JOB-18 งานราชการ
งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 8 ก.พ. 2566

งานธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร รับสมัครบุคคลภายนอกเป็นพนักงานธนาคาร ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 21 มกราคม 2565


ประกาศธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
เรื่อง การรับสมัครบุคคลภายนอกเป็นพนักงานธนาคาร
ปฏิบัติงานประจำสำนักพัฒนาระบบคุณภาพและกระบวนการ
-----------------------------------------------------------
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ประสงค์จะรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อเข้ารับ
การคัดเลือกเป็นพนักงานธนาคาร สังกัด สำนักพัฒนาระบบคุณภาพและกระบวนการ โดยมีรายละเอียดการ
รับสมัคร ดังนี้
1. ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
ตำแหน่งผู้ชำนาญการระบบงานคุณภาพ 10 ประจำสำนักพัฒนาระบบคุณภาพและกระบวนการ
จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1 อายุไม่เกิน 45 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันที่สมัคร)
2 สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาโทในสาขาวิชาที่เกี่ยวกับด้านบัญชี การเงินการ
ธนาคาร การตลาด บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป เศรษฐศาสตร์ สถิติ เทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบสารสนเทศทาง
ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ วิศวกรรมศาสตร์จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง
3 มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษ โดยมีผลการทดสอบ TOEIC ไม่น้อยกว่า
550 หรือ เทียบเท่าโดยใช้ผลทดสอบ TOEFL CU-TEP หรือ IELTS ไม่น้อยกว่า 5 (ไม่เกิน 2 ปีจนถึงวันที่สมัคร)
4 มีประสบการณ์การทำงานไม่น้อยกว่า 7 ปี และมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับ
ระบบงานประเมินคุณภาพ SEPA / SE-AM / PMQA / TQA หรือ EdPEx ไม่น้อยกว่า 4 ปี
5 มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Word , Excel และ
Power Point เป็นอย่างดี
6 มีความรู้ ความเข้าใจการดำเนินธุรกิจและธุรกรรมของธนาคารหรือสถาบันการเงิน
และสามารถวิเคราะห์ข้อมูล สถานการณ์ เพื่อให้คำแนะนำในการจัดทำกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการ การกำหนดตัวชี้วัด
และระบบติดตามประเมินผลให้กับองค์กรได้
7 มีทัศนคติและมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี มีความคิดที่เป็นระบบ มีทักษะในการสื่อสาร การเขียน
และการนำเสนองานในที่สาธารณะ ตลอดจนสามารถบริหารจัดการงาน และบริหารทีมงาน ในสภาวะที่มีความ
กดดันสูงได้

การสมัคร
1 ผู้สมัครจะต้องอ่านประกาศการรับสมัครให้ครบถ้วน และรับผิดชอบตรวจสอบข้อมูล
ของตนเอง ว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครทุกประการ หากธนาคารตรวจพบว่าคุณสมบัติของผู้สมัคร
ท่านใดไม่ตรงตามที่ธนาคารกำหนดไว้ ธนาคารจะตัดรายชื่อออกจากรายชื่อผู้มีสิทธิ์ทุกขั้นตอน หรือในกรณีที่
ดำเนินการจ้างแล้ว ธนาคารจะเลิกจ้างทันที โดยไม่มีข้อแม้ใดๆ ทั้งสิ้น
2 ผู้ที่สนใจและมีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้องตามประกาศของธนาคาร สามารถสมัคร
ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ http://www.joptopgun.com หรือ ฝากประวัติการสมัครงานไว้กับระบบ
คลังข้อมูลผู้สมัคร ธ.ก.ส.http://www.irecruitbaac.com (ผู้ที่เคยฝากข้อมูลประวัติจะต้องเปลี่ยนแปลงหัวข้อ
3
“สายงานที่สนใจ” เป็นตำแหน่งผู้ชำนาญการระบบงานคุณภาพ 10 เท่านั้น ส่วนผู้ที่ฝากประวัติใหม่ การบันทึก
“สายงานที่สนใจ” ให้เลือกตำแหน่งที่ท่านมีคุณสมบัติข้างต้นเพียงตำแหน่งเดียว) ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้น
วันหยุดราชการ ซึ่งธนาคารกำหนดให้มีการรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 21 มกราคม 2565 กรณีมีข้อสงสัย
เกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้สมัคร ติดต่อที่กลุ่มงานสรรหาและคัดเลือก โทร. 0-2558-6555 ต่อ 8334-6
ทั้งนี้หากมีจำนวนผู้สมัครที่มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้องตามประกาศของธนาคารไม่เพียงพอ
กับความต้องการ ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาขยายระยะเวลาในการรับสมัครได

File แนบ..


***ท่านจะไม่พลาดข่าวงานราชการ เพียงติดตามเราที่ facebook.com/Job108admin

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร รับสมัครบุคคลภายนอกเป็นพนักงานธนาคาร ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 21 มกราคม 2565
วันที่โพส 12 ม.ค. 2565


กรมป่าไม้ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 64 อัตรา วุฒิ ม.6 - ปวช. - ปวส. - ป.ตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
Top 5