JOB-18 งานราชการ
งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 28 ก.ย. 2564

งานราชการ,รัฐวิสาหกิจ

สำนักงานสรรพากรพื้นที่ลพบุรี รับสมัครพนักงานตรวจสอบและเร่งรัดภาษี เปิดรับสมัคร 6 - 10 กันยายน 2564


สำนักงานสรรพากรพื้นที่ลพบุรี ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ตำแหน่ง พนักงานตรวจสอบและเร่งรัดภาษี
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 15,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1 สำเร็จการศึกษาระตับปริญญาตรีทุกสาขา
2 มีความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงานในตำแหน่งที่สมัครสอบ
3 มีทักษะความชำนาญในการใช้ Internet และคอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office ได้แก่ Ms-Word Ms-excel และ Ms-Power Point
4 มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานธุรการ และงานสารบรรณ
5 มีคุณธรรม จริยธรรม
6 มีจิตสำนึกบริการ
7 มีความใฝ่รู้ พัฒนาตนเอง
8 มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี สามารถทำงานในลักษณะการติดต่อประสานงานและการทำงานเป็นทีม
9 มีความกระตือรือร้น
10 มีความละเอียด รอบคอบ และรับผิดชอบต่อหน้าที่
11 มีความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความละเอียดแม่นยำ

สมัครทางไปรษณีย์ :
ส่งถึง สำนักงานสรรพากรพื้นที่ลพบุรี ส่วนบริหารงานทั่วไป งานธุรการ สำนักงานสรรพากรพื้นที่ลพบุรี ศาลากลางจังหวัดลพบุรี ชั้น 2 อาคารหลังเดิม ถนนนารายณ์มหาราช ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 15000
ใบสมัคร
เอกสารในวันรายงานตัว
สัญญาค้ำประกัน
แบบแจ้งข้อมูลประวัติ
ใบรับรองแพทย์
วันที่เปิดรับสมัคร : 6 - 10 กันยายน 2564
Free โปรแกรมขุด Bitcoin

File.. แนบ
Tags : สำนักงานสรรพากรพื้นที่ลพบุรี ลพบุรี กรมสรรพากร

***ท่านจะไม่พลาดข่าวงานราชการ เพียงติดตามเราที่ facebook.com/Job108admin

สำนักงานสรรพากรพื้นที่ลพบุรี,ลพบุรี,กรมสรรพากร
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ลพบุรี รับสมัครพนักงานตรวจสอบและเร่งรัดภาษี เปิดรับสมัคร 6 - 10 กันยายน 2564
วันที่โพส 1 ก.ย. 2564

Top 5
กรมปศุสัตว์
กรมปศุสัตว์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 21 - 28 กันยายน พ.ศ. 2564
กรมสรรพากร
กรมสรรพากร รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวให้กับหน่วยงานในสังกัดส่วนกลาง (กอง/กลุ่ม/ศูนย์) 111 อัตรา วุฒิ ปวช. - ป.ตรี เปิดรับสมัคร 29 กันยายน - 5 ตุลาคม พ.ศ. 2564
กรมวิชาการเกษตร,กรุงเทพมหานคร
กรมวิชาการเกษตร รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เงินเดือน 40,000 บาท เปิดรับสมัคร 1 - 30 ตุลาคม พ.ศ. 2564
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
การทางพิเศษแห่งประเทศไทยรับสมัครพนักงาน วุฒิ ปวส. เปิดรับสมัคร 16 - 30 กันยายน 2564
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา,นักวิชาการสาธารณสุข,ฉะเชิงเทรา
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตั้งแต่วันที่ 17 - 23 กันยายน 2564