JOB-18 งานราชการ
งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 24 พ.ค. 2565

งานราชการ,รัฐวิสาหกิจ

กองบัญชาการกองทัพไทย รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป วุฒิ - ปวช. - ปวท. - ปวส. - ป.ตรี เปิดรับสมัคร 9 - 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2565


1 ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป
เงินเดือน : 18,000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวน : 2 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ : คุณวุฒิสำเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่าทางบริหารธุรกิจ (สาขาการบริหารธุรกิจการบริหารทั่วไป การจัดการ การจัดการทั่วไป การเลขานุการ) อักษรศาสตร์ (ยกเว้น ศิลปกรรมศาสตร์) ศิลปศาสตร์ (ยกเว้นดุริยางค์ศาสตร์) รัฐศาสตร์ (สาขาบริหารรัฐกิจ) รัฐประศาสนศาสตร์บริหารธุรกิจ)

2 ตำแหน่ง : นักวิชาการการเงินและการบัญชี
เงินเดือน : 18,000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวน : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : คุณวุฒิสำเร็จการศึกษาปริญญาตรี สาขาการบัญชี การเงิน การบริหารการเงิน การเงินและการธนาคาร

3 ตำแหน่ง : พนักงานธุรการ
เงินเดือน : 13,800 บาท
ประเภท : บริการ
จำนวน : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : - ปวช.
- ปวท.
- ปวส.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : คุณวุฒิสำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า หรือสำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

4 ตำแหน่ง : พนักงานบริการ
เงินเดือน : 13,800 บาท
ประเภท : บริการ
จำนวน : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : - ปวช.
- ปวท.
- ปวส.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : คุณวุฒิสำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า หรือสำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

วิธีสมัคร : สมัครด้วยตนเอง
สถานที่รับสมัคร : กองกลาง ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคง ชั้น 2 อาคารศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคง เลขที่ 9/1 หมู่ 16 ถนนวิภาวดีรังสิต ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี
วันที่เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 ถึง วันอาทิตย์ที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2565
Free โปรแกรมขุด Bitcoin

File แนบ..


***ท่านจะไม่พลาดข่าวงานราชการ เพียงติดตามเราที่ facebook.com/Job108admin

กองบัญชาการกองทัพไทย รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป วุฒิ - ปวช. - ปวท. - ปวส. - ป.ตรี เปิดรับสมัคร 9 - 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2565
วันที่โพส 9 พ.ค. 2565


ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร รับสมัครบุคคลภายนอกเป็นพนักงานธนาคาร ปฏิบัติงานสังกัดสถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ประจำปีบัญชี 2565 เปิดรับสมัครจนถึงวันที่ 23 พฤษภาคม 2565
Top 5
ศูนย์อนามัยที่ 8 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 4 อัตรา เปิดรับสมัคร 17 - 27 พฤษภาคม 2565
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 15 อัตรา เปิดรับสมัคร 26 พฤษภาคม 2565 - 16 มิถุนายน 2565
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อเข้าปฏิบัติงานในตำแหน่งลูกจ้าง 208 อัตรา เปิดรับสมัคร 12-20 พฤษภาคม 2565
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 208 อัตรา เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 27 พฤษภาคม - 10 มิถุนายน 2565
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการ 67 อัตรา เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง 1 มิถุนายน พ.ศ. 2565