JOB-18 งานราชการ
งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 24 พ.ค. 2565

งานราชการ,รัฐวิสาหกิจ

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดขอนแก่น รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นนพักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการประมง เปิดรับสมัคร 30 พฤษภาคม 2565 - 8 มิถุนายน 2565


ตำแหน่ง : นักวิชาการประมง
เงินเดือน : 18,000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวน : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :
ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรึ จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง ในสาขาดังนี้
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ทางการจัดการประมง ทางการประมง
ทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ทางชีวิวิทยา ทางชีวิวิทยาการประมง
ทางชีวิวิทยาประมง ทางเทคโนโลยีการประมง ทางเทคโนโลยีการผลิตสัตว์
ทางเทคโนโลยีการเพาะขยายพันธุ์สัตว์ ทางประมง ทางเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
ทางวิทยาศาสตร์ ทางวิทยาศาสตร์การประมง ทางวิทยาศาสตร์ทางทะเล
ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์ ทางสัตวศาสตร์ ทางนวัตกรรมการจัดการ
ธุรกิจประมง ทางเทคโนโลยีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
สาขาวิขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ทางจุลขีววิทยา ทางจุลชีววิทยา
อุตสาหกรรม ทางชีวเคมี ทางชีววิทยา ทางชีววิทยาทั่วไป
ทางชีววิทยาทางน้ำ ทางชีววิทยาประยุกต์ ทางชีวศึกษาทั่วไป
ทางเทศโนโลยีทางทะเล ทางพันธุศาสตร์ ทางวิทยาศาสตร์ทางทะเล
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางเคมี ทางจุลชีววิทยา ทางวาริชศาสตร์
ทางวิทยาศาสตร์ทางทะเล ทางวิทยาศาสตร์ ทางกระบวนการเคมื
และฟิสิกส์ ทางเคมีชีวภาพ ทางเคมีวิศวกรรม ทางเคมีอุดสาหกรรม
ทางชีวภาพทางเทคโนโลยี ทางเทคโนโลยีการจัดการทรัพยากรทางทะเล
และชายฝั่ง
สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
ทางเทคโนโลยีการจัดการทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง
สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ ทางการประมง
ทางเทคโนโลยีการผลิตสัตว์น้ำ

วิธีสมัคร : สมัครด้วยตนเอง
สถานที่รับสมัคร : ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดขอนแก่น เลขที่ 222 ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
วันที่เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 ถึง วันพุธที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2565
Free โปรแกรมขุด Bitcoin

File แนบ..


***ท่านจะไม่พลาดข่าวงานราชการ เพียงติดตามเราที่ facebook.com/Job108admin

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดขอนแก่น รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นนพักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการประมง เปิดรับสมัคร 30 พฤษภาคม 2565 - 8 มิถุนายน 2565
วันที่โพส 12 พ.ค. 2565


ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร รับสมัครบุคคลภายนอกเป็นพนักงานธนาคาร ปฏิบัติงานสังกัดสถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ประจำปีบัญชี 2565 เปิดรับสมัครจนถึงวันที่ 23 พฤษภาคม 2565
Top 5
ศูนย์อนามัยที่ 8 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 4 อัตรา เปิดรับสมัคร 17 - 27 พฤษภาคม 2565
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 15 อัตรา เปิดรับสมัคร 26 พฤษภาคม 2565 - 16 มิถุนายน 2565
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อเข้าปฏิบัติงานในตำแหน่งลูกจ้าง 208 อัตรา เปิดรับสมัคร 12-20 พฤษภาคม 2565
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 208 อัตรา เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 27 พฤษภาคม - 10 มิถุนายน 2565
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการ 67 อัตรา เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง 1 มิถุนายน พ.ศ. 2565