JOB-18 งานราชการ
งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 10 ธ.ค. 2565

งานธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานตําแหน่งผู้ช่วยพนักงานธุรการ เปิดรับสมัครถึงวันที่ 13 พฤษภาคม 2565


ประกาศธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานตําแหน่งผู้ช่วยพนักงานธุรการ
ปฏิบัติงานประจําสํานักกิจการนครหลวง และสาขาในสังกัด

ด้วยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) สํานักกิจการนครหลวง ประสงค์ จะรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นผู้ช่วยพนักงานประเภทที่ 1 ปฏิบัติงานตําแหน่งผู้ช่วย พนักงานธุรการเทียบเท่าระดับ 2 ประจําสํานักกิจการนครหลวง และสาขาในสังกัด โดยมีรายละเอียด ดังนี้

คุณสมบัติผู้สมัคร
1.1 เพศ ชาย/หญิง
1.2 มีสัญชาติไทย
1.3 บุคคลทั่วไปต้องมีอายุตั้งแต่ 18-30 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันที่สมัคร
1.4 บุคคลที่ปัจจุบันปฏิบัติงานผู้ช่วยพนักงานสัญญาจ้างประเภทที่ 2 ไม่น้อยกว่า 1 ปี ต้องมี อายุตั้งแต่ 18 - 35 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันที่สมัคร
1.5 บุคคลที่ปัจจุบันปฏิบัติงานกับธนาคารมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี ในตําแหน่งผู้ช่วย พนักงานบริการยานพาหนะ หรือ ผู้ช่วยพนักงานบริการ ต้องมีอายุไม่เกิน 54 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันที่สมัคร
1.6 สําเร็จการศึกษาไม่ต่ํากว่าระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ด้านการตลาด บัญชี เลขานุการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ประชาสัมพันธ์ การเงินและการธนาคาร ธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ การจัดการทรัพยากรมนุษย์ ธุรกิจประกันภัย ธุรกิจค้าปลีก ภาษาต่างประเทศธุรกิจ การจัดการผลิตภัณฑ์ การจัดการโลจิสติกส์ การจัดการทั่วไป การจัดการสํานักงานพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เศรษฐศาสตร์ รัฐศาสตร์ จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ.รับรอง
1.7 มีความสามารถในการพิมพ์ดีดสัมผัส ตามเกณฑ์ที่ธนาคารกําหนด 1.8 เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองตามรัฐธรรมนูญด้วยความบริสุทธิ์ใจ 1.9 เป็นผู้ที่มีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง
1.10 ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ คนวิกลจริต หรือจิตฟันเฟือน ไม่สมประกอบ ทั้งไม่เป็นโรคเรื้อน วัณโรคในระยะอันตราย โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่ สังคม ไม่เป็นผู้เสพยาเสพติดให้โทษทุกชนิด (ยกเว้น ได้พ้นสภาพการใช้ยาเสพติดโดยได้รับการรับรองจากแพทย์ หรือได้ผ่านการบําบัดรักษาของราชการ หรือสถานบําบัดที่ได้รับรองจากทางราชการ) โรคพิษสุราเรื้อรัง โรคเลือด ทุกชนิด โรคหัวใจซึ่งแพทย์วินิจฉัยแล้วว่าไม่สามารถปฏิบัติงานได้ และโรคติดต่ออื่น ๆ ที่ร้ายแรงอันเป็นอุปสรรค ในการปฏิบัติงาน
1.11 ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี 1.12 ไม่เป็นผู้ที่มีหนี้สินล้นพ้นตัว
1.13 ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษต้องออกจากงานของธนาคาร หรือออกจากราชการ หรือออก จากองค์กรของรัฐบาล หรือสถาบันอื่น
1.14 ไม่เคยได้รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิด ที่ได้กระทําโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ หรือพ้นโทษแล้วเกินห้าปี
1.15 ไม่เคยทุจริตในการสอบเข้าทํางานกับ ธ.ก.ส. หรือส่วนงานราชการ หรือองค์กรของ รัฐบาล หรือ สถาบันอื่น มาก่อน

2. อัตราเงินเดือน
ให้ได้รับเงินเดือนตามมาตรฐานสิทธิประโยชน์ของลูกจ้างกลุ่มงานปฏิบัติการระดับมาตรฐาน กลุ่ม 2 เดือนละ 10,500 บาท (หนึ่งหมื่นห้าร้อยบาทถ้วน) รวมอัตราเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวเดือนละ 1,500 บาท (หนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน) รวมเป็นเงินเดือนละ 12,000 บาท (หนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน)

3. การสมัคร
สมัครด้วยตนเองได้ที่ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) สํานัก กิจการนครหลวง ตั้งอยู่เลขที่ 109 ถนนกําแพงเพชร แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร โทร. 02-2711320 ต่อ 63 ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2565 ถึงวันที่ 13 พฤษภาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 15.00 น. (เว้นวันหยุดราชการ)

4. เอกสารการสมัคร
4.1 ต้นฉบับและสําเนารายงานผลการศึกษา (Transcript) แสดงว่าเป็นผู้ที่มีวุฒิการศึกษา ตรงตามที่ธนาคารกําหนด ระบุวันที่สําเร็จการศึกษา ภายในวันที่สิ้นสุดการรับสมัคร จํานวน 1 ชุด
4.2 ต้นฉบับและสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน จํานวน 1 ชุด
4.3 ภาพถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตาดํา ขนาด 1 นิ้ว หรือ 2 นิ้ว ซึ่งถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน จํานวน 1 รูป
4.4 ต้นฉบับและสําเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสําคัญการทะเบียนสมรส ใบสําคัญเปลี่ยน ชื่อ-สกุล (ถ้ามี)
4.5 เอกสารรับรองประสบการณ์การทํางาน ที่ตรงกับหน้าที่ความรับผิดชอบในตําแหน่ง ที่สมัคร (ถ้ามี)
ในวันสมัครผู้สมัครต้องนําหลักฐานต่าง ๆ มาแสดงให้ครบถ้วน มิฉะนั้นจะไม่รับสมัคร และ ผู้สมัครต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบคุณสมบัติของตนเองให้ถูกต้องตามที่ธนาคารกําหนด โดยธนาคารจะ ตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นในวันรับสมัคร และจะทําการตรวจสอบอีกครั้งในภายหลัง หากปรากฏว่าคุณสมบัติ ของท่านใดไม่ตรงตามที่กําหนดไว้ ธนาคารจะตัดรายชื่อออกจากประการรายชื่อทุกขั้นตอน หรือในกรณีที่ ธนาคารได้จัดจ้างแล้ว จะเลิกจ้างทันทีโดยไม่มีข้อแม้ใด ๆ ทั้งสิ้น

File แนบ..


***ท่านจะไม่พลาดข่าวงานราชการ เพียงติดตามเราที่ facebook.com/Job108admin

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานตําแหน่งผู้ช่วยพนักงานธุรการ เปิดรับสมัครถึงวันที่ 13 พฤษภาคม 2565
วันที่โพส 6 เม.ย. 2565


กรมที่ดิน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ส่วนกลาง) 37 อัตรา เปิดรับสมัคร 9 - 23 ธันวาคม 2565
Top 5
กองบัญชาการกองทัพไทย รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเพื่อบรรจุเป็นพนักงานราชการ 23 อัตรา วุฒิ - ปวช. - ปวส. - ปริญญาตรี - ม.3-ม.6 เปิดรับสมัคร 1 - 13 ธันวาคม พ.ศ. 2565
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ เปิดรับสมัคร 21 ธันวาคม2565 - 10 มกราคม 2566
กรมท่าอากาศยาน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 19 - 27 ธันวาคม พ.ศ. 2565
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ อัตราว่าง 13 อัตรา เปิดรับสมัคร 13 ธันวาคม 65 - 11 มกราคม 66
สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ อัตราว่าง 20 อัตรา เปิดรับสมัคร 19 ธันวาคม 2565 - 10 มกราคม 2566