JOB-18 งานราชการ
งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 28 ก.ย. 2564

งานในสถานศึกษา

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ เปิดรับสมัครครูสอนวิชาฟิสิกส์ 1 อัตรา


คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งของผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก
- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท/เอก สาขาวิชาฟิสิกส์หรือฟิสิกส์ประยุกต์ หรือสาขาวิศวกรรมศาสตร์ หรือสาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ที่ผ่านการเรียนวิชาที่เกี่ยวข้องกับ กลศาสตร์วิศวกรรม
หรืออุณหพลศาสตร์ หรือกลศาสตร์ของไหล หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาฟิสิกส์ หรือวิศวกรรมศาสตร์
- มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมระดับปริญญาตรี 2.50 ขึ้นไป หรือระดับปริญญาโท/เอก 3.25 ขึ้นไป
- หากมีความรู้และประสบการณ์ด้านแมคคาทรอนิกส์ (Mechatronics) หรือการเขียนโปรแกรม (Programming) หรือการสร้างแบบจำลองเชิงคำนวณ (Numerical Modeling)
จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
- มีผลการสอบวัดความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ TOEFL ITP ไม่ต่ำกว่า 500 คะแนน
หรือผลคะแนน TOEFL IBT ไม่ต่ำกว่า 61 คะแนน หรือผลคะแนน IELTS ไม่ต่ำกว่าระดับ 5
หรือผลคะแนน CU-TEP ไม่ต่ำกว่า 60 คะแนน หรือเทียบเท่า
- หากมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 17 กันยายน 2564
รายละเอียดเพิ่มเติม www.mwit.ac.th
Free โปรแกรมขุด Bitcoin

File.. แนบ
Tags : หางาน

***ท่านจะไม่พลาดข่าวงานราชการ เพียงติดตามเราที่ facebook.com/Job108admin

หางาน
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ เปิดรับสมัครครูสอนวิชาฟิสิกส์ 1 อัตรา
วันที่โพส 20 ส.ค. 2564

Top 5
กรมปศุสัตว์
กรมปศุสัตว์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 21 - 28 กันยายน พ.ศ. 2564
กรมสรรพากร
กรมสรรพากร รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวให้กับหน่วยงานในสังกัดส่วนกลาง (กอง/กลุ่ม/ศูนย์) 111 อัตรา วุฒิ ปวช. - ป.ตรี เปิดรับสมัคร 29 กันยายน - 5 ตุลาคม พ.ศ. 2564
กรมวิชาการเกษตร,กรุงเทพมหานคร
กรมวิชาการเกษตร รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เงินเดือน 40,000 บาท เปิดรับสมัคร 1 - 30 ตุลาคม พ.ศ. 2564
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
การทางพิเศษแห่งประเทศไทยรับสมัครพนักงาน วุฒิ ปวส. เปิดรับสมัคร 16 - 30 กันยายน 2564
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา,นักวิชาการสาธารณสุข,ฉะเชิงเทรา
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตั้งแต่วันที่ 17 - 23 กันยายน 2564