอาหาร
หรือทางวิศวกรรมอาหาร

2 ตำแหน่งนายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน 
จำนวนตำแหน่งว่างครั้งแรก
บรรจุครั้งแรก จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งเลขที่ 47 สังกัดศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและ
น้ำตาลทราย ภาคที่ 2 ตำบลนครชุม อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร
เงินเดือน 11,500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งดังนี้
ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันใน
สาขาวิชาเครื่องกล สาขาเทคนิคเครื่องกล สาขาวิชาเขียนแบบเครื่องกล สาขาวิซาไฟฟ้า สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง
สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์ สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ สาขาวิซาเทคนิคการผลิต
สาขาวิชาเทคนิคโลหะ สาขาวิชาช่างกลการเกษตร สาขาวิชาช่างกลเกษตร สาขาวิชาโยธา สาขาวิชาก่อสร้าง
สาขาวิชาการก่อสร้าง หรือสาขาวิชาช่างก่อสร้าง

3 ตำแหน่งเจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์ปฏิบัติงาน 
จำนวนตำแหน่งว่างครั้งแรก
บรรจุครั้งแรก จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งเลขที่ 97 สังกัดศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและ
น้ำตาลทราย ภาคที่ 3 ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
เงินเดือน 11,500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งดังนี้
ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันใน
สาขาวิชาเครื่องกล สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิซาเคมีสิ่งทอ หรือสาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งทอ

4 ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน
จำนวนตำแหน่งว่างครั้งแรก
บรรจุครั้งแรก 2 อัตรา ประกอบด้วย
1 ตำแหน่งเลขที่ 98 สังกัดศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย ภาคที่ 3
ตำบลท่าพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
2 ตำแหน่งเลขที่ 110 สังกัดศูนย์ส่งเสิรมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย ภาคที่ 4
ตำบลประโค อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุตรธานี
เงินเดือน 11,500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งดังนี้
ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบเท่าได้ในระดับ
เดียวกันในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาเกษตรอุตสาหกรรม สาขาวิชาธุรกิจ
เกษตรและสหกรณ์ สาขาวิชาพืชศาสตร์ สาขาวิชาช่างกลการเกษตร หรือสาขาวิชาการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว

สมัครทางเว็บไซต์ : https://ocsb.thaijobjob.com
วันที่เปิดรับสมัคร : 6 - 25 สิงหาคม 2565


File แนบ..


***ท่านจะไม่พลาดข่าวงานราชการ เพียงติดตามเราที่ facebook.com/Job108admin

สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย(หลายจังหวัด) รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ วุฒิ ปวส.-ป.ตรี เปิดรับสมัคร 6 - 25 สิงหาคม 2565
วันที่โพส 5 ส.ค. 2565


กรมที่ดิน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ส่วนกลาง) 37 อัตรา เปิดรับสมัคร 9 - 23 ธันวาคม 2565
Top 5
กองบัญชาการกองทัพไทย รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเพื่อบรรจุเป็นพนักงานราชการ 23 อัตรา วุฒิ - ปวช. - ปวส. - ปริญญาตรี - ม.3-ม.6 เปิดรับสมัคร 1 - 13 ธันวาคม พ.ศ. 2565
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ เปิดรับสมัคร 21 ธันวาคม2565 - 10 มกราคม 2566
กรมท่าอากาศยาน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 19 - 27 ธันวาคม พ.ศ. 2565
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ อัตราว่าง 13 อัตรา เปิดรับสมัคร 13 ธันวาคม 65 - 11 มกราคม 66
กรมควบคุมโรค รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 31 อัตรา เปิดรับสมัคร 19 ธันวาคม 2565 - 2 มกราคม 2566