JOB-18 งานราชการ
งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 15 ส.ค. 2565

งานราชการ,รัฐวิสาหกิจ

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (หลายจังหวัด) รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 45 อัตรา เปิดรับสมัคร 1 - 7 กรกฎาคม 2565


ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๒

1 ตําแหน่งนิติกร 
กลุ่มงาน บริหารทั่วไป 
อัตราว่าง 1 อัตรา 
อัตราค่าตอบแทน : 18,000 บาท 
คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง ได้รับปริญญาตรี สาขาวิชานิติศาสตร์

2 ตําแหน่งนักพัฒนาสังคม 
กลุ่มงาน บริหารทั่วไป 
อัตราว่าง 6 อัตรา 
อัตราค่าตอบแทน : 18,000 บาท 
คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง ได้รับปริญญาตรีทุกสาขาวิชา 

3 ตําแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ 
กลุ่มงาน บริหารทั่วไป 
อัตราว่าง 4 อัตรา 
อัตราค่าตอบแทน : 18,000 บาท 
คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง 
1. ได้รับปริญญาตรี ทางสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ หรือ 
2. ได้รับปริญญาตรีสาขาวิชาอื่น และได้รับวุฒิบัตรผ่านการฝึกอบรม ตามมาตรฐาน 
ที่สภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์กําหนด ซึ่งมีใบอนุญาตผู้ประกอบวิชาชีพ 
สังคมสงเคราะห์รับอนุญาต

4 ตําแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 
กลุ่มงาน บริการ 
อัตราว่าง 17 อัตรา 
อัตราค่าตอบแทน 13,800 บาท 
คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง ได้รับวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาการบัญชี 
หรือการเงินและการธนาคาร 

5 ตําแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ 
กลุ่มงานบริการ 
อัตราว่าง 2 อัตรา 
อัตราค่าตอบแทน : 13,800 บาท 
คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทุกสาขาวิชา

6 ตําแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 
กลุ่มงานบริการ 
อัตราว่าง 4 อัตรา 
อัตราค่าตอบแทน 11,280 บาท 
คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกสาขาวิชา

7 ตําแหน่งพนักงานบริการ 
กลุ่มงาน บริการ
อัตราว่าง 3 อัตรา 
อัตราค่าตอบแทน : 10,430 บาท 
คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง ได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย

8 ตําแหน่งผู้ดูแลผู้รับการสงเคราะห์ 
กลุ่มงานบริการ 
อัตราว่าง 8 อัตรา 
อัตราค่าตอบแทน : 10,430 บาท 
คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง ได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย

สมัครทางเว็บไซต์ : https://dsdw.thaijobjob.com
วันที่เปิดรับสมัคร 1 - 7 กรกฎาคม 2565


File แนบ..


***ท่านจะไม่พลาดข่าวงานราชการ เพียงติดตามเราที่ facebook.com/Job108admin

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (หลายจังหวัด) รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 45 อัตรา เปิดรับสมัคร 1 - 7 กรกฎาคม 2565
วันที่โพส 23 มิ.ย. 2565


กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ วุฒิ ม.3 -ม.6 - ปวช.- ปวส.-ป.ตรี เปิดรับสมัคร 16 สิงหาคม 2565 - 5 กันยายน 2565
Top 5
โรงพยาบาลราชวิถี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 54 อัตรา วุฒิ ม.3 - ม.6 - ปวช.-ปวส.-ป.ตรี เปิดรับสมัคร 29 สิงหาคม 2565 ถึง 2 กันยายน 2565
ศูนย์อนามัยที่ 6 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตั้งแต่วันที่ 22 สิงหาคม 2565 ถึงวันที่ 5 กันยายน 2565
กรมวิทยาศาสตร์บริการ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 17 - 25 สิงหาคม พ.ศ. 2565
ธนาคารออมสินรับสมัครบุคคลเข้าเป็นพนักงานระดับ 4-5 สังกัดกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ เปิดรับสมัคร 11 - 23 สิงหาคม 256
ธนาคารออมสินภาค 3 เปิดรับสมัครบุคคลภายนอกเข้าเป็นลูกจ้างปฏิบัติการ ณ สาขาหรือหน่วยงานในสังกัดธนาคารออมสินภาค 3 สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ - 31 สิงหาคม 2565