JOB-18 งานราชการ
งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 28 ก.ย. 2564

งานราชการ,รัฐวิสาหกิจ

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 10 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 1 - 5 มีนาคม 2564


ประกาศ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 10 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

1 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโนบายและแผน
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1 คุณวุฒิปริญญาตรี ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางภูมิศาสตร์ ทางภูมิศาสตร์กายภาพ
ทางภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ ทางภูมิสารสนเทศศาสตร์ ทางภูมิสารสนเทศ ทางภูมิศาสตร์พัฒนา เพื่อการจัดการทรัพยากร ทางเทคโนโลยีภูมิศาสตร์ ทางเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ หรือทางภูมิ
สารสนเทศสิ่งแวดล้อม หรือ
2. คุณวุฒิปริญญาตรี ในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ทางการจัดการทรัพยากรดิน ทางปฐพีศาสตร์
ทางปฐพีวิทยา ทางปฐพีศาสตร์และอนุรักษ์ศาสตร์ ทางปฐพีศาสตร์และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ทางปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม ทางพืชไร่นา ทางพืชไร่ ทางพืชศาสตร์ ทางพืชสวน ทางส่งเสริมการเกษตร ทางส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร ทางวิทยาศาสตร์เกษตร ทางวิทยาศาสตร์การเกษตร ทางการเกษตร ทางเกษตรกรรม หรือทางเคมีการเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
หรือสาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ หรือ
3. คุณวุฒิปริญญาตรี ในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ทางเศรษฐศาสตร์การเกษตร ทางเศรษฐศาสตร์เกษตร หรือ
4. คุณวุฒิปริญญาตรี ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ ทางการจัดการ ทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ทางบริหารธุรกิจ
ทางระบบสารสนเทศ หรือทางระบบสารสนเทศทางการจัดการ หรือ
5. คุณวุฒิปริญญาตรี ในสาขาวิชาบริหารรัฐกิจหรือรัฐประศาสนศาสตร์ ทางการบริหารทั่วไป ทางนโยบาย
สาธารณะ ทางการบริหารงานโครงการและนโยบาย ทางกิจการสาธารณะ ทางรัฐประศาสนศาสตร์
ทางบริหารรัฐกิจ หรือทางบริหารรัฐกิจและกฎหมาย และ
6. เป็นผู้มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านไม่น้อยกว่า 30 วัน ที่อยู่ในพื้นที่ความรับผิดชอบของสํานักงานพัฒนาที่ดิน
เขต 10 ได้แก่จังหวัดราชบุรี กาญจนบุรี เพชรบุรี สมุทรสาคร ประจวบคีรีขันธ์ และสมุทรสงคราม ทั้งนี้ สามารถตรวจสอบคุณวุฒิตามที่ ก.พ.รับรอง ได้ในเว็บไซต์ http://203.21.42.34/acc/index.html

2 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. รับสมัครจากผู้มีวุฒิปริญญาตรี ในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ หรือทางคอมพิวเตอร์ หรือทางเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์ หรือทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
2. เป็นผู้มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านไม่น้อยกว่า 30 วัน ที่อยู่ในพื้นที่ความรับผิดชอบของสํานักงานพัฒนาที่ดิน
เขต 10 ได้แก่จังหวัดราชบุรี กาญจนบุรี เพชรบุรี สมุทรสาคร ประจวบคีรีขันธ์ และสมุทรสงคราม ทั้งนี้ สามารถตรวจสอบคุณวุฒิตามที่ ก.พ.รับรอง ได้ในเว็บไซต์ http://203.21.42.34/acc/index.html

วิธีสมัคร : สมัครด้วยตนเอง
สถานที่รับสมัคร : ฝ่ายบริหารทั่วไป สํานักงานพัฒนา ที่ดินเขต 10 เลขที่ 156 หมู่ 11 ต.หินกอง อ.เมือง จ.ราชบุรี
วันที่เปิดรับสมัคร : 1 - 5 มีนาคม 2564
Free โปรแกรมขุด Bitcoin

File.. แนบ
Tags : กรมพัฒนาที่ดิน ราชบุรี สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 10 ราชบุรี กาญจนบุรี เพชรบุรี สมุทรสาคร ประจวบคีรีขันธ์ สมุทรสงคราม

***ท่านจะไม่พลาดข่าวงานราชการ เพียงติดตามเราที่ facebook.com/Job108admin

กรมพัฒนาที่ดิน,ราชบุรี,สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 10,ราชบุรี,กาญจนบุรี,เพชรบุรี,สมุทรสาคร,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 10 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 1 - 5 มีนาคม 2564
วันที่โพส 19 ก.พ. 2564

Top 5
กรมปศุสัตว์
กรมปศุสัตว์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 21 - 28 กันยายน พ.ศ. 2564
กรมสรรพากร
กรมสรรพากร รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวให้กับหน่วยงานในสังกัดส่วนกลาง (กอง/กลุ่ม/ศูนย์) 111 อัตรา วุฒิ ปวช. - ป.ตรี เปิดรับสมัคร 29 กันยายน - 5 ตุลาคม พ.ศ. 2564
กรมวิชาการเกษตร,กรุงเทพมหานคร
กรมวิชาการเกษตร รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เงินเดือน 40,000 บาท เปิดรับสมัคร 1 - 30 ตุลาคม พ.ศ. 2564
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
การทางพิเศษแห่งประเทศไทยรับสมัครพนักงาน วุฒิ ปวส. เปิดรับสมัคร 16 - 30 กันยายน 2564
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา,นักวิชาการสาธารณสุข,ฉะเชิงเทรา
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตั้งแต่วันที่ 17 - 23 กันยายน 2564