JOB-18 งานราชการ
งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 8 ก.พ. 2566

งานราชการ,รัฐวิสาหกิจ

(งานรัฐวิสาหกิจ) บริษัท กฟผ. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (บริษัท) รับสมัครบุคคลภายนอก เพื่อคัดเลือกเข้าปฏิบัติงาน 6 อัตรา เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง 6 สิงหาคม พ.ศ. 2564


ด้วย บริษัท กฟผ. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (บริษัท) เป็นรัฐวิสาหกิจและเป็นบริษัทในเครือการไฟฟ้า ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลภายนอก เพื่อคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานในตำแหน่งต่างๆ จำนวน 6 อัตรา ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ ดังนี้

1 วิศวกร
อายุขั้นต่ำสำหรับผู้สมัครวุฒิป.ตรี : 18 ปีบริบูรณ์
อายุผู้สมัครวุฒิป.ตรีที่สมัครได้สูงสุดไม่เกิน : 30 ปีบริบูรณ์
อายุขั้นต่ำสำหรับผู้สมัครวุฒิป.โทหรือสูงกว่า : 18 ปีบริบูรณ์
อายุผู้สมัครวุฒิป.โทหรือสูงกว่าที่สมัครได้สูงสุดไม่เกิน : 35 ปีบริบูรณ์

2 ผู้จัดการส่วนตรวจสอบภายใน
อายุขั้นต่ำสำหรับผู้สมัครวุฒิป.ตรี : 40 ปีบริบูรณ์
อายุผู้สมัครวุฒิป.ตรีที่สมัครได้สูงสุดไม่เกิน : 55 ปีบริบูรณ์
อายุขั้นต่ำสำหรับผู้สมัครวุฒิป.โทหรือสูงกว่า : 40 ปีบริบูรณ์
อายุผู้สมัครวุฒิป.โทหรือสูงกว่าที่สมัครได้สูงสุดไม่เกิน : 55 ปีบริบูรณ์

3 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ ส่วนแผนธุรกิจ
อายุขั้นต่ำสำหรับผู้สมัครวุฒิป.ตรี : 18 ปีบริบูรณ์
อายุผู้สมัครวุฒิป.ตรีที่สมัครได้สูงสุดไม่เกิน : 30 ปีบริบูรณ์
อายุขั้นต่ำสำหรับผู้สมัครวุฒิป.โทหรือสูงกว่า : 18 ปีบริบูรณ์
อายุผู้สมัครวุฒิป.โทหรือสูงกว่าที่สมัครได้สูงสุดไม่เกิน : 35 ปีบริบูรณ์

4 เจ้าหน้าที่อำนวยการ ส่วนพัสดุและจัดหา
อายุขั้นต่ำสำหรับผู้สมัครวุฒิป.ตรี : 18 ปีบริบูรณ์
อายุผู้สมัครวุฒิป.ตรีที่สมัครได้สูงสุดไม่เกิน : 30 ปีบริบูรณ์
อายุขั้นต่ำสำหรับผู้สมัครวุฒิป.โทหรือสูงกว่า : 18 ปีบริบูรณ์
อายุผู้สมัครวุฒิป.โทหรือสูงกว่าที่สมัครได้สูงสุดไม่เกิน : 35 ปีบริบูรณ์

5 เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ (สัญญาจ้าง)
อายุขั้นต่ำสำหรับผู้สมัครวุฒิป.ตรี : 18 ปีบริบูรณ์
อายุผู้สมัครวุฒิป.ตรีที่สมัครได้สูงสุดไม่เกิน : 30 ปีบริบูรณ์
อายุขั้นต่ำสำหรับผู้สมัครวุฒิป.โทหรือสูงกว่า : 18 ปีบริบูรณ์
อายุผู้สมัครวุฒิป.โทหรือสูงกว่าที่สมัครได้สูงสุดไม่เกิน : 35 ปีบริบูรณ์

คุณสมบัติ
(1) ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐาน สำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2518 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม และคุณสมบัติตามข้อกำหนดบริษัท ที่ 5/2558 ว่าด้วย การบริหารงานบุคคล (เอกสารแนบท้ายประกาศ)
(2) สำเร็จการศึกษาตามคุณวุฒิที่กำหนดในแต่ละตำแหน่ง
(3) คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ความรู้ ประสบการณ์ และทักษะที่ต้องการให้เป็นไปตาม รายละเอียดตำแหน่งงานแนบท้ายประกาศนี้
(4) ผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
- TOEIC แบบส่วนบุคคล (Personal) ไม่น้อยกว่า 650 คะแนน
- TOEFL Paper ไม่น้อยกว่า 550 คะแนน
- TOEFL CBT ไม่น้อยกว่า 200 คะแนน
- TOEFL IBT ไม่น้อยกว่า 80 คะแนน
- IELTS ไม่น้อยกว่า 6.5 คะแนน
โดยมีอายุผลคะแนนสอบไม่เกิน 3 ปี นับถึงวันสมัคร
สำหรับผู้สมัครที่จบการศึกษาจากต่างประเทศหลักสูตรภาษาอังกฤษ (ระดับปริญญาตรี ขึ้นไป) ได้รับการยกเว้นไม่ต้องมีผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษ
กรณีที่ผู้สมัครไม่สามารถเข้ารับการทดสอบภาษาอังกฤษ เนื่องด้วยศูนย์ทดสอบปิดทำการชั่วคราว จากผลกระทบของสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ให้ได้รับการยกเว้นไม่ต้องยื่นใบ แสดงผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษในวันที่สมัคร แต่หากได้รับการคัดเลือกให้เข้าทำงานกับบริษัทต้อง นำสำเนา ใบแสดงผลการทดสอบภาษาอังกฤษมายื่นที่ฝ่ายบริหารองค์กร ภายใน 45 วัน ภายหลังจากวันที่ ประกาศผลการ คัดเลือก หรือก่อนวันรายงานตัวเข้าทำงานแล้วแต่วันใดจะถึงก่อน ทั้งนี้หากผู้สมัครไม่สามารถนำผลคะแนน ภาษาอังกฤษในระดับคะแนนตามที่กำหนดข้างต้นมายื่นยันได้ภายในวันที่กำหนด จะถือว่าขาดคุณสมบัติในการสมัคร งานกับบริษัทมาตั้งแต่ต้นและไม่มีสิทธิเรียกร้องใดๆ ทั้งสิ้น

กำหนดการรับสมัคร
เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 14กรกฎาคม พ.ศ. 2564 – 6 สิงหาคม พ.ศ. 2564
3. วิธีการรับสมัคร
1 สมัครผ่านทางระบบใบสมัครออนไลน์ ทางเว็บไซต์ของบริษัท www.egati.co.th หรือ
2 ยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่บริษัท กฟผ. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด สำนักงานกลาง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ตึกเคมี (อาคาร ท.083) 53 หมู่ 2 ถนนจรัญสนิทวงศ์ บางกรวย นนทบุรี 11130

File แนบ


***ท่านจะไม่พลาดข่าวงานราชการ เพียงติดตามเราที่ facebook.com/Job108admin

รัฐวิสาหกิจ
(งานรัฐวิสาหกิจ) บริษัท กฟผ. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (บริษัท) รับสมัครบุคคลภายนอก เพื่อคัดเลือกเข้าปฏิบัติงาน 6 อัตรา เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง 6 สิงหาคม พ.ศ. 2564
วันที่โพส 22 ก.ค. 2564


กรมป่าไม้ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 64 อัตรา วุฒิ ม.6 - ปวช. - ปวส. - ป.ตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
Top 5
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ บรรจุครั้งแรก 55 อัตรา เปิดรับสมัคร 6 - 24 กุมภาพันธ์ 2566
กรมการจัดหางาน รับสมัครงาน วุฒิ ปวส.-ป.ตรี ทุกสาขา 269 อัตรา เปิดรับสมัคร 7-10 ก.พ.66
สสจ.ขอนแก่น รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป อัตราว่าง 7 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 6 - 10 กุมภาพันธ์ 2566
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข รับสมัคร นักวิชาการสาธารณสุข ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 2566
กรมบัญชีกลาง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ บรรจุครั้งแรก 25 อัตรา เปิดรับสมัคร 14 ก.พ. 66 - 7 มี.ค. 66