JOB-18 งานราชการ
งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 28 ก.ย. 2564

งานสาธารณสุข

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดลําปาง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 13 - 17 กันยายน 2564


ประกาศจังหวัดลำปาง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

1 ตําแหน่งนักโภชนาการ
จํานวน 2 อัตรา
เงินเดือน 18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ํากว่านี้ในสาขาวิชาใดสาขา วิชาหนึ่ง ทางวิทยาศาสตร์การอาหาร ทางการอาหาร ทางเทคโนโลยีการอาหาร ทางเทคโนโลยีการอาหารและ โภชนาการ ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ทางอาหารและโภชนาการ ทางโภชนาการและการ จัดการความปลอดภัยในอาหาร หรือทางใดทางหนึ่งหรือหลายทางดังกล่าวข้างต้น
2. ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ํากว่านี้สาขาวิชาใดสาขาวิชา หนึ่งทางวิทยาศาสตร์การอาหาร ทางการอาหาร ทางเทคโนโลยีการอาหารทางเทคโนโลยีการอาหารและ โภชนาการ ทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการอาหาร ทางอาหารและโภชนาการ ทางโภชนาการและการ จัดการความปลอดภัยในอาหาร หรือทางใดทางหนึ่งหรือหลายทางดังกล่าวข้างต้น
3. ได้รับปริญญาหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่สป. กําหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับ ตําแหน่งนี้ได้

2 ตําแหน่งนักวิชาการพัสดุ
จํานวน 1 อัตรา
เงินเดือน 18,00 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ํากว่านี้ในสาขาวิชาการบัญชี บริหารธุรกิจ หรือทางการบัญชี ทางบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ นิติศาสตร์ สาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางไฟฟ้า ทางอิเล็กทรอนิคส์ ทางไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิคส์ทางเทคโนโลยีการไฟฟ้า ทางโยธา ทางก่อสร้าง หรือสาขาวิชา ใดสาขาวิชาหนึ่ง หรือหลายสาขาวิชาดังกล่าวข้างต้น
2. ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ํากว่านี้ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ การบัญชี หรือทางการบัญชี ทางบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ นิติศาสตร์ สาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางไฟฟ้า ทางอิเล็กทรอนิคส์ ทางไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิคส์ทางเทคโนโลยีการไฟฟ้า ทางโยธา ทางก่อสร้าง หรือสาขาวิชา ใดสาขาวิชาหนึ่ง หรือหลายสาขาวิชาดังกล่าวข้างต้น
3. ได้รับปริญญาหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่สป. กําหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับ ตําแหน่งนี้ได้

3 ตําแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
จํานวน 1 อัตรา
เงินเดือน 18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
1. ได้รับปริญญาตรีหรืออคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ํากว่านี้ในทุกสาขาวิชา
2. ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ํากว่านี้ในทุกสาขาวิชา

4 ตําแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์
จํานวน 1 อัตรา
เงินเดือน 19,500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ํากว่านี้ในสาขาวิชาใด สาขาวิชาหนึ่ง ทางคอมพิวเตอร์
2. ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ํากว่านี้ในสาขาวิชาใด สาขาวิชาหนึ่ง ทางคอมพิวเตอร์

สมัครทางเว็บไซต์ : https://lpho.thaijobjob.com
วันที่เปิดรับสมัคร : 13 - 17 กันยายน 2564
Free โปรแกรมขุด Bitcoin

File.. แนบ
Tags : ลำปาง สสจ ลำปาง สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดลําปาง

***ท่านจะไม่พลาดข่าวงานราชการ เพียงติดตามเราที่ facebook.com/Job108admin

ลำปาง,สสจ ลำปาง,สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดลําปาง
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดลําปาง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 13 - 17 กันยายน 2564
วันที่โพส 7 ก.ย. 2564

Top 5
กรมปศุสัตว์
กรมปศุสัตว์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 21 - 28 กันยายน พ.ศ. 2564
กรมสรรพากร
กรมสรรพากร รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวให้กับหน่วยงานในสังกัดส่วนกลาง (กอง/กลุ่ม/ศูนย์) 111 อัตรา วุฒิ ปวช. - ป.ตรี เปิดรับสมัคร 29 กันยายน - 5 ตุลาคม พ.ศ. 2564
กรมวิชาการเกษตร,กรุงเทพมหานคร
กรมวิชาการเกษตร รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เงินเดือน 40,000 บาท เปิดรับสมัคร 1 - 30 ตุลาคม พ.ศ. 2564
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
การทางพิเศษแห่งประเทศไทยรับสมัครพนักงาน วุฒิ ปวส. เปิดรับสมัคร 16 - 30 กันยายน 2564
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา,นักวิชาการสาธารณสุข,ฉะเชิงเทรา
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตั้งแต่วันที่ 17 - 23 กันยายน 2564