JOB-18 งานราชการ
งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 1 มี.ค. 2564

งานราชการ,รัฐวิสาหกิจ

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ บรรจุครั้งแรก 26 อัตรา เปิดรับสมัคร 18 มกราคม 2564 - 5 กุมภาพันธ์ 2564


ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ รายละเอียดดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
ตําแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง เงินเดือนที่ได้รับ และจํานวนตําแหน่งว่าง
1 ตําแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน 15,000 - 16,500 บาท หรือตามที่ ก.พ. จะกําหนด
โดยมีจํานวนตําแหน่งว่างที่จะบรรจุครั้งแรก 2 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์

2 ตําแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน 15,000 - 16,500 บาท หรือตามที่ ก.พ. จะกําหนด
โดยมีจํานวนตําแหน่งว่างที่จะบรรจุครั้งแรก 4 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา

3 ตําแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน 15,000 - 16,500 บาท หรือตามที่ ก.พ. จะกําหนด
โดยมีจํานวนตําแหน่งว่างที่จะบรรจุครั้งแรก 2 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา


4 ตําแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน 15,000 - 16,500บาท หรือตามที่ ก.พ. จะกําหนด
โดยมีจํานวนตําแหน่งว่างที่จะบรรจุครั้งแรก 3 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา

5 ตําแหน่งเจ้าพนักงานพัฒนาสังคมปฏิบัติงาน
อัตราเงินเดือน 11,500 - 12,650 บาท หรือตามที่ ก.พ. จะกําหนด
โดยมีจํานวนตําแหน่งว่างที่จะบรรจุครั้งแรก 11 อัตรา ปฏิบัติงานในส่วนกลางหรือ ส่วนภูมิภาค ยกเว้น จังหวัดนราธิวาส จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา จังหวัดสตูล และจังหวัดสงขลา (เฉพาะอําเภอ เทพา อําเภอนาทวี อําเภอสะบ้าย้อย อําเภอจะนะ)
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา

6 ตําแหน่งเจ้าพนักงานพัฒนาสังคมปฏิบัติงาน (จังหวัดชายแดนใต้)
อัตราเงินเดือน 11,500 - 12,650 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา

7 ตําแหน่งนายช่างสํารวจปฏิบัติงาน
อัตราเงินเดือน 11,500 - 12,650 บาท หรือตามที่ ก.พ. จะกําหนด
โดยมีจํานวนตําแหน่งว่างที่จะบรรจุครั้งแรก 1 อัตรา ปฏิบัติงานในส่วนกลางหรือ ส่วนภูมิภาค ยกเว้น จังหวัดนราธิวาส จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา จังหวัดสตูล และจังหวัดสงขลา (เฉพาะอําเภอ เทพา อําเภอนาทวี อําเภอสะบ้าย้อย อําเภอจะนะ)
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาโยธา สาขาวิชาสํารวจ หรือ สาขาวิชาการก่อสร้าง

8 ตําแหน่งนายช่างสํารวจปฏิบัติงาน (จังหวัดชายแดนใต้)
อัตราเงินเดือน 11,500 - 12,650 บาท หรือตามที่ ก.พ. จะกําหนด
โดยมีจํานวนตําแหน่งว่างที่จะบรรจุครั้งแรก 1 อัตรา ปฏิบัติงานในจังหวัดนราธิวาส จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา จังหวัดสตูล และจังหวัดสงขลา (เฉพาะอําเภอเทพา อําเภอนาทวี อําเภอสะบ้าย้อย อําเภอจะนะ)
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาโยธา สาขาวิชาสํารวจ หรือ สาขาวิชาการก่อสร้าง


สมัครทางเว็บไซต์ : https://dsdw.thaijobjob.com
วันที่เปิดรับสมัครวันที่ 18 มกราคม 2564 - 5 กุมภาพันธ์ 2564
Free โปรแกรมขุด Bitcoin

File.. แนบ
Tags : กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ นราธิวาส ปัตตานี ยะลา สตูล สงขลา

***ท่านจะไม่พลาดข่าวงานราชการ เพียงติดตามเราที่ facebook.com/Job108admin

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ,นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา,สตูล,สงขลา
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ บรรจุครั้งแรก 26 อัตรา เปิดรับสมัคร 18 มกราคม 2564 - 5 กุมภาพันธ์ 2564
วันที่โพส 8 ม.ค. 2564

Top 5
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เปิดสอบเข้ารับราชการ บรรจุครั้งแรก 99 อัตรา เปิดรับสมัคร 2 - 29 มีนาคม พ.ศ. 2564
การไฟฟ้านครหลวง,MEA
การไฟฟ้านครหลวง MEA รับสมัครบุคคลภายนอกและพนักงานฯ เพื่อสอบคัดเลือกในคุณวุฒิต่าง ๆ จำนวน 22 คุณวุฒิ รวม 141 อัตรา เปิดรับสมัคร 25 กุมภาพันธ์ - 3 มีนาคม 2564
กรมทางหลวงชนบท
กรมทางหลวงชนบท รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ บรรจุครั้งแรก 13 อัตรา เปิดรับสมัคร 1 - 31 มีนาคม พ.ศ. 2564
การประปาส่วนภูมิภาค,รัฐวิสาหิจ
การประปาส่วนภูมิภาค รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงาน เปิดรับสมัคร 16 - 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564
กรมหม่อนไหม
กรมหม่อนไหม รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 22 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม พ.ศ. 2564