JOB-18 งานราชการ
งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 28 ก.ย. 2564

งานราชการ,รัฐวิสาหกิจ

สํานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการพิเศษ วุฒิ ปวส.-ป.ตรี เงินเดือน 24,000 - 218,400 บาท รับสมัครตั้งแต่วันที่ 9 – 20 สิงหาคม 2564


ประกาศสํานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการพิเศษ

1 ตำแหน่ง : ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านการปฏิบัติการบินเฮลิคอปเตอร์
เงินเดือน : 120,000 - 218,400 บาท
ประเภท : เชี่ยวชาญพิเศษ
จำนวน : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ตามเอกสารหมายเลข 1 ท้ายประกาศ

2 ตำแหน่ง : ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านการปฏิบัติการบินเครื่องบิน
เงินเดือน : 120,000 - 218,400 บาท
ประเภท : เชี่ยวชาญพิเศษ
จำนวน : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ตามเอกสารหมายเลข 1 ท้ายประกาศ

3 ตำแหน่ง : ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านบำรุงรักษาเฮลิคอปเตอร์
เงินเดือน : 80,000 - 163,800 บาท
ประเภท : เชี่ยวชาญพิเศษ
จำนวน : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : - ปวส.
- ตามเอกสารหมายเลข 1 ท้ายประกาศ
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ตามเอกสารหมายเลข 1 ท้ายประกาศ

4 ตำแหน่ง : ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านบำรุงรักษาเครื่องบิน
เงินเดือน : 80,000 - 163,800 บาท
ประเภท : เชี่ยวชาญพิเศษ
จำนวน : 2 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : - ปวส.
- ตามเอกสารหมายเลข 1 ท้ายประกาศ
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ตามเอกสารหมายเลข 1 ท้ายประกาศ

5 ตำแหน่ง : ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านมาตรฐานสนามบิน
เงินเดือน : 36,000 - 60,000 บาท
ประเภท : เชี่ยวชาญพิเศษ
จำนวน : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ตามเอกสารหมายเลข 1 ท้ายประกาศ

6 ตำแหน่ง : ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านมนุษย์ปัจจัย
เงินเดือน : 72,000 - 98,280 หรือ 24,000 - 48,000 บาท
ประเภท : เชี่ยวชาญพิเศษ
จำนวน : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ตามเอกสารหมายเลข 1 ท้ายประกาศ

7 ตำแหน่ง : ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านกฎหมาย
เงินเดือน : 50,000 - 100,000 บาท
ประเภท : เชี่ยวชาญพิเศษ
จำนวน : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ตามเอกสารหมายเลข 1 ท้ายประกาศ


วิธีการรับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรรสามารถดาวน์โหลดข้อมูลที่เกี่ยวข้องได้ทาง เว็บไซต์กระทรวงคมนาคม http://www.mot.go.th ในหัวข้อ “ประกาศรับสมัครงาน” หรือสอบถามได้ที่ กองบริหารทรัพยากรบุคคล สํานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม หมายเลขโทรศัพท์ 0 2283 3319 โดยส่งใบสมัครและเอกสารหลักฐาน ใบรายการเอกสารการสมัครพนักงานราชการพิเศษ ปี 2564 และหลักฐานการชําระค่าธรรมเนียมการสอบ มายังกองบริหารทรัพยากรบุคคล สํานักงานปลัดกระทรวง คมนาคม ใน 4 ช่องทางต่อไปนี้
(1) ยื่นด้วยตนเองที่กองบริหารทรัพยากรบุคคล สํานักงานปลัดกระทรวง คมนาคม อาคาร 3 ชั้น 1 ในวันและเวลาราชการ
(2) จัดส่งทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) ไปยังกองบริหารทรัพยากรบุคคล สํานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม เลขที่ 38 ถนนราชดําเนินนอก แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100 ตั้งแต่วันที่ 9 – 20 สิงหาคม 2564 โดยถือวันที่ที่ทําการไปรษณีย์ต้นทางประทับตรา รับจดหมายของผู้สมัครเป็นวันที่สมัครเข้ารับการประเมิน กรณีเอกสารและหลักฐานการสมัครเข้ารับการ ประเมินไม่ครบถ้วนสมบูรณ์และส่งมาภายหลังวันปิดรับสมัครจะไม่ได้รับการพิจารณาให้เข้ารับการประเมิน ทั้งนี้ ให้ผู้สมัครวงเล็บมุมซองว่า “จดหมายสมัครงาน”
(3) ส่งทางโทรสารหมายเลข 0 2280 6115 (ภายในเวลา 24.00 น. ของวันที่ปิดรับสมัคร)
(4) ส่งทาง E-mail : recruitment.motegmail.com (ภายในเวลา 24.00 น. ของวันที่ปิดรับสมัคร)

File แนบ


Free โปรแกรมขุด Bitcoin

Tags : สํานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม

***ท่านจะไม่พลาดข่าวงานราชการ เพียงติดตามเราที่ facebook.com/Job108admin

สํานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
สํานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการพิเศษ วุฒิ ปวส.-ป.ตรี เงินเดือน 24,000 - 218,400 บาท รับสมัครตั้งแต่วันที่ 9 – 20 สิงหาคม 2564
วันที่โพส 23 ก.ค. 2564

Top 5
กรมปศุสัตว์
กรมปศุสัตว์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 21 - 28 กันยายน พ.ศ. 2564
กรมสรรพากร
กรมสรรพากร รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวให้กับหน่วยงานในสังกัดส่วนกลาง (กอง/กลุ่ม/ศูนย์) 111 อัตรา วุฒิ ปวช. - ป.ตรี เปิดรับสมัคร 29 กันยายน - 5 ตุลาคม พ.ศ. 2564
กรมวิชาการเกษตร,กรุงเทพมหานคร
กรมวิชาการเกษตร รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เงินเดือน 40,000 บาท เปิดรับสมัคร 1 - 30 ตุลาคม พ.ศ. 2564
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
การทางพิเศษแห่งประเทศไทยรับสมัครพนักงาน วุฒิ ปวส. เปิดรับสมัคร 16 - 30 กันยายน 2564
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา,นักวิชาการสาธารณสุข,ฉะเชิงเทรา
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตั้งแต่วันที่ 17 - 23 กันยายน 2564