JOB-18 งานราชการ
งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 10 ธ.ค. 2565

งานราชการ,รัฐวิสาหกิจ

กรมสรรพากร รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ วุฒิ ปวส. - ป.ตรี บรรจุครั้งแรก 753 อัตรา เปิดรับสมัคร 9 - 30 สิงหาคม 2565


ประกาศกรมสรรพากร
เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งประเภทวิ่ชาการ
ระดับปฏิบัติการ และตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน

 ตำแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้งครั้งแรก
ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ จำนวน 2 ตำแหน่ง
1. ตำแหน่งนักวิชาการภาษีปฏิบัติการ จำนวน 40 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ

2) ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ จำนวน 8 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง
ทางคอมพิวเตอร์

ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน จำนวน 5 ตำแหน่ง
1. ตำแหน่งเจ้าพนักงานสรรพากรปฏิบัติงาน จำนวน 540 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
-ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน
ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิขาการเงินและการธนาคาร สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชา
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ สาขาวิชาภาษาต่างประเทศธุรกิจ สาขาวิชา
การจัดการโลจิสติกส์ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก สาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว สาขาวิชา
การจัดการทั่วไป สาขาวิซาการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ สาขาวิชาการเลขานุการ สาขาวิชาการโรงแรม
และบริการ สาขาวิชาการจัตการทรัพยากรมนุษย์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิซาการจัดการ สาขาวิซาการจัดการ
สำนักงาน สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ

-ได้รับอนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย
หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการ สาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางการโฆษณา
และการประชาสัมพันธ์ หรือสาขาวิชาภาษา วรรณคดี

2. ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน จำนวน 90 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
-ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน
ในทุกสาขาวิชา หรือ
-ได้รับอนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย
หรือเทียบเท่าในทุกสาขาวิชา

3. ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน จำนวน 30 อัตรา
 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน
ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชา
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ สาขาวิชาภาษาต่างประเทศธุรกิจ สาขาวิชา
การจัดการโลจิสติกส์ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก สาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว สาขาวิชา
การจัดการทั่วไป สาขาวิชาการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ สาขาวิชาการเลขานุการ สาขาวิชาการโรงแรม
และบริการ สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการ สาขาวิซาการจัดการ
สำนักงาน สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ
-ได้รับอนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย
หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการทั่วไป

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการ สาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางการโฆษณา
และการประชาสัมพันธ์ หรือสาขาวิชาภาษา วรรณคดี

4. ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน จำนวน 40 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
-ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน
ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิซาการเงินและการธนาคาร สาขาวิชากรตลาด สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชา
ทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ สาขาวิชาภาษาต่างประเทศธุรกิจ สาขาวิชา
การจัดการโลจิสติกส์ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก สาขาวิซาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว สาขาวิชา
การจัดการทั่วไป สาขาวิชาการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ สาขาวิซาการเลขานุการ สาขาวิชาการโรงแรม
และบริการ สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ สาขาวิซาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการ
สำนักงาน สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ
- ได้รับอนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย
หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ สาขาวิซาอุตสาหกรรมบริการ สาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางการโฆษณา
และการประชาสัมพันธ์ หรือสาขาวิชาภาษา วรรณคดี


5. ตำแหน่งเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงาน 
จำนวน 5 อัตรา
 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
-ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับ
เดียวกันในสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม หรือสาขาวิซาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ หรือ
- ได้รับอนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย
หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง
ทางอิเล็กทรอนิกส์

สมัครทางเว็บไซต์ : https://tax.thaijobjob.com
วันที่เปิดรับสมัคร : 9 - 30 สิงหาคม พ.ศ. 2565


File แนบ..


***ท่านจะไม่พลาดข่าวงานราชการ เพียงติดตามเราที่ facebook.com/Job108admin

กรมสรรพากร รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ วุฒิ ปวส. - ป.ตรี บรรจุครั้งแรก 753 อัตรา เปิดรับสมัคร 9 - 30 สิงหาคม 2565
วันที่โพส 4 ส.ค. 2565


กรมที่ดิน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ส่วนกลาง) 37 อัตรา เปิดรับสมัคร 9 - 23 ธันวาคม 2565
Top 5
กองบัญชาการกองทัพไทย รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเพื่อบรรจุเป็นพนักงานราชการ 23 อัตรา วุฒิ - ปวช. - ปวส. - ปริญญาตรี - ม.3-ม.6 เปิดรับสมัคร 1 - 13 ธันวาคม พ.ศ. 2565
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ เปิดรับสมัคร 21 ธันวาคม2565 - 10 มกราคม 2566
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ อัตราว่าง 13 อัตรา เปิดรับสมัคร 13 ธันวาคม 65 - 11 มกราคม 66
กรมท่าอากาศยาน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 19 - 27 ธันวาคม พ.ศ. 2565
สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ อัตราว่าง 20 อัตรา เปิดรับสมัคร 19 ธันวาคม 2565 - 10 มกราคม 2566