JOB-18 งานราชการ
งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 22 มี.ค. 2566

ท้องถิ่น

กรมการปกครอง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 21 อัตรา วุฒิ ปวส.- ป.ตรี เปิดรับสมัคร 24 มิถุนายน 2565 - 19 กรกฎาคม 2565


1 ตำแหน่ง :พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน
เงินเดือน :18,000 บาท
ประเภท :บริหารทั่วไป
จำนวน :10 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ หรือสาขาวิชานิติศาสตร์

2 ตำแหน่ง :พนักงานคอมพิวเตอร์
เงินเดือน :18,000 บาท
ประเภท :บริหารทั่วไป
จำนวน :5 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์

3 ตำแหน่ง :เจ้าหน้าที่ปกครอง
เงินเดือน :13,800 บาท
ประเภท :บริการ
จำนวน :2 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :- ปวส.
- อนุปริญญา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :(1) ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา หรือ
(2) ได้รับอนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา

4 ตำแหน่ง :เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
เงินเดือน :13,800 บาท
ประเภท :บริการ
จำนวน :2 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :- ปวส.
- อนุปริญญา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :(1) ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชาการเงินและการธนาคาร หรือ
(2) ได้รับอนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ทางการบัญชี ทางการเงิน หรือทางการเงินและธนาคาร

5 ตำแหน่ง :เจ้าหน้าที่เครื่องคอมพิวเตอร์
เงินเดือน :13,800 บาท
ประเภท :เทคนิค
จำนวน :2 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :- ปวส.
- อนุปริญญา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :(1) ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม และสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ หรือ
(2) ได้รับอนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางอิเล็กทรอนิกส์

สถานที่ปฏิบัติงาน

ผู้ได้รับการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร และเรียกมาลงนามสัญญาจ้าง จะได้รับ

มอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยงานของกรมการปกครองสังกัดราชการส่วนกลาง 5 แห่ง ดังนี้

1 กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย (ถนนอัษฎางค์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร)

2 กรมการปกครอง วังไชยา (ถนนนครสวรรค์ เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร)

3 กรมการปกครอง (ถนนพหลโยธิน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร)

4 กรมการปกครอง (ถนนรังสิต-นครนายก คลอง ๖ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี)

5 กรมการปกครอง (ถนนลำลูกกา-องครักษ์ คลอง ๙ อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี)


สมัครทางเว็บไซต์ : http://dopa.go.th หรือ job.dopa.go.th
วันที่เปิดรับสมัคร :วันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2565 ถึง วันอังคารที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2565


File pdf แนบ..


***ท่านจะไม่พลาดข่าวงานราชการ เพียงติดตามเราที่ Facebook | Twitter

กรมการปกครอง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 21 อัตรา วุฒิ ปวส.- ป.ตรี เปิดรับสมัคร 24 มิถุนายน 2565 - 19 กรกฎาคม 2565
วันที่โพส 16 มิ.ย. 2565


สำนักงานตำรวจแห่งชาติ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 3 - 20 เมษายน พ.ศ. 2566
Top 5
สำนักอุทยานแห่งชาติ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช รับสมัครตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน และตำแหน่งนักจัดการทั่วไป เปิด 21 - 23 มีนาคม 2566
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตั้งแต่วันที่ 16 - 22 มีนาคม 2566
กองบัญชาการกองทัพไทย รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเพื่อบรรจุเป็นพนักงานราชการ 17 อัตรา วุฒิ ม.3 - ม.6 - ปวช. - ปวส. เปิดรับสมัคร 20 - 24 มีนาคม พ.ศ. 2566
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 20 – 24 มีนาคม 2566
ธอส. รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานฝ่ายพัฒนาและบริหารการเรียนรู้ ตั้งแต่วันที่ 15 - 21 มีนาคม พ.ศ. 2566