JOB-18 งานราชการ
งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 24 พ.ค. 2565

งานสาธารณสุข

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างงานเหมาบริการ 5 อัตรา เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 11 - 25 พฤษภาคม 2565


ประกาศวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี
เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างงานเหมาบริการ

ด้วยวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้าง งานเหมาบริการ จำนวน 5 อัตรา โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ชื่อตำแหน่งและอัตราจ้าง
1.1 จ้างเหมาบริการนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ได้รับวุฒิการศึกษาปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาใด สาขาวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์ หรือทางส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ ทั้งนี้ ต้องเป็นผู้มีความรู้ความสามารถในหน้าที่ด้านงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์กำหนดคุณลักษณะของเครื่อง การจัดระบบติดตั้ง เชื่อมโยงระบบเครื่องคอมพิวเตอร์ ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบเกี่ยวกับชุดคำสั่งระบบ ชุดคำสั่งประยุกต์ การจัดทำคู่มือการใช้คำสั่งต่าง ๆ กำหนดคุณลักษณะติดตั้งและใช้เครื่องมือชุดคำสั่งสื่อสาร การจัดและบริหารระบบสารสนเทศ เป็นต้น จำนวน 2 อัตรา ค่าจ้างเดือนละ 18,000 บาท (หนึ่งหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

1.2 จ้างเหมาบริการนักจัดการงานทั่วไป ได้รับวุฒิการศึกษาปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่น ที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขา หรือทางส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ ทั้งนี้ ต้องเป็นผู้มีความรู้ความสามารถในหน้าที่ด้านการวิเคราะห์แผนงาน ติดตามงาน ติดต่อนัดหมาย จัดงานรับรองและงานพิธีต่าง ๆ เตรียมเรื่องและเตรียมสำหรับการประชุม จดบันทึก รายงาน ประสานงาน ทั้งบุคคลภายนอก และภายใน ต้องมีความรู้เกี่ยวกับงานสารบรรณ งานด้านเอกสาร เช่น การร่างและพิมพ์หนังสือราชการ การจัดทำเอกสารงานที่ต้องเกี่ยวข้องกับงบประมาณ งานการเงินและบัญชี งานพัสดุ งานสัญญา งานโครงการหรืองานกองทุนต่าง ๆ เป็นต้น จำนวน 1 อัตรา ค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

1.3 จ้างเหมาบริการพนักงานประจำตึก (เพศหญิง) ได้รับวุฒิการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายหรือทางส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ ทั้งนี้ ต้องเป็นผู้มีความรู้ความสามารถในหน้าที่ด้านบริหารจัดการ ดูแล จัดทำความสะอาด อาคารสถานที่ บริเวณสิ่งแวดล้อมภายในหน่วยงานให้สะอาด ปลอดภัย การเก็บรักษาทำความสะอาด เครื่องมือ เครื่องใช้ อุปกรณ์ต่าง ๆ และบริการต้อนรับ รับรองแขกหรือผู้มาใช้บริการ บริการอาหารและเครื่องดื่ม เป็นต้น จำนวน 2 อัตรา ค่าจ้างเดือนละ 9,500 บาท (เก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน)

2. คุณสมบัติทั่วไป
1. มีสัญชาติไทย
2. อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ แต่ไม่เกิน 55 ปีบริบูรณ์
3. มีร่างกายสมบูรณ์ แข็งแรง ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ
4. ไม่เป็นโรคติดต่ออันตราย
5. มีความประพฤติเรียบร้อย มีกริยาวาจาสุภาพ
6. มีบุคลิกภาพดี แต่งกายเรียบร้อย
7. เป็นผู้ที่ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ และไม่ละทิ้งหน้าที่
8. ถ้าเป็นเพศชายผ่านการเกณฑ์ทหารหรือได้รับการยกเว้น

3. การรับสมัคร
3.1 วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร
ผู้ที่ประสงค์จะสมัคร ขอรับใบสมัครหรือดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.bcnnon.ac.thและยื่นใบสมัครด้วนตนเองได้ที่งานการเจ้าหน้าที่ อาคารอำนวยการ ชั้น 1 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี (วิทยาเขตศรีธัญญา) ตั้งแต่วันที่ 11 พฤษภาคม 2565 ถึงวันที่ 25 พฤษภาคม 2565 ในวันและ เวลาราชการ โทรศัพท์ 0 2525 3136 ต่อ 12 , 20

3.2 หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
2. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
3. สำเนาคุณวุฒิการศึกษา จำนวน 1 ฉบับ
4. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ จำนวน 1 รูป
ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน
5. หนังสือรับรองการผ่านงาน (หากมีประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้อง)
6. ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกมาแล้วไม่เกิน 1 เดือน
7. สำเนาเอกสารผ่านการเกณฑ์ทหาร (แบบ สด.43 หรือ สด.8)
8. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ - สกุล (ถ้ามี)

3.3 เงื่อนไขในการรับสมัคร
ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้ มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริงและจะต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วนในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่า ด้วยเหตุใด หรือคุณวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของตำแหน่งที่สมัครอันมีผลทำให้ผู้สมัครสอบไม่มีสิทธิสอบ ตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการคัดเลือกครั้งนี้เป็นโมฆะสำหรับผู้นั้น
Free โปรแกรมขุด Bitcoin

File แนบ..


***ท่านจะไม่พลาดข่าวงานราชการ เพียงติดตามเราที่ facebook.com/Job108admin

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างงานเหมาบริการ 5 อัตรา เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 11 - 25 พฤษภาคม 2565
วันที่โพส 11 พ.ค. 2565


ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร รับสมัครบุคคลภายนอกเป็นพนักงานธนาคาร ปฏิบัติงานสังกัดสถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ประจำปีบัญชี 2565 เปิดรับสมัครจนถึงวันที่ 23 พฤษภาคม 2565
Top 5
ศูนย์อนามัยที่ 8 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 4 อัตรา เปิดรับสมัคร 17 - 27 พฤษภาคม 2565
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 15 อัตรา เปิดรับสมัคร 26 พฤษภาคม 2565 - 16 มิถุนายน 2565
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อเข้าปฏิบัติงานในตำแหน่งลูกจ้าง 208 อัตรา เปิดรับสมัคร 12-20 พฤษภาคม 2565
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 208 อัตรา เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 27 พฤษภาคม - 10 มิถุนายน 2565
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการ 67 อัตรา เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง 1 มิถุนายน พ.ศ. 2565