JOB-18 งานราชการ
งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 28 ก.ย. 2564

งานราชการ,รัฐวิสาหกิจ

กรมการจัดหางาน รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว 53 อัตรา เปิดรับสมัคร 2 - 6 สิงหาคม 2564


ตำแหน่งที่รับสมัคร อัตราเงินเดือน และคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1 ตำแหน่งนักวิชาการแรงงาน ( ปริญญาตรี )
อัตราค่าจ้าง เดือนละ 15,000 บาท
จำนวน 7 อัตรา (ปฏิบัติหน้าที่ส่วนกลาง)
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขาและมีความรู้ความสามารถในการ
ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี

2 ตำแหน่งเจ้าพนักงานแรงงาน (ปวส.)
อัตราค่าจ้าง เดือนละ 11,500 บาท และเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวเดือนละ 1,785 บาท
จำนวน 43อัตรา (ปฏิบัติหน้าที่ส่วนกลาง)
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้
และมีความรู้ความสามารถในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี

3 ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (ปวส.)
อัตราค่าจ้าง เดือนละ 11,500 บาท และเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวเดือนละ 1,785 บาท
จำนวน 3 อัตรา (ปฏิบัติหน้าที่ส่วนกลาง)
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้
สาขา/วิชาเอก การบัญชี การเงินการธนาคาร การตลาด การขาย การจัดการ เลขานุการ และมีความรู้
ความสามารถในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์เป็นอย่างดีและจะต้องมีการค้ำประกันด้วยตัวบุคคลหากได้
ปฏิบัติงานในตำแหน่งดังกล่าว

การรับสมัคร
ผู้ที่ประสงค์จะรับสมัครเข้ารับการคัดเลือกสามารถดาวน์โหลดใบสมัคร ได้ทาง
htps://www.doe.go.th/prd/hrad หัวข้อ “ดาวน์โหลดใบสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณโดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 2 สิงหาคม 2564 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไปถึงวันที่ 6 สิงหาคม 2564 เวลา 16.30 น. โดยผู้สมัครไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัครแต่อย่างใด และจะต้องดำเนินการสมัคร ตามขั้นตอน ดังนี้
1 กรอกใบสมัคร และบันทึกข้อมูลลงระบบ ผ่านทาง QR Code หรือ
https://forms.gle/kwT5turRAUQ8D9rE6
2 จัดส่งใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานการสมัครผ่านบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
แบบไปรษณีย์ตอบรับด่วนพิเศษ (EMS) ไปยังผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล กองบริหารทรัพยากรบุคคล
กรมการจัดหางาน ชั้น 8 อาคารกระทรวงแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ รหัสไปรษณีย์
10400 ไปรษณีย์ต้นทางประทับตรารับจดหมายของผู้สมัคร ภายในวันที่ 6 สิงหาคม 2564 ทั้งนี้ ผู้สมัคร
จะต้องเก็บหลักฐานการส่งไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) เพื่อใช้ยืนยันการส่งใบสมัครทางไปรษณีย์ กรณีมีข้อสงสัย
สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0 2248 6896 และ 0 2245 2058
Free โปรแกรมขุด Bitcoin

File.. แนบ
Tags : กรมการจัดหางาน กรุงเทพมหานคร

***ท่านจะไม่พลาดข่าวงานราชการ เพียงติดตามเราที่ facebook.com/Job108admin

กรมการจัดหางาน,กรุงเทพมหานคร
กรมการจัดหางาน รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว 53 อัตรา เปิดรับสมัคร 2 - 6 สิงหาคม 2564
วันที่โพส 18 ก.ค. 2564

Top 5
กรมปศุสัตว์
กรมปศุสัตว์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 21 - 28 กันยายน พ.ศ. 2564
กรมสรรพากร
กรมสรรพากร รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวให้กับหน่วยงานในสังกัดส่วนกลาง (กอง/กลุ่ม/ศูนย์) 111 อัตรา วุฒิ ปวช. - ป.ตรี เปิดรับสมัคร 29 กันยายน - 5 ตุลาคม พ.ศ. 2564
กรมวิชาการเกษตร,กรุงเทพมหานคร
กรมวิชาการเกษตร รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เงินเดือน 40,000 บาท เปิดรับสมัคร 1 - 30 ตุลาคม พ.ศ. 2564
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา,นักวิชาการสาธารณสุข,ฉะเชิงเทรา
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตั้งแต่วันที่ 17 - 23 กันยายน 2564
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
การทางพิเศษแห่งประเทศไทยรับสมัครพนักงาน วุฒิ ปวส. เปิดรับสมัคร 16 - 30 กันยายน 2564