JOB-18 งานราชการ
งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 10 ธ.ค. 2565

งานราชการ,รัฐวิสาหกิจ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคกลาง) จ.นครปฐม ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างสัญญาจ้าง 16 อัตรา เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - 1 กรกฎาคม 2565


ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างสัญญาจ้างคราวละ 1 ปีและ กลุ่มผู้ปฏิบัติงานตามสัญญาจ้างบริการงานด้านระบบไฟฟ้าเพื่อเข้าปฏิบัติงานกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในตำแหน่งลูกจ้างสัญญาจ้างคราวละ 2 ปี

1 ตำแหน่งผู้ช่วยช่าง (ปฏิบัติการระบบไฟฟ้า)
จำนวน 10 อัตรา
คุณวุฒิและคุณสมบัติของผู้สมัคร
- ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาไฟฟ้า , ไฟฟ้ากำลัง
- ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาไฟฟ้า , ไฟฟ้ากำลัง
- เพศชาย มีร่างกายแข็งแรง
ผู้สมัคร ต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 55 ปีบริบูรณ์ณ วันที่ยื่นใบสมัคร
*หมายเหตุ : พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551 หมวด 3 การใช้แรงงานหญิง มาตรา 38 (2) ห้ามมิให้นายจ้างให้ลูกจ้างซึ่งเป็นหญิงทำงานที่
ต้องทำบนนั่งร้านที่สูงกว่าพื้นดินตั้งแต่สิบเมตรขึ้นไป
- ส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 160 เซนติเมตร น้ำหนักไม่น้อยกว่า 50 กิโลกรัม แต่ต้องไม่เกินส่วนสูงลบ
ด้วย 100 ตามเกณฑ์ที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด
- สภาพร่างกายปกติ ไม่มีส่วนใดส่วนหนึ่งพิการ ขาทั้งสองข้างอยู่ในสภาพปกติ ต้องไม่มีรอยสัก
ลวดลายหรือสักยันต์ปรากฏให้เห็น ไม่มีแผลเป็นที่น่ารังเกียจ นิ้วไม่ขาดด้วน ไม่เป็นโรคติดต่อหรือโรคซึ่งสังคม
รังเกียจ หรือติดยาเสพติดให้โทษร้ายแรง หรือโรคอันเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานบนเสาไฟฟ้า หากพบว่าเป็น
โรคดังกล่าว ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน PEA ขอสงวนสิทธิ์เพิกถอนออกจากการสมัคร หรือการจ้างเป็น
ลูกจ้าง PEA (เฉพาะผู้ที่ผ่านการสอบข้อเขียนเท่านั้น โดยนำใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรัฐบาลหรือเอกชนมา
แสดงในวันสอบสัมภาษณ์)
- สายตาปกติ ไม่บอดสี โดยให้นำใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรัฐบาลหรือเอกชนมาแสดง
วันสอบสัมภาษณ์ (เฉพาะผู้ที่ผ่านการสอบข้อเขียนเท่านั้น)
- ไม่กลัวความสูง สามารถปีนเสาทำงานบนที่สูง 8 - 12 เมตรได้
- สามารถปฏิบัติงานแบบเข้ากะ และปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้

2 ตำแหน่งผู้ช่วยช่าง (สำนักงาน)
จำนวน 6 อัตรา
คุณวุฒิและคุณสมบัติของผู้สมัคร
- ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาไฟฟ้า , ไฟฟ้ากำลัง, ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
- ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาไฟฟ้า , ไฟฟ้ากำลัง
- มีร่างกายแข็งแรง
ผู้สมัคร ต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 55 ปีบริบูรณ์ณ วันที่ยื่นใบสมัคร
- สภาพร่างกายปกติ ไม่มีส่วนใดส่วนหนึ่งพิการ ขาทั้งสองข้างอยู่ในสภาพปกติ ต้องไม่มีรอยสัก
ลวดลายหรือสักยันต์ปรากฏให้เห็น ไม่มีแผลเป็นที่น่ารังเกียจ นิ้วไม่ขาดด้วน ไม่เป็นโรคติดต่อหรือโรคซึ่งสังคม
รังเกียจ หรือติดยาเสพติดให้โทษร้ายแรง หรือโรคอันเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานบนเสาไฟฟ้า หากพบว่าเป็นโรค
ดังกล่าว ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน PEA ขอสงวนสิทธิ์เพิกถอนออกจากการสมัคร หรือการจ้างเป็นลูกจ้าง
PEA (เฉพาะผู้ที่ผ่านการสอบข้อเขียนเท่านั้น โดยนำใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรัฐบาลหรือเอกชนมาแสดงใน
วันสอบสัมภาษณ์)

สมัครทางเว็บไซต์ : https://dmsxupload.pea.co.th/jobc3/#start
วันที่เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - 1 กรกฎาคม 2565

File แนบ***ท่านจะไม่พลาดข่าวงานราชการ เพียงติดตามเราที่ facebook.com/Job108admin

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคกลาง) จ.นครปฐม ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างสัญญาจ้าง 16 อัตรา เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - 1 กรกฎาคม 2565
วันที่โพส 29 มิ.ย. 2565


กรมที่ดิน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ส่วนกลาง) 37 อัตรา เปิดรับสมัคร 9 - 23 ธันวาคม 2565
Top 5
กองบัญชาการกองทัพไทย รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเพื่อบรรจุเป็นพนักงานราชการ 23 อัตรา วุฒิ - ปวช. - ปวส. - ปริญญาตรี - ม.3-ม.6 เปิดรับสมัคร 1 - 13 ธันวาคม พ.ศ. 2565
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ เปิดรับสมัคร 21 ธันวาคม2565 - 10 มกราคม 2566
กรมท่าอากาศยาน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 19 - 27 ธันวาคม พ.ศ. 2565
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ อัตราว่าง 13 อัตรา เปิดรับสมัคร 13 ธันวาคม 65 - 11 มกราคม 66
สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ อัตราว่าง 20 อัตรา เปิดรับสมัคร 19 ธันวาคม 2565 - 10 มกราคม 2566