JOB-18 งานราชการ
งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 8 ก.พ. 2566

งานธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร รับสมัครบุคคลภายนอก เพื่อเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นผู้ช่วยพนักงานประเภทที่ 1 เปิดรับสมัคร 5 - 31 พฤษภาคม 2564


ด้วยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ประสงค์จะรับสมัครบุคคลภายนอก
เพื่อเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นผู้ช่วยพนักงานประเภทที่ 1 ปฏิบัติงานตำแหน่งผู้ช่วยพนักงานธุรการเทียบเท่า
ระดับ 2 ประจำสำนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดขอนแก่น จำนวน 1 อัตรา โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. คุณสมบัติผู้สมัคร
1.1 เพศ ชาย/หญิง
1.2 มีสัญชาติไทย
1.3 บุคคลทั่วไปต้องมีอายุตั้งแต่ 18-30 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันที่สมัคร
1.4 บุคคลที่ปัจจุบันปฏิบัติงานกับธนาคารมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี ในตำแหน่งผู้ช่วย
พนักงานบริการยานพาหนะ หรือผู้ช่วยพนักงานบริการ ต้องมีอายุไม่เกิน 54 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันที่สมัคร
1.5 สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ด้านการตลาด บัญชี
เลขานุการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ประชาสัมพันธ์ การเงินและการธนาคาร ธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ
การจัดการทรัพยากรมนุษย์ ธุรกิจประกันภัย ธุรกิจค้าปลีก ภาษาต่างประเทศธุรกิจ การจัดการผลิตภัณฑ์
การจัดการโลจิสติกส์ การจัดการทั่วไป การจัดการสำนักงาน พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เศรษฐศาสตร์ รัฐศาสตร์
จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ.รับรอง
1.6 มีความสามารถในการพิมพ์ดีดสัมผัส ตามเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด
1.7 เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองตามรัฐธรรมนูญด้วยความบริสุทธิ์ใจ
1.8 เป็นผู้ที่มีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง
1.9 ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ คนวิกลจริต หรือจิตฟันเฟือน
ไม่สมประกอบ ทั้งไม่เป็นโรคเรื้อน วัณโรคในระยะอันตราย โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่
สังคม ไม่เป็นผู้เสพยาเสพติดให้โทษทุกชนิด (ยกเว้ ได้พ้นสภาพการใช้ยาเสพติดโดยได้รับการรับรองจากแพทย์
หรือได้ผ่านการบำบัดรักษาของราชการ หรือสถานบำบัดที่ได้รับรองจากทางราชการ) โรคพิษสุราเรื้อรัง โรคเลือด
ทุกชนิด โรคหัวใจซึ่งแพทย์วินิจฉัยแล้วว่าไม่สามารถปฏิบัติงานได้ และโรคติดต่ออื่น ๆ ที่ร้ายแรงอันเป็นอุปสรรค
ในการปฏิบัติงาน
1.10 ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี
1.11 ไม่เป็นผู้ที่มีหนี้สินล้นพ้นตัว
1.12 ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษต้องออกจากงานของธนาคาร หรือออกจากราชการ หรือออกจากองค์กรของรัฐบาล หรือสถาบันอื่น
1.13 ไม่เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ หรือพ้นโทษแล้วเกินห้าปี
1.14 ไม่เคยทุจริตในการสอบเข้าทำงานกับ ธ.ก.ส. หรือส่วนงานราชการ หรือองค์กรของรัฐบาล หรือ สถาบันอื่น มาก่อน
1.15 ต้องมีชื่อในทะเบียนบ้านที่อยู่ในเขตท้องที่การดำเนินงานของสำนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัด ขอนแก่น สำนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดอุดรธานี สำนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดมหาสารคาม และสำนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดกาฬสินธุ์

2. อัตราเงินเดือน
ให้ได้รับเงินเดือนตามมาตรฐานสิทธิประโยชน์ของลูกจ้างกลุ่มงานปฏิบัติการระดับมาตรฐาน
กลุ่ม 2 เดือนละ 10,500 บาท (หนึ่งหมื่นห้าร้อยบาทถ้วน) รวมอัตราเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวเดือนละ
1,500 บาท (หนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน) รวมเป็นเงินเดือนละ 12,000 บาท (หนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน)

3. การสมัคร
สมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดขอนแก่น ชั้น 2 เลขที่ 99 ถนนรื่นรมย์
ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000 โทรศัพท์ 043-321836 ต่อ 63 65 ระหว่าง
วันที่ 5 พฤษภาคม 2564 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 15.00 น. (เว้นวันหยุด
ธนาคาร)

4. เอกสารการสมัคร
4.1 ต้นฉบับและสำเนารายงานผลการศึกษา (Transcript) แสดงว่าเป็นผู้ที่มีวุฒิการศึกษา ตรงตามที่ธนาคารกำหนด ระบุวันที่สำเร็จการศึกษา ภายในวันที่สิ้นสุดการรับสมัคร จำนวน 1 ชุด
4.2 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ชุด
4.3 สำเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อของตนเอง จำนวน 1 ชุด
4,4 ภาพถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว หรือ 2 นิ้ว ซึ่งถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 3 รูป
4.5 สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสำคัญการทะเบียนสมรส ใบสำคัญเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)
4.6 เอกสารรับรองประสบการณ์การทํางาน ที่ตรงกับหน้าที่ความรับผิดชอบในตำแหน่ง ที่สมัคร (ถ้ามี)

ในวันสมัครผู้สมัครต้องนำหลักฐานต่าง ๆ มาแสดงให้ครบถ้วน มิฉะนั้นจะไม่รับสมัคร และ
ผู้สมัครต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบคุณสมบัติของตนเองให้ถูกต้องตามที่ธนาคารกำหนด โดยธนาคารจะ
ตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นในวันรับสมัคร และจะทำการตรวจสอบอีกครั้งในภายหลัง หากปรากฏว่าคุณสมบัติ
ของท่านใดไม่ตรงตามที่กำหนดไว้ ธนาคารจะตัดรายชื่อออกจากประการรายชื่อทุกขั้นตอน หรือในกรณีที่
ธนาคารได้จัดจ้างแล้ว จะเลิกจ้างทันทีโดยไม่มีข้อแม้ใด ๆ ทั้งสิ้น

5. ค่าธรรมเนียมการทดสอบ
อัตราค่าธรรมเนียมการสมัคร 100 บาท

1 2 3 4
***ท่านจะไม่พลาดข่าวงานราชการ เพียงติดตามเราที่ facebook.com/Job108admin

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร,ขอนแก่น
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร รับสมัครบุคคลภายนอก เพื่อเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นผู้ช่วยพนักงานประเภทที่ 1 เปิดรับสมัคร 5 - 31 พฤษภาคม 2564
วันที่โพส 5 พ.ค. 2564


กรมป่าไม้ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 64 อัตรา วุฒิ ม.6 - ปวช. - ปวส. - ป.ตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
Top 5
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ บรรจุครั้งแรก 55 อัตรา เปิดรับสมัคร 6 - 24 กุมภาพันธ์ 2566
กรมการจัดหางาน รับสมัครงาน วุฒิ ปวส.-ป.ตรี ทุกสาขา 269 อัตรา เปิดรับสมัคร 7-10 ก.พ.66
สสจ.ขอนแก่น รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป อัตราว่าง 7 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 6 - 10 กุมภาพันธ์ 2566
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข รับสมัคร นักวิชาการสาธารณสุข ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 2566
กรมบัญชีกลาง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ บรรจุครั้งแรก 25 อัตรา เปิดรับสมัคร 14 ก.พ. 66 - 7 มี.ค. 66