JOB-18 งานราชการ
งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 24 พ.ค. 2565

งานราชการ,รัฐวิสาหกิจ

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงาน


ด้วยสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ. 2543 มีภารกิจหลักในการเสนอแนะนโยบายและยุทธศาสตร์การส่งเสริม SME ของประเทศ รวมถึงเป็นหน่วยงานกลางในการบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริม SME ให้เกิดความต่อเนื่องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม โดยมีรายละเอียดดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1. หัวหน้าส่วนเครือข่ายและระบบสารสนเทศ ฝ่ายข้อมูและสารสนเทศ จำนวน 1 อัตรา
2. หัวหน้าส่วนส่งเสริมธุรกิจ SMEs ภาคการค้า และ บริการ ฝ่ายส่งเสริมธุรกิจ SMEs จำนวน 1 อัตรา
3. หัวหน้าส่วนงานบริการข้อมูลและระบบที่ปรึกษา ฝ่ายสนับสนุนองค์ความรู้และระบบให้บริการ SMEs จำนวน 1 อัตรา

วิธีการสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครงานสามารถดาวน์โหลดใบสมัครจากเว็บไซต์ของสำนักงาน www.sme.go.th โดยเข้าไปที่หัวข้อ ร่วมงานกับ สสว. และกรอกใบสมัครให้ครบถ้วนแล้วยื่นใบสมัครพร้อมทั้งเอกสารหลักฐานประกอบการสมัคร ได้ตามช่องทางใดช่องทางหนึ่ง ดังนี้
1) สมัครทางออนไลน์ได้ที่ http://61.91.223.35/hr/job/ ให้กรอกข้อมูลการสมัครงานผ่านระบบ ออนไลน์และแนบเอกสารหลักฐานการสมัครงานให้ครบถ้วน ทั้งนี้ หากได้รับการพิจารณาให้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์ ผู้สมัครต้องนำใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัครตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.1 มายื่นในวันสัมภาษณ์ด้วย
2) สมัครทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) ที่ hr_recruit@sme.go.th โดยระบุตำแหน่งที่สมัคร พร้อมแนบไฟล์ใบสมัครและเอกสารหลักฐานการสมัครงานให้ครบถ้วน ทั้งนี้ หากได้รับการพิจารณาให้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์ ผู้สมัครต้องนำใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัครตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.1 มายื่นในวันสัมภาษณ์ด้วย

ระยะเวลาในการเปิดรับสมัคร
• ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันอังคารที่ 17 พฤษภาคม 2565 (ภายในเวลา 16.30 น.)
• ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียน วัน เวลา และสถานที่สอบ ในวันพุธที่ 25 พฤษภาคม 2565 บนเว็บไซต์สำนักงานฯ ที่ www.sme.go.th หัวข้อ ร่วมงานกับ สสว.
**สำนักงานจะพิจารณาเฉพาะใบสมัครที่ได้รับภายในเวลา 16.30 น. ของอังคารที่ 17 พฤษภาคม 2565**

Free โปรแกรมขุด Bitcoin

File แนบ..


***ท่านจะไม่พลาดข่าวงานราชการ เพียงติดตามเราที่ facebook.com/Job108admin

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงาน
วันที่โพส 6 พ.ค. 2565


ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร รับสมัครบุคคลภายนอกเป็นพนักงานธนาคาร ปฏิบัติงานสังกัดสถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ประจำปีบัญชี 2565 เปิดรับสมัครจนถึงวันที่ 23 พฤษภาคม 2565
Top 5
ศูนย์อนามัยที่ 8 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 4 อัตรา เปิดรับสมัคร 17 - 27 พฤษภาคม 2565
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 15 อัตรา เปิดรับสมัคร 26 พฤษภาคม 2565 - 16 มิถุนายน 2565
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อเข้าปฏิบัติงานในตำแหน่งลูกจ้าง 208 อัตรา เปิดรับสมัคร 12-20 พฤษภาคม 2565
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 208 อัตรา เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 27 พฤษภาคม - 10 มิถุนายน 2565
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการ 67 อัตรา เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง 1 มิถุนายน พ.ศ. 2565