JOB-18 งานราชการ
งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 24 พ.ค. 2565

งานราชการ,รัฐวิสาหกิจ

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) รับสมัครพนักงานสัญญาจ้างพิเศษ 8 อัตรา เปิดรับสมัคร 9 - 24 พฤษภาคม 2565


ประกาศฝ่ายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์การที่ 17/2565เรื่อง การรับสมัครพนักงานสัญญาจ้างพิเศษด้วยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อคัดเลือกและจ้างเป็นพนักงานสัญญาจ้างพิเศษ ตําแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลพนักงานรักษาความปลอดภัย และคนชํานาญงานจํานวน 8อัตราเพื่อปฏิบัติงานเป็นการประจําตามพื้นที่ที่กําหนดโดยมีคุณสมบัติและเงื่อนไขดังนี้

1 ตําแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกล
คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
-อายุไม่เกิน 35 ปีนับถึงวันสมัคร
-มีใบอนุญาตขับรถตามประเภทของเครื่องจักรกล

2 ตําแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย
คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
-เคยรับราชการทหาร ตํารวจ หรือเคยเป็นอาสาสมัครตามกฎหมายว่าด้วยกองอาสารักษาดินแดนเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี 6 เดือน หรือมีประสบการณ์ในงานรักษาความปลอดภัย โดยผ่านการอบรมหลักสูตรพนักงานรักษาความปลอดภัยของหน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานที่หน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจรับรองหรือมีประสบการณ์ในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของหน่วยงานราชการ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือเอกชน ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ป้องกันและระงับอัคคีภัย-กรณีที่ผู้สมัครที่มีอายุไม่เกิน 35 ปีต้องมีประสบการณ์ในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยไม่น้อยกว่า 2 ปี
-กรณีที่ผู้สมัครที่มีอายุตั้งแต่ 35 ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน 45 ปี ต้องมีประสบการณ์ในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยไม่น้อยกว่า 5ปี
-สามารถควบคุมป้องกันเหตุจากอัคคีภัยและสามารถควบคุมบํารุงรักษารถดับเพลิง รถบรรทุกน้ําดับเพลิง และรถอื่นๆ ได้-สามารถสนับสนุนการอบรมด้านอัคคีภัยตามหลักสูตรที่กําหนดได้-หากมีความสามารถในการขับรถ (รถยนต์รถจักรยานยนต์ หรือรถบรรทุก) และมีใบอนุญาตขับรถ หรือมีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ หรือผ่านการอบรมหลักสูตรดับเพลิงขั้น Advance หรือขั้นก้าวหน้า หรือขั้นรุนแรง จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

3 ตําแหน่งคนชํานาญงาน
คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง-อายุไม่เกิน 35 ปี นับถึงวันสมัคร
-มีความรู้ความสามารถหรือประสบการณ์ในงานที่กําหนด

การรับสมัคร
รับสมัครผ่านระบบรับสมัครงานออนไลน์ ทางเว็บไซต์ของ กฟผ. เท่านั้นโดยกําหนดรับสมัคร ระหว่างวันที่ 9 พฤษภาคม 2565เวลา 13.00 น. ถึงวันที่ 24 พฤษภาคม 2565 เวลา 16.00 น.ตามขั้นตอน ดังนี้
(1) เข้าเว็บไซต์ http://www.egat.co.th เลือกข่าว/ประชาสัมพันธ์เลือกหัวข้อประกาศรับสมัครงานและเข้า “ระบบรับสมัครงานออนไลน์”
(2)ให้ผู้สมัครศึกษาและทําความเข้าใจรายละเอียดของประกาศฉบับนี้โดยละเอียดก่อนกรอกใบสมัคร พร้อมทั้งปฏิบัติตามขั้นตอน
(3) ผู้สมัคร 1ท่าน สามารถสมัครได้เพียง 1รหัสเท่านั้น และโปรดตรวจสอบรหัสกับตําแหน่งงาน สถานที่ปฏิบัติงาน คุณสมบัติผู้สมัคร และเงื่อนไขในการสมัครก่อนตัดสินใจเลือกสมัคร
(4)กรอกข้อมูลและแนบเอกสารประกอบการสมัครให้ครบถ้วนตามแบบฟอร์มของระบบรับสมัครงานออนไลน์
(5)ตรวจสอบความถูกต้องก่อนยืนยันส่งใบสมัคร ทั้งนี้ เมื่อยืนยันส่งใบสมัครแล้ว กฟผ.ขอสงวนสิทธิ์ไม่อนุญาตให้แก้ไขโดยเด็ดขาดไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
(6)ไม่มีค่าธรรมเนียมในการสมัคร
Free โปรแกรมขุด Bitcoin

File แนบ..


***ท่านจะไม่พลาดข่าวงานราชการ เพียงติดตามเราที่ facebook.com/Job108admin

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) รับสมัครพนักงานสัญญาจ้างพิเศษ 8 อัตรา เปิดรับสมัคร 9 - 24 พฤษภาคม 2565
วันที่โพส 9 พ.ค. 2565


ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร รับสมัครบุคคลภายนอกเป็นพนักงานธนาคาร ปฏิบัติงานสังกัดสถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ประจำปีบัญชี 2565 เปิดรับสมัครจนถึงวันที่ 23 พฤษภาคม 2565
Top 5
ศูนย์อนามัยที่ 8 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 4 อัตรา เปิดรับสมัคร 17 - 27 พฤษภาคม 2565
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 15 อัตรา เปิดรับสมัคร 26 พฤษภาคม 2565 - 16 มิถุนายน 2565
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อเข้าปฏิบัติงานในตำแหน่งลูกจ้าง 208 อัตรา เปิดรับสมัคร 12-20 พฤษภาคม 2565
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 208 อัตรา เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 27 พฤษภาคม - 10 มิถุนายน 2565
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการ 67 อัตรา เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง 1 มิถุนายน พ.ศ. 2565