JOB-18 งานราชการ
งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 22 มี.ค. 2566

งานราชการ,รัฐวิสาหกิจ

สำนักงานประกันสังคม รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานประกันสังคม 23 อัตรา เงินเดือน 20,000 - 70,000 บาท รับสมัครตั้งแต่วันที่ 4 - 12 กรกฎาคม 2565


สำนักงานประกันสังคมประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานประกันสังคม กลุ่มวิชาชีพการลงทุน โดยรับสมัครตั้งแต่วันที่ 4 - 12 กรกฎาคม 2565

1 ตําแหน่ง นักจัดการลงทุนอาวุโส ระดับ 4
เงินเดือน 70,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 
เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติ ดังนี้
1. ผู้สมัครต้องมีอายุไม่เกิน 60 ปีบริบูรณ์ 
2. เป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาบริหารธุรกิจ บัญชี พาณิชยศาสตร์ การเงิน การเงินการธนาคาร เศรษฐศาสตร์ ครุศาสตร์ (บริหารธุรกิจ) ศึกษาศาสตร์ (บริหารธุรกิจ) วิศวกรรมศาสตร์
3. มีประสบการณ์ตามหน้าที่ความรับผิดชอบหรือประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องตั้งแต่ 8 ปีขึ้นไป

2 นักจัดการลงทุน ระดับ 3
เงินเดือน 55,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 
เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติ ดังนี้ 
1. ผู้สมัครต้องมีอายุไม่เกิน 60 ปีบริบูรณ์ 
2. เป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาบริหารธุรกิจ บัญชี พาณิชยศาสตร์ การเงิน การเงินการธนาคาร เศรษฐศาสตร์ ครุศาสตร์ (บริหารธุรกิจ) ศึกษาศาสตร์ (บริหารธุรกิจ) วิศวกรรมศาสตร์
3. มีประสบการณ์ตามหน้าที่ความรับผิดชอบหรือประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องตั้งแต่ 4 ปีขึ้นไป

3 ลงทุน นักจัดการลงทุน ระดับ 2
เงินเดือน 40,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 
เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติ ดังนี้ 
1. ผู้สมัครต้องมีอายุไม่เกิน 50 ปีบริบูรณ์ 
2. เป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาบริหารธุรกิจ บัญชี พาณิชยศาสตร์ การเงิน การเงินการธนาคาร เศรษฐศาสตร์ ครุศาสตร์ (บริหารธุรกิจ) ศึกษาศาสตร์ (บริหารธุรกิจ) วิศวกรรมศาสตร์ 
3. มีประสบการณ์ตามหน้าที่ความรับผิดชอบหรือประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป

4 ลงทุน นักจัดการลงทุน ระดับ 1
เงินเดือน 20,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 
เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติ ดังนี้
1. ผู้สมัครต้องมีอายุไม่เกิน 60 ปีบริบูรณ์ 
2. เป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาบริหารธุรกิจ บัญชี พาณิชยศาสตร์ การเงิน การเงินการธนาคาร เศรษฐศาสตร์ ครุศาสตร์ (บริหารธุรกิจ) ศึกษาศาสตร์ (บริหารธุรกิจ) วิศวกรรมศาสตร์ 
3. ไม่จําเป็นต้องมีประสบการณ์ทํางาน (ถ้ามี) จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

5 นักจัดการความเสี่ยงด้านการลงทุนอาวุโส ระดับ 4
เงินเดือน 70,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 
เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติ ดังนี้
1. ผู้สมัครต้องมีอายุไม่เกิน 60 ปีบริบูรณ์ 
2. เป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขานิติศาสตร์ บริหารธุรกิจ บัญชี พาณิชยศาสตร์ การเงิน การเงินการธนาคาร การบริหารความเสี่ยง วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมทางการเงิน เศรษฐศาสตร์ สถิติ ครุศาสตร์ คณิตศาสตร์ บริหารธุรกิจ) ศึกษาศาสตร์ (บริหารธุรกิจ คณิตศาสตร์) ศิลปศาสตร์ (สถิติ คณิตศาสตร์) 
3. มีประสบการณ์ตามหน้าที่ความรับผิดชอบหรือประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องตั้งแต่ 8 ปีขึ้นไป

6 นักจัดการความเสี่ยงด้านปฏิบัติการอาวุโส ระดับ 4
เงินเดือน 70,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 
เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติ ดังนี้
1. ผู้สมัครต้องมีอายุไม่เกิน 60 ปีบริบูรณ์ 
2. เป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขานิติศาสตร์ บริหารธุรกิจ บัญชี พาณิชยศาสตร์ การเงิน การเงินการธนาคาร การบริหารความเสี่ยง วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมทางการเงิน เศรษฐศาสตร์ สถิติ ครุศาสตร์ คณิตศาสตร์ บริหารธุรกิจ) ศึกษาศาสตร์ (บริหารธุรกิจ คณิตศาสตร์) ศิลปศาสตร์ (สถิติ คณิตศาสตร์) 
3. มีประสบการณ์ตามหน้าที่ความรับผิดชอบหรือประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องตั้งแต่ 8 ปีขึ้นไป

7 นักยุทธศาสตร์การลงทุนอาวุโส ระดับ 4
เงินเดือน 70,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 
เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติ ดังนี้
1. ผู้สมัครต้องมีอายุไม่เกิน 60 ปีบริบูรณ์ 
2. เป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาบริหารธุรกิจ บัญชี พาณิชยศาสตร์ การเงิน การเงินการธนาคาร เศรษฐศาสตร์ ครุศาสตร์ (บริหารธุรกิจ) ศึกษาศาสตร์ (บริหารธุรกิจ) วิศวกรรมศาสตร์ 
3. มีประสบการณ์ตามหน้าที่ความรับผิดชอบหรือประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องตั้งแต่ 8 ปีขึ้นไป

8 นักวิเคราะห์การลงทุนอาวุโส ระดับ 4
เงินเดือน 70,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 
เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติ ดังนี้
1. ผู้สมัครต้องมีอายุไม่เกิน 60 ปีบริบูรณ์ 
2. เป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาบริหารธุรกิจ บัญชี พาณิชยศาสตร์ การเงิน การเงินการธนาคาร เศรษฐศาสตร์ ครุศาสตร์ (บริหารธุรกิจ) ศึกษาศาสตร์ (บริหารธุรกิจ) วิศวกรรมศาสตร์ 
3. มีประสบการณ์ตามหน้าที่ความรับผิดชอบหรือประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องตั้งแต่ 8 ปีขึ้นไป

9 นักวิเคราะห์การลงทุน ระดับ 2
เงินเดือน 40,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 
เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติ ดังนี้ 
1. ผู้สมัครต้องมีอายุไม่เกิน 60 ปีบริบูรณ์ 
2. เป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาบริหารธุรกิจ บัญชี พาณิชยศาสตร์ การเงิน การเงินการธนาคาร เศรษฐศาสตร์ ครุศาสตร์ (บริหารธุรกิจ) ศึกษาศาสตร์ (บริหารธุรกิจ) วิศวกรรมศาสตร์ 
3. มีประสบการณ์ตามหน้าที่ความรับผิดชอบหรือประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป

10 นักวิเคราะห์การลงทุน ระดับ 1
เงินเดือน 20,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 
เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติ ดังนี้ 
1. ผู้สมัครต้องมีอายุไม่เกิน 60 ปีบริบูรณ์ 
2. เป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาบริหารธุรกิจ บัญชี พาณิชยศาสตร์ การเงิน การเงินการธนาคาร เศรษฐศาสตร์ ครุศาสตร์ (บริหารธุรกิจ) ศึกษาศาสตร์ (บริหารธุรกิจ) วิศวกรรมศาสตร์ 
3. ไม่จําเป็นต้องมีประสบการณ์

11 นักบัญชีและประมวลผลการลงทุนอาวุโส ระดับ 4
เงินเดือน 70,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 
เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติ ดังนี้ 
1. ผู้สมัครต้องมีอายุไม่เกิน 60 ปีบริบูรณ์ 
2. เป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาการเงิน การเงินการธนาคาร การบัญชี บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ คอมพิวเตอร์/เทคโนโลยีสารสนเทศ (วิศวกรรมศาสตร์ หรือวิทยาศาสตร์ หรือคอมพิวเตอร์ธุรกิจ) หรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงาน 
3. มีประสบการณ์ตามหน้าที่ความรับผิดชอบหรือประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องตั้งแต่ 8 ปีขึ้นไป

12 นักสารสนเทศด้านการลงทุน ระดับ 3
เงินเดือน 55,000 บาท
1. ผู้สมัครต้องมีอายุไม่เกิน 60 ปีบริบูรณ์ 
2. เป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาการเงิน การเงินการธนาคาร การบัญชี บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ คอมพิวเตอร์/เทคโนโลยีสารสนเทศ (วิศวกรรมศาสตร์ หรือวิทยาศาสตร์ หรือคอมพิวเตอร์ธุรกิจ) หรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงาน 
3. มีประสบการณ์ตามหน้าที่ความรับผิดชอบหรือประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป

13 นักสารสนเทศด้านการลงทุน ระดับ 2
เงินเดือน 40,000 บาท
1. ผู้สมัครต้องมีอายุไม่เกิน 60 ปีบริบูรณ์ 
2 เป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาการเงิน การเงินการธนาคาร การบัญชี บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ คอมพิวเตอร์/เทคโนโลยีสารสนเทศ (วิศวกรรมศาสตร์ หรือวิทยาศาสตร์ หรือคอมพิวเตอร์ธุรกิจ) หรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงาน 
3 มีประสบการณ์ตามหน้าที่ความรับผิดชอบหรือประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป

การรับสมัคร
1 เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 4 - 12 กรกฎาคม 2565
2 สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ทาง http://www.sso.go.th
3 วิธีสมัคร สามารถส่งใบสมัครได้ทาง e-mail : Recruit@sso.go.th ช่องทางเดียว
เท่านั้น โดยให้ส่งเอกสารเป็นรูปแบบของไฟล์ PDF ภายในวันที่ 12 กรกฎาคม 2565

ประกาศสำนักงานประกันสังคม
ใบสมัคร
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

***ท่านจะไม่พลาดข่าวงานราชการ เพียงติดตามเราที่ Facebook | Twitter

สำนักงานประกันสังคม รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานประกันสังคม 23 อัตรา เงินเดือน 20,000 - 70,000 บาท รับสมัครตั้งแต่วันที่ 4 - 12 กรกฎาคม 2565
วันที่โพส 23 มิ.ย. 2565


สำนักงานตำรวจแห่งชาติ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 3 - 20 เมษายน พ.ศ. 2566
Top 5
สำนักอุทยานแห่งชาติ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช รับสมัครตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน และตำแหน่งนักจัดการทั่วไป เปิด 21 - 23 มีนาคม 2566
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตั้งแต่วันที่ 16 - 22 มีนาคม 2566
กองบัญชาการกองทัพไทย รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเพื่อบรรจุเป็นพนักงานราชการ 17 อัตรา วุฒิ ม.3 - ม.6 - ปวช. - ปวส. เปิดรับสมัคร 20 - 24 มีนาคม พ.ศ. 2566
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 20 – 24 มีนาคม 2566
ธอส. รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานฝ่ายพัฒนาและบริหารการเรียนรู้ ตั้งแต่วันที่ 15 - 21 มีนาคม พ.ศ. 2566