Update ล่าสุดวันนี้ 28 ก.พ. 2567

 

งานราชการ,รัฐวิสาหกิจ

 

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานหรือจ้างเป็นลูกจ้าง ประจำปี 2564 รวม 27 อัตรา เปิดรับสมัคร 10 - 19 พฤษภาคม 2564

ประกาศการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานหรือจ้างเป็นลูกจ้าง ททท.


ประกาศการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานหรือจ้างเป็นลูกจ้าง ททท.

ด้วย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุ เป็นพนักงาน จํานวน 21 อัตรา หรือจ้างเป็นลูกจ้าง ททท. จํานวน 6 อัตรา ในตําแหน่งต่าง ๆ ดังนี้
พนักงาน 1. พนักงานบริหารทั่วไป จํานวน 1 อัตรา
1.1 พนักงานบริหารทั่วไป 3 งานกิจกรรมเพื่อสังคม กองบริหารความยั่งยืน สํานักผู้ว่าการ จํานวน 1 อัตรา
- ปริญญาตรี ทุกสาขา 2. ผู้ตรวจสอบภายใน จํานวน 3 อัตรา

2.1 ผู้ตรวจสอบภายใน 3 งานตรวจสอบการเงิน กองตรวจสอบส่วนกลาง ฝ่ายตรวจสอบภายใน จํานวน 1 อัตรา
- ปริญญาตรี สาขา บัญชี การเงิน บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ รัฐศาสตร์ นิติศาสตร์ หรือปริญญาตรีสาขาอื่นที่มีประกาศนียบัตร หรือ วุฒิบัตรการอบรมสาขาวิชาชีพผู้ตรวจสอบ ภายใน ตามหลักสูตรขั้นพื้นฐานด้านตรวจสอบภายใน

2.2 ผู้ตรวจสอบภายใน 3 งานตรวจสอบสํานักงานในประเทศ กองตรวจสอบ สํานักงานสาขา ฝ่ายตรวจสอบภายใน จํานวน 1 อัตรา
- ปริญญาตรี สาขา บัญชี การเงิน บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ รัฐศาสตร์ นิติศาสตร์ หรือปริญญาตรีสาขาอื่นที่มีประกาศนียบัตร หรือ วุฒิบัตรการอบรมสาขาวิชาชีพผู้ตรวจสอบ ภายใน ตามหลักสูตรขั้นพื้นฐานด้านตรวจสอบภายใน

2.3 ผู้ตรวจสอบภายใน 3 งานตรวจสอบสํานักงานต่างประเทศ กองตรวจสอบ สํานักงานสาขา ฝ่ายตรวจสอบภายใน จํานวน 1 อัตรา
- ปริญญาตรี สาขา บัญชี การเงิน บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ รัฐศาสตร์ นิติศาสตร์ หรือปริญญาตรีสาขาอื่นที่มีประกาศนียบัตร หรือ วุฒิบัตรการอบรมสาขาวิชาชีพผู้ตรวจสอบ ภายใน ตามหลักสูตรขั้นพื้นฐานด้านตรวจสอบภายใน

3. นิติกร จํานวน 2 อัตรา
3.1 นิติกร 3 งานปรึกษาด้านกฎหมายและคดี กองกฎหมาย ฝ่ายบริหารทั่วไป จํานวน 1 อัตรา
- ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต

3.2 นิติกร 3 งานข้อบังคับและระเบียบ กองกฎหมาย ฝ่ายบริหารทั่วไป จํานวน 1 อัตรา
- ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต 4. มัณฑนากร จํานวน 1 อัตรา

4.1 มัณฑนากร 3 งานสถาปัตยกรรม กองอาคารสถานที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป จํานวน 1 อัตรา
- ปริญญาตรี สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน การออกแบบภายใน หรือ สาขาวิชาอื่นที่เทียบเท่าในระดับเดียวกัน และมีใบประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม

5. สถาปนิก จํานวน 2 อัตรา
5.1 สถาปนิก 3 งานสถาปัตยกรรม กองอาคารสถานที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป จํานวน 2 อัตรา
- ปริญญาตรี สาขาวิชาสถาปัตยกรรม หรือสาขาวิชาอื่นที่เทียบเท่าในระดับ เดียวกัน และมีใบประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม

6. พนักงานการเงิน จํานวน 2 อัตรา
6.1 พนักงานการเงิน 3 งานจําหน่ายและจัดเก็บรายได้ กองรายได้ ฝ่ายการเงิน จํานวน 1 อัตรา
- ปริญญาตรี ทางการบริหาร บริหารธุรกิจ การจัดการ บัญชี การเงิน เศรษฐศาสตร์ นิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ หรือ ปริญญาตรีทางอื่น ที่มีประกาศนียบัตรหรือวุฒิบัตรการอบรมสาขาวิชาชีพผู้ตรวจสอบภายในตามหลักสูตรขั้นพื้นฐาน ด้านการตรวจสอบภายใน

6.2 พนักงานการเงิน 3 งานควบคุมรายได้ กองรายได้ ฝ่ายการเงิน จํานวน 1 อัตรา
- ปริญญาตรี ทางการบริหาร บริหารธุรกิจ การจัดการ บัญชี การเงิน เศรษฐศาสตร์ นิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ หรือ ปริญญาตรีทางอื่น ที่มีประกาศนียบัตรหรือวุฒิบัตรการอบรมสาขาวิชาชีพผู้ตรวจสอบภายในตามหลักสูตรขั้นพื้นฐาน ด้านการตรวจสอบภายใน

7. พนักงานวางแผน จํานวน 2 อัตรา
7.1 พนักงานวางแผน 4 งานบริหารความเสี่ยงองค์กร กองบริหารความเสี่ยง ฝ่ายติดตามและบริหารความเสี่ยง จํานวน 1 อัตรา
- ปริญญาโท ทุกสาขา

7.2 พนักงานวางแผน 4 งานพัฒนาข้อมูลตลาด กองวิจัยการตลาด การท่องเที่ยว ฝ่ายวิจัยและพัฒนาด้านการท่องเที่ยว จํานวน 1 อัตรา
- ปริญญาโท ทุกสาขา ทั้งนี้ในระดับปริญญาตรีต้องศึกษาวิชาที่เกี่ยวข้องกับ คณิตศาสตร์ สถิติ/สถิติประยุกต์ และเศรษฐศาสตร์ รวมกันไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต

4. พนักงานระบบงานคอมพิวเตอร์ จํานวน 1 อัตรา
4.1 พนักงานระบบงานคอมพิวเตอร์ 3 งานแผนงานดิจิทัลสารสนเทศ กองยุทธศาสตร์ดิจิทัล ฝ่ายดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ จํานวน 1 อัตรา
- ปริญญาตรี ทางคอมพิวเตอร์ ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือปริญญาตรี ทางอื่นที่ศึกษาวิชาที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต

4. พนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยว จํานวน 1 อัตรา
4.1 พนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยว 3 งานสินค้าการท่องเที่ยวความสนใจพิเศษ กองสร้างสรรค์สินค้าการท่องเที่ยว ฝ่ายสินค้าการท่องเที่ยว จํานวน 1 อัตรา
- ปริญญาตรี ทุกสาขา 10. พนักงานการตลาด (ปฏิบัติงาน ณ ททท. ส่วนกลาง) จํานวน 1 อัตรา

10.1 พนักงานการตลาด 4 งานยุโรป 1 กองตลาดยุโรป แอฟริกา และ ตะวันออกกลาง ภูมิภาคยุโรป แอฟริกา และตะวันออกกลาง จํานวน 1 อัตรา
- ปริญญาโท ทุกสาขา

11. พนักงานการตลาด (ปฏิบัติงาน ณ ททท. สํานักงานสาขาในประเทศ) จํานวน 4 อัตรา
ภาคเหนือ จํานวน 1 อัตรา
- ปริญญาตรี ทุกสาขา

11.2 พนักงานการตลาด 3 ททท. สํานักงานอุบลราชธานี ภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จํานวน 1 อัตรา
- ปริญญาตรี ทุกสาขา

11.3 พนักงานการตลาด 3 ททท. สํานักงานขอนแก่น ภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จํานวน 1 อัตรา
- ปริญญาตรี ทุกสาขา

11.1 พนักงานการตลาด 3 ททท. สํานักงานแม่ฮ่อง
11.4 พนักงานการตลาด 3 ททท. สํานักงานระยอง ภูมิภาคภาคตะวันออก จํานวน 1 อัตรา
- ปริญญาตรี ทุกสาขา 12. นักเขียน จํานวน 1 อัตรา

12.1 นักเขียน 3 งานหนังสือพิเศษและสื่อดิจิทัล กองวารสาร ฝ่ายบริการ การตลาด จํานวน 1 อัตรา
- ปริญญาตรี ทางสังคมศาสตร์

ลูกจ้าง ททท. 1. ลูกจ้างทําหน้าที่นิติกร จํานวน 1 อัตรา
1.1 ลูกจ้างทําหน้าที่นิติกร งานนิติกรรมสัญญา กองกฎหมาย ฝ่ายบริหารทั่วไป จํานวน 1 อัตรา
- ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต 2. ลูกจ้างทําหน้าที่ช่างเทคนิค จํานวน 2 อัตรา

2.1 ลูกจ้างทําหน้าที่ช่างเทคนิค (ซ่อมบํารุง) งานวิศวกรรมและซ่อมบํารุง กองอาคารสถานที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป จํานวน 2 อัตรา
- ปริญญาตรี สาขาวิชาไฟฟ้า เทคโนโลยีไฟฟ้า ไฟฟ้าสื่อสาร เครื่องกล และ เทคโนโลยีเครื่องกล หรือ ปริญญาตรีสาขาวิชาอื่น ที่ศึกษาวิชาที่เกี่ยวข้องกับไฟฟ้า เครื่องกล ซ่อมบํารุง รวมกัน ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต

3. ลูกจ้างทําหน้าที่พนักงานการเงิน จํานวน 1 อัตรา
3.1 ลูกจ้างทําหน้าที่พนักงานการเงิน งานตรวจจ่ายภายนอก กองตรวจจ่าย ฝ่ายการเงิน จํานวน 1 อัตรา
- ปริญญาตรี ทางการบริหาร บริหารธุรกิจ การจัดการ บัญชี การเงิน การธนาคาร เศรษฐศาสตร์ นิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ หรือ ปริญญาตรีทางอื่น ที่มีประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตร การอบรมสาขาวิชาชีพผู้ตรวจสอบภายในตามหลักสูตรขั้นพื้นฐานด้านการตรวจสอบภายใน

4. ลูกจ้างทําหน้าที่พนักงานการตลาด (ปฏิบัติงาน ณ ททท. สํานักงานสาขา ในประเทศ) จํานวน 2 อัตรา
4.1 ลูกจ้างทําหน้าที่พนักงานการตลาด ททท. สํานักงานนครศรีธรรมราช ภูมิภาคภาคใต้ จํานวน 2 อัตรา
- ปริญญาตรี ทุกสาขา


สมัครทางเว็บไซต์ : http://job.tourismthailand.org
วันที่เปิดรับสมัคร : 10 - 19 พฤษภาคม 2564


***ท่านจะไม่พลาดข่าวงานราชการ เพียงติดตามเราที่ Facebook | Twitter

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานหรือจ้างเป็นลูกจ้าง ประจำปี 2564 รวม 27 อัตรา เปิดรับสมัคร 10 - 19 พฤษภาคม 2564
วันที่โพส 1 พ.ค. 2564
กรมส่งเสริมการเกษตร
กรมส่งเสริมการเกษตร รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งว่างครั้งแรก 134 อัตรา เปิดรับสมัคร 21 กุมภาพันธ์ ถึง 13 มีนาคม 2567
16 ก.พ. 2567
ได้รับความนิยม