JOB-18 งานราชการ
งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 28 ก.ย. 2564

งานราชการ,รัฐวิสาหกิจ

สำนักงาน ป.ป.ช. รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ จํานวน 1030 บาท เปิดรับสมัคร 16 - 30 สิงหาคม 2564


ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ จํานวน 1030 บาท เปิดรับสมัคร 16 - 30 สิงหาคม 2564

ตําแหน่งผู้ช่วยพนักงานไต่สวน
จํานวน 40 อัตรา
อัตราเงินเดือน 15,800 บาท
ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง ดังนี้
1 สอบไล่ได้ความรู้ชั้นเนติบัณฑิตตามหลักสูตรของสํานักอบรมศึกษากฎหมาย แห่งเนติบัณฑิตยสภา และ
2 มีความรู้และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ในการไต่สวนและวินิจฉัยคดี หรือการให้ความเห็นทางกฏหมาย หรือการดําเนินคดีในชั้นศาล ตามประกาศคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง การกําหนดความรู้และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ในการไต่สวน และวินิจฉัยคดี หรือการให้ความเห็นทางกฎหมาย หรือการดําเนินคดีในชั้นศาล ของข้าราชการสํานักงาน ป.ป.ช. ตําแหน่งสาขากระบวนการยุติธรรม พ.ศ. 2563 ทั้งนี้ เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี นับถึงวันปิดรับสมัครคือวันที่
30 สิงหาคม 2564

สมัครทางเว็บไซต์ : https://nacc.thaijobjob.com/
วันที่เปิดรับสมัคร : 16 - 30 สิงหาคม 2564
ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ จํานวน 1030 บาท ซึ่งประกอบด้วย
1 ค่าธรรมเนียมสอบ จํานวน 1,000 บาท
2 ค่าธรรมเนียมธนาคารรวมค่าบริการทางอินเทอร์เน็ต จํานวน 30 บาท ค่าธรรมเนียมจะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

Free โปรแกรมขุด Bitcoin

File.. แนบ
Tags : สำนักงาน ป.ป.ช.

***ท่านจะไม่พลาดข่าวงานราชการ เพียงติดตามเราที่ facebook.com/Job108admin

สำนักงาน ป.ป.ช.
สำนักงาน ป.ป.ช. รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ จํานวน 1030 บาท เปิดรับสมัคร 16 - 30 สิงหาคม 2564
วันที่โพส 10 ส.ค. 2564

Top 5
กรมปศุสัตว์
กรมปศุสัตว์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 21 - 28 กันยายน พ.ศ. 2564
กรมสรรพากร
กรมสรรพากร รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวให้กับหน่วยงานในสังกัดส่วนกลาง (กอง/กลุ่ม/ศูนย์) 111 อัตรา วุฒิ ปวช. - ป.ตรี เปิดรับสมัคร 29 กันยายน - 5 ตุลาคม พ.ศ. 2564
กรมวิชาการเกษตร,กรุงเทพมหานคร
กรมวิชาการเกษตร รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เงินเดือน 40,000 บาท เปิดรับสมัคร 1 - 30 ตุลาคม พ.ศ. 2564
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
การทางพิเศษแห่งประเทศไทยรับสมัครพนักงาน วุฒิ ปวส. เปิดรับสมัคร 16 - 30 กันยายน 2564
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา,นักวิชาการสาธารณสุข,ฉะเชิงเทรา
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตั้งแต่วันที่ 17 - 23 กันยายน 2564