JOB-18 งานราชการ
งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 8 ก.พ. 2566

งานธนาคาร

ธ.ก.ส. รับสมัครบุคคลภายนอกเป็นพนักงานธนาคาร ปฏิบัติงานประจำศูนย์รักษาความมั่นคงปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ เปิดรับสมัครจนถึงวันที่ 15 ตุลาคม 2564


ประกาศธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
เรื่อง การรับสมัครบุคคลภายนอกเป็นพนักงานธนาคาร
ปฏิบัติงานประจำศูนย์รักษาความมั่นคงปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ประสงค์จะรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อเข้ารับ
การคัดเลือกเป็นพนักงานธนาคาร สังกัด ศูนย์รักษาความมั่นคงปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ (ศรส.) โดยมี
รายละเอียดการรับสมัคร ดังนี้
1. ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
ผู้บริหารทีม ระดับ 10 ประจำศูนย์รักษาความมั่นคงปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ
จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1 เพศชายหรือหญิง อายุไม่เกิน 45 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันที่สมัคร)
2 สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์
คอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์
หรือวิทยาการสารสนเทศคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง
3 มีประสบการณ์ด้าน IT Security ด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ ด้านการรักษาความ
มั่นคงปลอดภัยของข้อมูลสารสนเทศ และบริหารจัดการโครงการด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ ไม่น้อยกว่า 5 ปี
4 มีความรู้และประสบการณ์การใช้เครื่องมือสำหรับการทำ Penetration Testing เช่น
Nessus, Metasploit, Kali Linux, Burp Suite, John The Ripper, Netsparker และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
5 มีความรู้และประสบการณ์การตรวจหาช่องโหว่และประเมินความเสี่ยง (Vulnerability
Assessment) ด้านความมั่นคงปลอดภัยเทคโนโลยีและสารสนเทศ ไม่น้อยกว่า 5 ปี และต้องมีหนังสือรับรอง
การทำงานที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งที่สมัครมาแสดง เพื่อรับรองว่าเป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ดังกล่าวจริง
6 มีความรู้และประสบการณ์การใช้เครื่องมือสำหรับการทำ Security Tools ต่างๆ
เช่น SIEM, Log Collector, WAF, Firewall, APT และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งที่สมัคร
7 มีความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับ Security Framework และมาตรฐานด้าน
ความปลอดภัยสารสนเทศต่างๆ เช่น OWASP, NIST, ISO 27001, PCI DSS หรือ COBIT
8 หากมีใบรับรองด้าน Security Framework และมาตรฐานด้านความปลอดภัยสารสนเทศ
ต่างๆ เช่น CompTIA Security+, CCNA, CEH, CND, ECSA, LPT, CGIA, CISSP, CISA, CISM, CRISC,
CGEIT, CSX, CPTE, CPENT, GSLC, LPT จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
9 หากมีความสามารถติดต่อสื่อสารด้านภาษาอังกฤษในการฟัง พูด อ่าน และเขียน
โดยมีผลคะแนนทดสอบ TOEIC ไม่น้อยกว่า 550 หรือมีผลคะแนนทดสอบ TOEFL (แบบ PBT) ไม่น้อยกว่า
510 หรือ TOEFL (แบบ IBT) ไม่น้อยกว่า 64 หรือมีผลคะแนนทดสอบ IELTS ไม่น้อยกว่า 5.0 ซึ่งหากผล
คะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันที่สอบสัมภาษณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

สมัครทางเว็บไซต์ : www.irecruitbaac.com
ซึ่งธนาคารจะเปิดรับสมัครจนถึงวันที่ 15 ตุลาคม 2564

File แนบ..


***ท่านจะไม่พลาดข่าวงานราชการ เพียงติดตามเราที่ facebook.com/Job108admin

ธ.ก.ส. รับสมัครบุคคลภายนอกเป็นพนักงานธนาคาร ปฏิบัติงานประจำศูนย์รักษาความมั่นคงปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ เปิดรับสมัครจนถึงวันที่ 15 ตุลาคม 2564
วันที่โพส 7 ต.ค. 2564


กรมป่าไม้ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 64 อัตรา วุฒิ ม.6 - ปวช. - ปวส. - ป.ตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
Top 5
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ บรรจุครั้งแรก 55 อัตรา เปิดรับสมัคร 6 - 24 กุมภาพันธ์ 2566
กรมการจัดหางาน รับสมัครงาน วุฒิ ปวส.-ป.ตรี ทุกสาขา 269 อัตรา เปิดรับสมัคร 7-10 ก.พ.66
สสจ.ขอนแก่น รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป อัตราว่าง 7 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 6 - 10 กุมภาพันธ์ 2566
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข รับสมัคร นักวิชาการสาธารณสุข ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 2566
กรมบัญชีกลาง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ บรรจุครั้งแรก 25 อัตรา เปิดรับสมัคร 14 ก.พ. 66 - 7 มี.ค. 66