JOB-18 งานราชการ
งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 24 พ.ค. 2565

งานสาธารณสุข

กองยา สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา รับสมัครงานตำแหน่ง ผู้ตรวจประเมิน GDP และตำแหน่งผู้ช่วยผู้ตรวจประเมิน GDP


กองยา สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
1. ตำแหน่ง ผู้ตรวจประเมิน GDP จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติที่เกี่ยวข้อง
เพศ ชาย-หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
คุณวุฒิ ปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ (วท.บ.) (เคมี,อาหาร)

หน้าที่ในงานที่รับผิดชอบ
- บันทึก พิจารณา และวิเคราะห์ข้อมูลการเก็บตัวอย่างยา
- ยากรณีพิเศษ และโครงการเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์ยาประจำปี 2565
- ตรวจสอบรายงานการติดตามผู้รับอนุญาตให้ยื่นคำขอตรวจประเมิน GDP ตามแผนการตรวจประเมิน GDP
- ตรวจประเมิน GDP ด้วยวิธีการประเมินจากเอกสาร
เงินเดือน 15,000 บาท + Incentive ชิ้นงานละ 4,750 บาท

2. ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้ตรวจประเมิน GDP จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติที่เกี่ยวข้อง
เพศ ชาย-หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
คุณวุฒิ ปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ (เคมี,อาหาร)

หน้าที่ในงานที่รับผิดชอบ
- รับคำขอตรวจประเมิน GDP
- รวบรวมเอกสารสำหรับการตรวจประเมิน GDP เสนอผู้ตรวจประเมิน
- พิจารณาตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารคำขอตรวจประเมิน GDP
เงินเดือน 13,000 บาท + Incentive ชิ้นงานละ 4,000 บาท


Free โปรแกรมขุด Bitcoin


***ท่านจะไม่พลาดข่าวงานราชการ เพียงติดตามเราที่ facebook.com/Job108admin

กองยา สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา รับสมัครงานตำแหน่ง ผู้ตรวจประเมิน GDP และตำแหน่งผู้ช่วยผู้ตรวจประเมิน GDP
วันที่โพส 11 พ.ค. 2565


ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร รับสมัครบุคคลภายนอกเป็นพนักงานธนาคาร ปฏิบัติงานสังกัดสถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ประจำปีบัญชี 2565 เปิดรับสมัครจนถึงวันที่ 23 พฤษภาคม 2565
Top 5
ศูนย์อนามัยที่ 8 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 4 อัตรา เปิดรับสมัคร 17 - 27 พฤษภาคม 2565
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 15 อัตรา เปิดรับสมัคร 26 พฤษภาคม 2565 - 16 มิถุนายน 2565
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อเข้าปฏิบัติงานในตำแหน่งลูกจ้าง 208 อัตรา เปิดรับสมัคร 12-20 พฤษภาคม 2565
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 208 อัตรา เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 27 พฤษภาคม - 10 มิถุนายน 2565
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการ 67 อัตรา เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง 1 มิถุนายน พ.ศ. 2565