JOB-18 งานราชการ
งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 10 ธ.ค. 2565

งานราชการ,รัฐวิสาหกิจ

กรมธุรกิจพลังงาน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 13 อัตรา เปิดรับสมัคร 25 กรกฎาคม 2565 - 17 สิงหาคม 2565


ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1 ตำแหน่ง :นักวิชาการสิ่งแวดล้อม
เงินเดือน :18000 บาท
ประเภท :บริหารทั่วไป
จำนวน :1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันด้านสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ หรือสาขาวิชาสิ่งแวดล้อม
หรือสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
หรือสาขาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
หรือสาขานิเวศน์วิทยา หรือสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์สิ่งแวดล้อม หรือสาขาวิชาสุขาภิบาล หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม หรือสาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
หรือสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์

2 ตำแหน่ง :วิศวกร
เงินเดือน :18000 บาท
ประเภท :บริหารทั่วไป
จำนวน :1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์

3 ตำแหน่ง :วิศวกรไฟฟ้า
เงินเดือน :19,500 บาท
ประเภท :บริหารทั่วไป
จำนวน :4 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ 
ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมไฟฟ้า และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทางวิศวกรรมควบคุม  สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า ระดับภาคีวิศวกรขึ้นไป

4 ตำแหน่ง :วิศวกรโยธา
เงินเดือน :19,500 บาท
ประเภท :บริหารทั่วไป
จำนวน :1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ 
ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโยธา และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทางวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมโยธา ระดับภาคีวิศวกรขึ้นไป

5 ตำแหน่ง : นายช่างเทคนิค 
เงินเดือน :13,800 บาท
ประเภท :เทคนิค
จำนวน :5 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :ปวส.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาไฟฟ้า หรือสาขาวิชาเครื่องกล หรือสาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล หรือสาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม หรือสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ หรือสาขาวิชาช่างยนต์ หรือสาขาวิชาช่างกลโรงงาน หรือสาขาวิชาช่างโยธา หรือสาขาวิชา ช่างสํารวจ หรือสาขาวิชาช่างก่อสร้าง 

6 ตำแหน่ง : เจ้าพนักงาน วิทยาศาสตร์ ปฏิบัติงานที่ จังหวัดชลบุรี
เงินเดือน :13,800 บาท
ประเภท :เทคนิค
จำนวน :1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :ปวส.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันใน สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล หรือสาขาวิชาเทคนิคหรือสาขาวิชาช่างยนต์ หรือสาขาวิชาช่างกลโรงงาน

สมัครทางเว็บไซต์ :https://doeb.thaijobjob.com/
วันที่เปิดรับสมัคร :วันจันทร์ที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 ถึง วันพุธที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2565


File แนบ..


***ท่านจะไม่พลาดข่าวงานราชการ เพียงติดตามเราที่ facebook.com/Job108admin

กรมธุรกิจพลังงาน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 13 อัตรา เปิดรับสมัคร 25 กรกฎาคม 2565 - 17 สิงหาคม 2565
วันที่โพส 18 ก.ค. 2565


กรมที่ดิน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ส่วนกลาง) 37 อัตรา เปิดรับสมัคร 9 - 23 ธันวาคม 2565
Top 5
กองบัญชาการกองทัพไทย รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเพื่อบรรจุเป็นพนักงานราชการ 23 อัตรา วุฒิ - ปวช. - ปวส. - ปริญญาตรี - ม.3-ม.6 เปิดรับสมัคร 1 - 13 ธันวาคม พ.ศ. 2565
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ เปิดรับสมัคร 21 ธันวาคม2565 - 10 มกราคม 2566
กรมท่าอากาศยาน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 19 - 27 ธันวาคม พ.ศ. 2565
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ อัตราว่าง 13 อัตรา เปิดรับสมัคร 13 ธันวาคม 65 - 11 มกราคม 66
กรมควบคุมโรค รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 31 อัตรา เปิดรับสมัคร 19 ธันวาคม 2565 - 2 มกราคม 2566