JOB-18 งานราชการ
งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 10 ธ.ค. 2565

งานราชการ,รัฐวิสาหกิจ

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (หลายจังหวัด) รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 45 อัตรา เปิดรับสมัคร 1 - 7 กรกฎาคม 2565


ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๒

1 ตําแหน่งนิติกร 
กลุ่มงาน บริหารทั่วไป 
อัตราว่าง 1 อัตรา 
อัตราค่าตอบแทน : 18,000 บาท 
คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง ได้รับปริญญาตรี สาขาวิชานิติศาสตร์

2 ตําแหน่งนักพัฒนาสังคม 
กลุ่มงาน บริหารทั่วไป 
อัตราว่าง 6 อัตรา 
อัตราค่าตอบแทน : 18,000 บาท 
คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง ได้รับปริญญาตรีทุกสาขาวิชา 

3 ตําแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ 
กลุ่มงาน บริหารทั่วไป 
อัตราว่าง 4 อัตรา 
อัตราค่าตอบแทน : 18,000 บาท 
คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง 
1. ได้รับปริญญาตรี ทางสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ หรือ 
2. ได้รับปริญญาตรีสาขาวิชาอื่น และได้รับวุฒิบัตรผ่านการฝึกอบรม ตามมาตรฐาน 
ที่สภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์กําหนด ซึ่งมีใบอนุญาตผู้ประกอบวิชาชีพ 
สังคมสงเคราะห์รับอนุญาต

4 ตําแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 
กลุ่มงาน บริการ 
อัตราว่าง 17 อัตรา 
อัตราค่าตอบแทน 13,800 บาท 
คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง ได้รับวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาการบัญชี 
หรือการเงินและการธนาคาร 

5 ตําแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ 
กลุ่มงานบริการ 
อัตราว่าง 2 อัตรา 
อัตราค่าตอบแทน : 13,800 บาท 
คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทุกสาขาวิชา

6 ตําแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 
กลุ่มงานบริการ 
อัตราว่าง 4 อัตรา 
อัตราค่าตอบแทน 11,280 บาท 
คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกสาขาวิชา

7 ตําแหน่งพนักงานบริการ 
กลุ่มงาน บริการ
อัตราว่าง 3 อัตรา 
อัตราค่าตอบแทน : 10,430 บาท 
คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง ได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย

8 ตําแหน่งผู้ดูแลผู้รับการสงเคราะห์ 
กลุ่มงานบริการ 
อัตราว่าง 8 อัตรา 
อัตราค่าตอบแทน : 10,430 บาท 
คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง ได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย

สมัครทางเว็บไซต์ : https://dsdw.thaijobjob.com
วันที่เปิดรับสมัคร 1 - 7 กรกฎาคม 2565


File แนบ..


***ท่านจะไม่พลาดข่าวงานราชการ เพียงติดตามเราที่ facebook.com/Job108admin

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (หลายจังหวัด) รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 45 อัตรา เปิดรับสมัคร 1 - 7 กรกฎาคม 2565
วันที่โพส 23 มิ.ย. 2565


กรมที่ดิน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ส่วนกลาง) 37 อัตรา เปิดรับสมัคร 9 - 23 ธันวาคม 2565
Top 5
กองบัญชาการกองทัพไทย รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเพื่อบรรจุเป็นพนักงานราชการ 23 อัตรา วุฒิ - ปวช. - ปวส. - ปริญญาตรี - ม.3-ม.6 เปิดรับสมัคร 1 - 13 ธันวาคม พ.ศ. 2565
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ เปิดรับสมัคร 21 ธันวาคม2565 - 10 มกราคม 2566
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ อัตราว่าง 13 อัตรา เปิดรับสมัคร 13 ธันวาคม 65 - 11 มกราคม 66
กรมท่าอากาศยาน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 19 - 27 ธันวาคม พ.ศ. 2565
สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ อัตราว่าง 20 อัตรา เปิดรับสมัคร 19 ธันวาคม 2565 - 10 มกราคม 2566