JOB-18 งานราชการ
งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 28 ก.ย. 2564

งานราชการ,รัฐวิสาหกิจ

สำนักงานประมงจังหวัดนครปฐม รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปเปิดรับสมัคร 19 - 27 สิงหาคม พ.ศ. 2564


ตำแหน่ง : นักวิชาการประมง (สำนักงานประมงจังหวัดนครปฐม)
เงินเดือน : 18,000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวน : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :
ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี จากสถาบันการศึกษาที่กพ. รับรอง ในสาขาดังนี้
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ทางการจัดการประมง การประมง
ทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ทางชีววิทยา ทางชีววิทยาการประมง
ทางชีววิทยาประมง ทางเทคโนโลยีการประมง ทางเทคโนโลยีการผลิตสัตว์
ทางเทคโนโลยีการเพาะขยายพันธุ์สัตว์ ทางประมง ทางเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
ทางวิทยาศาสตร์ ทางวิทยาศาสตร์การประมง ทางวิทยาศาสตร์ทางทะเล
ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์ ทางสัตวศาสตร์ ทางนวัตกรรมการจัดการ
ธุรกิจประมง ทางเทคโนโลยีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ทางจุลชีววิทยา ทางจุลชีววิทยา
อุตสาหกรรม ทางชีวเคมี ทางชีววิทยา ทางชีววิทยาทั่วไป
ทางชีววิทยาทางน้ำ ทางชีววิทยาประยุกต์ ทางชีวศึกษาทั่วไป
ทางเทคโนโลยีทางทะเd ทางหันรู้ศาสตร์ ทางวิทยาศาสตร์ทางทะเล
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางเคมี ทางจุลชีววิทยา ทางวาระศาสตร์
ทางวิทยาศาสตร์ทางทะเล ทางวิทยาศาสตร์ ทางกระบวนการเคมี
และฟิสิกส์ ทางเคมีชีวภาพ ทางเคมีวิศวกรรม ทางเคมีอุตสาหกรรม
ทางชีวภาพทางเทคโนโลยี ทางเทคโน แยการจัดการทรัพยากรทางทะเล
และชายฝั่ง
สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
ทางเทคโนโลยีการจัดการทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง
สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ ทางการประมง
ทางเทคโนโลยีการผลิตสัตว์น้ำ

วิธีสมัคร : สมัครด้วยตนเอง
สถานที่รับสมัคร : ศาลากลางจังหวัดนครปฐม ชั้น 1 ถนนศูนย์ราชการ ตำบลถนนขาด อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม
วันที่เปิดรับสมัคร : วันพฤหัสบดีที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2564 ถึง วันศุกร์ที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2564
Free โปรแกรมขุด Bitcoin

File.. แนบ
Tags : สำนักงานประมงจังหวัดนครปฐม นครปฐม กรมประมง

***ท่านจะไม่พลาดข่าวงานราชการ เพียงติดตามเราที่ facebook.com/Job108admin

สำนักงานประมงจังหวัดนครปฐม,นครปฐม,กรมประมง
สำนักงานประมงจังหวัดนครปฐม รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปเปิดรับสมัคร 19 - 27 สิงหาคม พ.ศ. 2564
วันที่โพส 13 ส.ค. 2564

Top 5
กรมปศุสัตว์
กรมปศุสัตว์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 21 - 28 กันยายน พ.ศ. 2564
กรมสรรพากร
กรมสรรพากร รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวให้กับหน่วยงานในสังกัดส่วนกลาง (กอง/กลุ่ม/ศูนย์) 111 อัตรา วุฒิ ปวช. - ป.ตรี เปิดรับสมัคร 29 กันยายน - 5 ตุลาคม พ.ศ. 2564
กรมวิชาการเกษตร,กรุงเทพมหานคร
กรมวิชาการเกษตร รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เงินเดือน 40,000 บาท เปิดรับสมัคร 1 - 30 ตุลาคม พ.ศ. 2564
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา,นักวิชาการสาธารณสุข,ฉะเชิงเทรา
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตั้งแต่วันที่ 17 - 23 กันยายน 2564
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
การทางพิเศษแห่งประเทศไทยรับสมัครพนักงาน วุฒิ ปวส. เปิดรับสมัคร 16 - 30 กันยายน 2564