JOB-18 งานราชการ
งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 28 ก.ย. 2564

งานราชการ,รัฐวิสาหกิจ

จังหวัดหนองคาย รับสมัครบุคคลเพือ่เลือกสรรเป็นพนักงานราชการ เปิดรับสมัคร 19 - 25 สิงหาคม พ.ศ. 2564


1 ตำแหน่ง : นักวิเทศสัมพันธ์
เงินเดือน : 18000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวน : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :
1.ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน
2. มีความรู้ ความเข้าใจในกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับอื่นๆ ที่ใช้ในการปฏิบัติราชการ
3. มีทักษะด้านการใช้ภาษาอังกฤษและภาษาท้องถิ่นของประเทศเพื่อนบ้าน
4. สามารถใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงานได้ เช่น มีความรู้ในการใช้โปรแกรม Ms.Word, Excel, Power Point และการใช้ internet เป็นต้น

2 ตำแหน่ง : พนักงานวิชาการเงินและบัญชี
เงินเดือน : 18000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวน : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :
1. ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ที่ ก.พ. รับรอง
2. มีความรู้ ความเข้าใจในกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับอื่นๆ ที่ใช้ในการปฏิบัติราชการ
3. สามารถใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงานได้ เช่น มีความรู้ในการใช้โปรแกรม Ms.Word, Excel, Power Point และการใช้ internet เป็นต้น

วิธีสมัคร : สมัครด้วยตนเอง
สถานที่รับสมัคร : กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานจังหวัดหนองคาย ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดหนองคาย ถนนมิตรภาพ ตำบลหนองกอมเกาะ อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย
วันที่เปิดรับสมัคร : วันพฤหัสบดีที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2564 ถึง วันพุธที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2564
Free โปรแกรมขุด Bitcoin

File.. แนบ
Tags : หนองคาย

***ท่านจะไม่พลาดข่าวงานราชการ เพียงติดตามเราที่ facebook.com/Job108admin

หนองคาย
จังหวัดหนองคาย รับสมัครบุคคลเพือ่เลือกสรรเป็นพนักงานราชการ เปิดรับสมัคร 19 - 25 สิงหาคม พ.ศ. 2564
วันที่โพส 11 ส.ค. 2564

Top 5
กรมปศุสัตว์
กรมปศุสัตว์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 21 - 28 กันยายน พ.ศ. 2564
กรมสรรพากร
กรมสรรพากร รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวให้กับหน่วยงานในสังกัดส่วนกลาง (กอง/กลุ่ม/ศูนย์) 111 อัตรา วุฒิ ปวช. - ป.ตรี เปิดรับสมัคร 29 กันยายน - 5 ตุลาคม พ.ศ. 2564
กรมวิชาการเกษตร,กรุงเทพมหานคร
กรมวิชาการเกษตร รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เงินเดือน 40,000 บาท เปิดรับสมัคร 1 - 30 ตุลาคม พ.ศ. 2564
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
การทางพิเศษแห่งประเทศไทยรับสมัครพนักงาน วุฒิ ปวส. เปิดรับสมัคร 16 - 30 กันยายน 2564
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา,นักวิชาการสาธารณสุข,ฉะเชิงเทรา
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตั้งแต่วันที่ 17 - 23 กันยายน 2564