JOB-18 งานราชการ
งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 8 ก.พ. 2566

งานธนาคาร

ธ.ก.ส.รับสัมครคัดเลือกบุคคลภายนอก เพื่อเป็นพนักงานการเงิน ระดับ 4 ปฏิบัติงานประจำสาขา และสำนักงาน ธ.ก.ส. จังหวัด 150 อัตรา เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคม – 9 พฤศจิกายน 2564


ประกาศธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
เรื่อง การสรรหาบุคคลภายนอกเพื่อเป็นพนักงานการเงิน ระดับ 4
ปฏิบัติงานประจำสาขา และสำนักงาน ธ.ก.ส. จังหวัด ปีบัญชี 2564
---------------------------------------
ด้วยธนาคารจะดำเนินการสรรหาคัดเลือกจากบุคคลภายนอก เพื่อเป็นพนักงานการเงิน ระดับ 4
ปฏิบัติงานประจำสาขา และสำนักงาน ธ.ก.ส. จังหวัด ปีบัญชี 2564 โดยวิธีการสรรหาคัดเลือก มีรายละเอียดดังนี้

1. ตำแหน่งที่เปิดรับ พนักงานการเงิน ระดับ 4 (ประมาณการ 150 คน)
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1 อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2564)
2 ต้องสำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษา ที่ ก.พ.
รับรอง (ภายในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2564) และในใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) หรือ ปริญญาบัตร
ระบุว่าเป็น สาขาวิชา/วิชาเอก/โปรแกรมวิชา/แขนงวิชา (Major) ที่เทียบเท่าในระดับเดียวกัน (ไม่ได้หมายความถึง
วิชาโท หรือแขนงวิชา (Minor)) ตามที่ธนาคารกำหนด ดังนี้
1) บัญชี บัญชีต้นทุน ระบบสารสนเทศทางการบัญชี บัญชีเพื่อการจัดการ การสอบบัญชี
บัญชีแบบบูรณาการ บัญชีเพื่อการวางแผนและควบคุม บัญชีการเงิน บัญชีบริหาร การตรวจสอบภายใน หรือ
2) การเงิน การเงินการธนาคาร บริหารการเงิน การเงินธุรกิจ วิศวกรรมการเงิน
การเงินประยุกต์ การเงินและการลงทุน บริหารการเงินและการธนาคาร บริหารการเงินและการคลัง การลงทุนและ
การจัดการความเสี่ยงทางการเงิน การธนาคารและธุรกิจการเงิน การเงินและการธนาคารระหว่างประเทศ การจัดการ
การเงิน การเงินเชิงปริมาณ การเงินและการคลัง การธนาคารระหว่างประเทศ หรือ
3) เศรษฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์การเงิน เศรษฐศาสตร์การคลัง เศรษฐมิติเศรษฐศาสตร์ การเงินและการคลัง เศรษฐศาสตร์การเงินและการธนาคาร การเงินและเศรษฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์และการเงิน
ระหว่างประเทศ
4) เป็นผู้ที่ฝากประวัติการสมัครไว้กับธนาคารผ่านช่องทาง www.irecruitbaac.com ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 จนถึงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2564

การรับสมัครและการชำระเงิน
ผู้ที่สนใจและมีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้องตามประกาศของธนาคาร สามารถสมัครผ่านระบบ
คลังข้อมูลของผู้สมัคร ของ ธ.ก.ส. ได้ที่เว็บไซต์ http://www.irecruitbaac.com (เลือกสายงานที่สนใจตำแหน่ง
“พนักงานการเงิน” เพียงตำแหน่งเดียวเท่านั้น) ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ สำหรับ ผู้ที่เคยฝาก
ประวัติไว้ในคลังข้อมูลผู้สมัครแล้ว ให้เปลี่ยนสายงานที่สนใจเป็นตำแหน่ง “พนักงานการเงิน” เพียงตำแหน่งเดียว
เท่านั้น โดยธนาคารจะพิจารณาประวัติผู้สมัครจนถึงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2564
ผู้ที่เลือกตำแหน่งพนักงานการเงิน ต้องชำระเงินค่าธรรมเนียมการสอบ 280 บาท (สองร้อย
แปดสิบบาทถ้วน) และต้องตรวจสอบคุณสมบัติของตนเองให้ถูกต้องก่อนไปชำระเงิน โดยพิมพ์เอกสารแบบชำระ
ค่าธรรมเนียมการสอบในกระดาษ A4 ที่เว็บไซต์ http://www.irecruitpayment.com โดยไปยื่นชำระเงินที่ ธ.ก.ส.
ทุกสาขา ในเวลาทำการของธนาคาร ตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคม – 9 พฤศจิกายน 2564 เท่านั้น ผู้ฝากประวัติที่ชำระ
ค่าธรรมเนียมการสอบ ภายในระยะเวลาที่ธนาคารกำหนด ธนาคารถือว่าเป็นผู้สมัครเข้ารับการสรรหาคัดเลือก
บุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานพนักงานการเงิน ระดับ 4 เพื่อปฏิบัติงานประจำสาขา และสำนักงาน ธ.ก.ส. จังหวัด
ปีบัญชี 2564 และสามารถตรวจสอบผลการชำระเงินได้ทางเว็บไซต์ http://www.irecruitpayment.com
ภายใน 2 วันทำการหลังจากการชำระเงิน ทั้งนี้ การสมัครสอบจะมีผลสมบูรณ์ เมื่อชำระเงินค่าธรรมเนียมการสอบ
ภายในระยะเวลาที่ธนาคารกำหนดเท่านั้น

File แนบ


***ท่านจะไม่พลาดข่าวงานราชการ เพียงติดตามเราที่ facebook.com/Job108admin

ธ.ก.ส.รับสัมครคัดเลือกบุคคลภายนอก เพื่อเป็นพนักงานการเงิน ระดับ 4 ปฏิบัติงานประจำสาขา และสำนักงาน ธ.ก.ส. จังหวัด 150 อัตรา เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคม – 9 พฤศจิกายน 2564
วันที่โพส 26 ต.ค. 2564


กรมป่าไม้ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 64 อัตรา วุฒิ ม.6 - ปวช. - ปวส. - ป.ตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
Top 5
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ บรรจุครั้งแรก 55 อัตรา เปิดรับสมัคร 6 - 24 กุมภาพันธ์ 2566
กรมการจัดหางาน รับสมัครงาน วุฒิ ปวส.-ป.ตรี ทุกสาขา 269 อัตรา เปิดรับสมัคร 7-10 ก.พ.66
สสจ.ขอนแก่น รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป อัตราว่าง 7 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 6 - 10 กุมภาพันธ์ 2566
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข รับสมัคร นักวิชาการสาธารณสุข ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 2566
กรมบัญชีกลาง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ บรรจุครั้งแรก 25 อัตรา เปิดรับสมัคร 14 ก.พ. 66 - 7 มี.ค. 66