JOB-18 งานราชการ
งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 2 ก.ค. 2565

งานราชการ,รัฐวิสาหกิจ

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 15 อัตรา เปิดรับสมัคร 26 พฤษภาคม 2565 - 16 มิถุนายน 2565


ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการลงทุนปฏิบัติการ (วุฒิปริญญาตรี)

ตำแหน่ง : นักวิชาการส่งเสริมการลงทุน
เงินเดือน : 15000 - 16500 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวน : 15 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ : (1) ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา ดังนี้
- สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
- สาขาวิทยาศาตร์กายภาพ
- สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
- สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ (ทางเทคโนโลยีพลังงาน)
- สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ (ทางเทคโนโลยีชีวภาพ ทางอุตสาหกรรมเกษตร
ทางเทคโนโลยีชีวภาพอุตสาหกรรมเกษตร ทางชีววิทยา)
- สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ (ทางเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ทางสิ่งแวดล้อม)
- สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ทางเทคโนโลยีการผลิต)
- สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (ทางเทคโนโลยีการบรรจุ ทางเทคโนโลยีชีวภาพ ทางเทคโนโลยี
ชีวภาพทางการเกษตร ทางเทคโนโลยีทางอาหาร ทางการอาหาร ทางเทคโนโลยีเยื่อและกระดาษ
ทางวิทยาศาสตร์การอาหาร ทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรมอาหาร ทางเทคโนโลยีการประมง)
- สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ (ทางคอมพิวเตอร์ ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ)
- สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ (ทางคอมพิวเตอร์ ทางเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์)

สมัครทางเว็บไซต์ : https://boi.thaijobjob.com
วันที่เปิดรับสมัคร : วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2565
Free โปรแกรมขุด Bitcoin

File แนบ..


***ท่านจะไม่พลาดข่าวงานราชการ เพียงติดตามเราที่ facebook.com/Job108admin

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 15 อัตรา เปิดรับสมัคร 26 พฤษภาคม 2565 - 16 มิถุนายน 2565
วันที่โพส 18 พ.ค. 2565


สำนักงานประกันสังคม รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานประกันสังคม 23 อัตรา เงินเดือน 20,000 - 70,000 บาท รับสมัครตั้งแต่วันที่ 4 - 12 กรกฎาคม 2565
Top 5
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 85 อัตรา เปิดรับสมัคร 28 มิถุนายน 2565 - 4 กรกฎาคม 2565
กรมสรรพากร รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการบรรจุครั้งแรก 300 อัตรา เปิดรับสมัคร 11 กรกฎาคม 2565 - 5 สิงหาคม 2565
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (หลายจังหวัด) รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 45 อัตรา เปิดรับสมัคร 1 - 7 กรกฎาคม 2565
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข เปิดรับสมัคร 4 - 8 กรกฎาคม 2565
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 2 (ภาคกลาง) รับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างสัญญาจ้างคราวละ 1 ปี และกลุ่มผู้ปฏิบัติงานตามสัญญาจ้างบริการงานด้านระบบไฟฟ้า และบุคคลภายนอก 102 อัตรา เปิดรับสมัครวันที่ 28 มิถุนายน 2565 - 1 กรกฎาคม 2565