JOB-18 งานราชการ
งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 10 ธ.ค. 2565

งานราชการ,รัฐวิสาหกิจ

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 8 อัตรา วุฒิ ปวส.-ป.ตรี เปิดรับสมัคร 26 กรกฎาคม 2565 - 4 สิงหาคม 2565


ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
ตำแหน่ง :พนักงานสนับสนุนการลงทุน (หน่วยที่ 1 เลขที่ 108-110 อาคารแอร์พอร์ต บิสิเนส ปาร์ค 90 ถ.มหิดล ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100)
เงินเดือน :13800 บาท
ประเภท :บริการ
จำนวน :1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :ปวส.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :(1) มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง โดยได้รับวุฒิ ปวส.
หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา ดังนี้
1) สาขาวิชาเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง
2) สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง
3) สาขาวิชาเทคนิคการผลิต
(2) มีมนุษยสัมพันธ์และใจรักในการให้บริการ
(3) มีทัศนคติในการทำงานที่ดี มีความสามารถในการประสานงานและสามารถทำงานเป็นทีมได้
(4) มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย
(5) มีระเบียบวินัยและสามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบราชการได้
(6) มีความกระตือรือร้น อดทน ขยัน และพร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ
(7) สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้

2 ตำแหน่ง :พนักงานสนับสนุนการลงทุน (หน่วยที่ 2 เลขที่ 2112/22 ถ.มิตรภาพ อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000)
เงินเดือน :13800 บาท
ประเภท :บริการ
จำนวน :5 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :ปวส.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :(1) มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง โดยได้รับวุฒิ ปวส.
หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา ดังนี้
1) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
2) สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
3) สาขาวิชาการเลขานุการ
4) สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
(2) มีมนุษยสัมพันธ์และใจรักในการให้บริการ
(3) มีทัศนคติในการทำงานที่ดี มีความสามารถในการประสานงานและสามารถทำงานเป็นทีมได้
(4) มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย
(5) มีระเบียบวินัยและสามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบราชการได้
(6) มีความกระตือรือร้น อดทน ขยัน และพร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ
(7) สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้

ตำแหน่ง :พนักงานสนับสนุนการลงทุน (หน่วยที่ 3 เลขที่ 177/54 ม.17 ถ.มิตรภาพ อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000)
เงินเดือน :13800 บาท
ประเภท :บริการ
จำนวน :1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :ปวส.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :(1) มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง โดยได้รับวุฒิ ปวส.
หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา ดังนี้
1) สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
2) สาขาวิชาการเลขานุการ
3) สาขาวิชาการโรงแรมและบริการ
4) สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก
5) สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
(2) สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษเบื้องต้นได้
(3) มีมนุษยสัมพันธ์และใจรักในการให้บริการ
(4) มีทัศนคติในการทำงานที่ดี มีความสามารถในการประสานงานและสามารถทำงานเป็นทีมได้
(5) มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย
(6) มีระเบียบวินัยและสามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบราชการได้
(7) มีความกระตือรือร้น อดทน ขยัน และพร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ
(8) สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้

ตำแหน่ง :พนักงานส่งเสริมการลงทุน (หน่วยที่ 4 เลขที่ 46 หมู่ 5 นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง ถ.สุขุมวิท ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230)
เงินเดือน :21000 บาท
ประเภท :บริหารทั่วไป
จำนวน :1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :ปริญญาโท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :(1) มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง โดยได้รับวุฒิปริญญาโท
หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา ดังนี้
1) สาขาวิชาภาษา วรรณคดี ทางภาษาอังกฤษ
2) สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
3) สาขาวิชารัฐศาสตร์ ทางความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
(2) สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
(3) มีมนุษยสัมพันธ์และใจรักในการให้บริการ
(4) มีทัศนคติในการทำงานที่ดี มีความสามารถในการประสานงานและสามารถทำงานเป็นทีมได้
(5) มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย
(6) มีระเบียบวินัยและสามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบราชการได้
(7) มีความกระตือรือร้น อดทน ขยัน และพร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ
(8) สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้ดี

สมัครทางเว็บไซต์ : https://boi.thaijobjob.com
วันที่เปิดรับสมัคร :วันอังคารที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2565


File แนบ..


***ท่านจะไม่พลาดข่าวงานราชการ เพียงติดตามเราที่ facebook.com/Job108admin

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 8 อัตรา วุฒิ ปวส.-ป.ตรี เปิดรับสมัคร 26 กรกฎาคม 2565 - 4 สิงหาคม 2565
วันที่โพส 19 ก.ค. 2565


กรมที่ดิน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ส่วนกลาง) 37 อัตรา เปิดรับสมัคร 9 - 23 ธันวาคม 2565
Top 5
กองบัญชาการกองทัพไทย รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเพื่อบรรจุเป็นพนักงานราชการ 23 อัตรา วุฒิ - ปวช. - ปวส. - ปริญญาตรี - ม.3-ม.6 เปิดรับสมัคร 1 - 13 ธันวาคม พ.ศ. 2565
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ เปิดรับสมัคร 21 ธันวาคม2565 - 10 มกราคม 2566
กรมท่าอากาศยาน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 19 - 27 ธันวาคม พ.ศ. 2565
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ อัตราว่าง 13 อัตรา เปิดรับสมัคร 13 ธันวาคม 65 - 11 มกราคม 66
กรมควบคุมโรค รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 31 อัตรา เปิดรับสมัคร 19 ธันวาคม 2565 - 2 มกราคม 2566