JOB-18 งานราชการ
งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 24 พ.ค. 2565

งานสาธารณสุข

สสจ.สุราษฎร์ธานี รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 41 อัตรา เปิดรับสมัคร 17 - 23 พฤษภาคม 2565


ประกาศสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป

1 ตําแหน่ง นักกายภาพบําบัด
จำนวน 2 อัตรา
เงินเดือน 18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับปริญญาตรีในสาขาวิชากายภาพบําบัด ทางกายภาพบําบัด นักกายภาพบําบัด และได้รับใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะสาขากายภาพบําบัด นักกายภาพบําบัด หรือใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบําบัดของสภากายภาพบําบัด

2 ตําแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับปริญญาตรีในสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ นักเทคนิคการแพทย์ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ สาขาเทคนิคการแพทย์
หรือได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ ของสภาเทคนิคการแพทย์

3 ตําแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข
จำนวน 17 อัตรา
เงินเดือน 18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับปริญญาตรีในสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน
สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม/อนามัยชุมชน/อนามัยสิ่งแวดล้อม

4 ตําแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับปริญญาตรีในสาขาวิชาใด สาขาวิชาหนึ่ง ทางคอมพิวเตอร์

5 ตําแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 15,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับปริญญาตรีในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

6 ตําแหน่ง นักวิชาการพัสดุ
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 15,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับปริญญาตรีในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

7 ตําแหน่ง นายช่างเทคนิค
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 9,400 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพในสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาช่างยนต์ นายช่างเทคนิค
สาขาวิชาไฟฟ้า หรือสาขาวิชาไฟฟ้ากําลัง

8 ตําแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ
จำนวน 2 อัตรา
เงินเดือน 9,400 - 11,500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพในทุกสาขาวิชา
ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงในทุกสาขาวิชา

9 ตําแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 9,400 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี
สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาการขาย สาขาวิชาการเลขานุการ

10 ตําแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
จำนวน 2 อัตรา
เงินเดือน 11,500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร

11 ตําแหน่ง พนักงานขับรถยนต์
จำนวน 3 อัตรา
เงินเดือน ม.3 - ม.6 8,690 บาท
เงินเดือน ปวช. 9,400 บาท
เงินเดือน ปวส. 11,500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้นหรือตอนปลาย หรือได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

12 ตําแหน่ง พนักงานบริการ
จำนวน 2 อัตรา
เงินเดือน 8,690 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้นหรือตอนปลาย

13 ตําแหน่ง พนักงานธุรการ
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 11,500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการจัดการ

14 ตําแหน่ง ผู้ช่วยพยาบาล
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 8,690 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล

15 ตําแหน่ง พนักงานเปล
จำนวน 3 อัตรา
เงินเดือน 8,690 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้นหรือตอนปลาย

16 ตําแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้
จำนวน 3 อัตรา
เงินเดือน 8,690 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้นหรือตอนปลาย

สมัครทางเว็บไซต์ : https://stpho.thaijobjob.com/202205/index.php
วันที่เปิดรับสมัคร : 17 - 23 พฤษภาคม 2565
Free โปรแกรมขุด Bitcoin

File แนบ..


***ท่านจะไม่พลาดข่าวงานราชการ เพียงติดตามเราที่ facebook.com/Job108admin

สสจ.สุราษฎร์ธานี รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 41 อัตรา เปิดรับสมัคร 17 - 23 พฤษภาคม 2565
วันที่โพส 5 พ.ค. 2565


ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร รับสมัครบุคคลภายนอกเป็นพนักงานธนาคาร ปฏิบัติงานสังกัดสถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ประจำปีบัญชี 2565 เปิดรับสมัครจนถึงวันที่ 23 พฤษภาคม 2565
Top 5
ศูนย์อนามัยที่ 8 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 4 อัตรา เปิดรับสมัคร 17 - 27 พฤษภาคม 2565
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 15 อัตรา เปิดรับสมัคร 26 พฤษภาคม 2565 - 16 มิถุนายน 2565
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อเข้าปฏิบัติงานในตำแหน่งลูกจ้าง 208 อัตรา เปิดรับสมัคร 12-20 พฤษภาคม 2565
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 208 อัตรา เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 27 พฤษภาคม - 10 มิถุนายน 2565
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการ 67 อัตรา เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง 1 มิถุนายน พ.ศ. 2565