JOB-18 งานราชการ
งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 1 ก.ค. 2565

โอนย้าย/เปลี่ยนสายงาน

รับโอน ข้าราชการพลเรือนสามัญ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป กรมประชาสัมพันธ์


ด้วยกรมประชาสัมพันธ์ มีความประสงค์รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ ที่มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน เพื่อแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งในสังกัดกรมประชาสัมพันธ์ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1ตําแหน่งที่จะรับโอน
- ตําแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ระดับชํานาญการ จํานวน 1 อัตรา
ปฏิบัติงาน ฝ่ายบริหารทั่วไป กองการเจ้าหน้าที่ กรมประชาสัมพันธ์

2. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
2.1 คุณสมบัติทั่วไป
(1) เป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ มีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะ ต้องห้ามตามมาตรา 36 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
(2) ไม่อยู่ระหว่างถูกสอบสวนและไม่เคยถูกลงโทษทางวินัย ทางแพ่งหรือทางอาญา
(3) ต้องไม่อยู่ระหว่างลาศึกษาต่อ หรืออยู่ระหว่างรับราชการชดใช้ทุนกรณี ลาศึกษาต่อ
2.2 คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติตรงตามมาตรฐานกําหนดตําแหน่งตามที่ ก.พ. กําหนด

3. การแสดงความประสงค์ขอโอน
ข้าราชการผู้ประสงค์ขอโอนสามารถยื่นแบบหนังสือขอโอน ดังนี้
(1) ยื่นด้วยตนเองในวันและเวลาราชการ ที่ฝ่ายสรรหาบรรจุแต่งตั้งและทะเบียนประวัติ กองการเจ้าหน้าที่ ชั้น 3 กรมประชาสัมพันธ์
(2) ส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนถึงกองการเจ้าหน้าที่ ชั้น 3 กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โดยถือวันที่ ที่ทําการไปรษณีย์ต้นทางประทับตราวันรับจดหมายของผู้สมัคร
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลด เอกสารแบบหนังสือขอโอนตาม QR Code/Link ด้านล่างนี้ หรือขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลข โทรศัพท์ 0 2618 2323 ต่อ 1331

4. เอกสารหลักฐานประกอบแบบหนังสือขอโอน
1 รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาดํา ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายไว้ไม่เกิน 1 ปี (นับถึงวันที่ยื่นใบสมัคร) จํานวน 1 รูป
2 สําเนาประวัติการรับราชการ (ก.พ.7) ที่เป็นปัจจุบัน จํานวน 1 ฉบับ
3 สําเนาวุฒิการศึกษา และสําเนาใบระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript) จํานวนอย่างละ 1 ฉบับ
4 สําเนาบัตรประจําตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือสําเนาบัตรประชาชน จํานวน 1 ฉบับ
5 ผลงาน/ประสบการณ์ย้อนหลัง 3 ปี โดยสรุป)
6 ประวัติการลาย้อนหลัง 1 ปี จํานวน 1 ฉบับ
7 สําเนาเอกสารอื่น ๆ (ถ้ามี) เช่น สําเนาใบทะเบียนสมรส สําเนาใบเปลี่ยนชื่อตัว หรือชื่อสกุล จํานวนอย่างละ 1 ฉบับ
ทั้งนี้ สําเนาเอกสารทุกฉบับให้ผู้ประสงค์ขอโอนเขียนคํารับรองว่า “สําเนาถูกต้อง” และลงชื่อกํากับไว้ด้วย
Free โปรแกรมขุด Bitcoin

File แนบ..


***ท่านจะไม่พลาดข่าวงานราชการ เพียงติดตามเราที่ facebook.com/Job108admin

รับโอน ข้าราชการพลเรือนสามัญ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป กรมประชาสัมพันธ์
วันที่โพส 28 ต.ค. 2564


สำนักงานประกันสังคม รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานประกันสังคม 23 อัตรา เงินเดือน 20,000 - 70,000 บาท รับสมัครตั้งแต่วันที่ 4 - 12 กรกฎาคม 2565
Top 5
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 85 อัตรา เปิดรับสมัคร 28 มิถุนายน 2565 - 4 กรกฎาคม 2565
กรมสรรพากร รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการบรรจุครั้งแรก 300 อัตรา เปิดรับสมัคร 11 กรกฎาคม 2565 - 5 สิงหาคม 2565
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (หลายจังหวัด) รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 45 อัตรา เปิดรับสมัคร 1 - 7 กรกฎาคม 2565
กรมทางหลวง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนิติกร และพนักงานบริการ รับสมัคร 30 มิถุนายน ถึง 6 กรกฎาคม 2565
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข เปิดรับสมัคร 4 - 8 กรกฎาคม 2565