JOB-18 งานราชการ
งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 1 มี.ค. 2564

งานเอกชน

BEM บริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัด (มหาชน) ประกาศรับสมัครพนักงาน 7 ตำแหน่ง เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - 31 มกราคม 2564


1 ผู้จัดการส่วน ส่วนตรวจสอบภายใน 1 อัตรา
ประจำสาขางาน : ธุรกิจรถไฟฟ้าสิ้นสุดการรับสมัคร : 2021/02/28
คุณสมบัติ/Job Specification
เพศชาย หรือ หญิง อายุ 30 - 35 ปี ปริญญาตรี/ปริญาโท สาขาบัญชี/สาขาที่เกี่ยวข้อง
มีประสบการณ์ทำงานด้านงานตรวจสอบภายใน หรือภายนอก อย่างน้อย 8 ปี และมีประสบการณ์ในตำแหน่งผู้จัดการ หรือเทียบเท่า ในงานด้านการตรวจสอบภายใน อย่างน้อย 3 ปี
มีความรู้ในเรื่องการประเมินความเสี่ยง และการควบคุมภายใน เป็นอย่างดี
มีทักษะความเป็นผู้นำ คิดเชิงวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่น และทำงานภายใต้ความกดดัน
มีทักษะในการเขียนรายงานผลการตรวจสอบอย่างสร้างสรรค์ สามารถสื่อสารในระดับดี และมีทักษะในการนำเสนอที่ดี
มีทักษะด้านภาษาอังกฤษทั้งการพูดและเขียนในระดับดี
สุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์

2 เจ้าหน้าที่ แผนกประกันคุณภาพ 1 อัตรา
ประจำสาขางาน : ธุรกิจรถไฟฟ้าสิ้นสุดการรับสมัคร : 2021/01/31
คุณสมบัติ/Job Specification
อายุ 22-35 ปี
ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์, วิทยาศาสตร์
มีประสบการณ์ ระบบบริหารคุณภาพ ระบบจัดการสิ่งแวดล้อม หรือการปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพ
หากมีประสบการณ์ในการเป็นผู้ตรวจติดตามภายในตามมาตรฐาน ISO , Facilitator ในกิจกรรมส่งเสริมคุณภาพ เช่น 5ส., กิจกรรมกลุ่มคุณภาพ
ผ่านการอบรมมาตรฐาน ISO 9001, ISO14001, ISO45001, เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ
มีทักษะด้านภาษาอังกฤษในระดับสื่อสารได้
มีบุคลิกภาพ และมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี

3 ช่างเทคนิค แผนกบริหารอาคาร 1 อัตรา
ประจำสาขางาน : ธุรกิจรถไฟฟ้าสิ้นสุดการรับสมัคร : 2021/01/31
คุณสมบัติ/Job Specification
เพศชาย อายุ 25-32 ปี
จบการศึกษาระดับ ปวส.ไฟฟ้ากำลัง หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
กรณีสาขาอาชีพช่างไฟฟ้า, สาขาไฟฟ้าภายในอาคาร ต้องมีหนังสือรับรองความรู้ความสามารถตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกาศกระทรวงแรงงาน
มีประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องกับงานซ่อมบำรุงไม่น้อยกว่า 2 ปี
มีความรู้ภาษาอังกฤษ อ่านเขียน พูด พอใช้
มีทักษะด้านการใช้คอมพิวเตอร์ เช่น Microsoft Office
ตระหนักและให้ความสำคัญต่อความปลอดภัยในการทำงาน
สามารถปฏิบัติงานเป็นกะได้

4 ช่างเทคนิค ระบบสื่อสาร (สายสีม่วง) 1 อัตรา
ประจำสาขางาน : ธุรกิจรถไฟฟ้าสิ้นสุดการรับสมัคร : 2021/01/31
คุณสมบัติ/Job Specification
เพศชาย อายุ 22- 32 ปี
วุฒิการศึกษา ปวส. สาขาคอมพิวเตอร์ อิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
มีประสบการณ์การทำงานด้านงานซ่อมบำรุง หรือช่างประจำอาคาร หรือธุรการประสานงาน ไม่ต่ำกว่า 1 ปี
สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office
สามารถขับรถยนต์และมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์
สามารถทำงานเป็นกะได้

5 วิศวกร ระบบอาณัติสัญญาณและประตูกั้นชานชาลา (สายสีม่วง) 1 อัตรา
ประจำสาขางาน : ธุรกิจรถไฟฟ้าสิ้นสุดการรับสมัคร : 2021/01/31
คุณสมบัติ/Job Specification
เพศชาย หรือ หญิง อายุ 25-32 ปี
ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ ระบบควบคุม หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยผ่านวิชาบังคับตามที่สภาวิศวกรกำหนด
มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 3 ปี
มีประสบการณ์เกี่ยวกับระเบียบปฏิบัติงานด้านความปลอดภัย, ด้านขนส่งมวลชน หรือที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 2 ปี พิจารณาเป็นพิเศษ
มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษในระดับสื่อสารได้
มีทักษะในการวางแผน และแก้ไขปัญหาต่าง ๆ
ตระหนักและให้ความสำคัญต่อความปลอดภัยในการทำงาน
สามารถปฏิบัติงานเป็นกะได้
สุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์

6 ช่างเทคนิค ระบบอาณัติสัญญาณและระบบประตูกั้นชานชาลา (สายสีม่วง) 1 อัตรา
ประจำสาขางาน : ธุรกิจรถไฟฟ้าสิ้นสุดการรับสมัคร : 2021/01/31
คุณสมบัติ/Job Specification
เพศชาย อายุ 22-32 ปี
จบการศึกษาระดับ ปวส. สาขาอิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ ไฟฟ้ากำลัง หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
มีประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องกับงานซ่อมบำรุงไม่น้อยกว่า 1 ปี
มีทักษะในการวางแผน และแก้ไขปัญหาต่าง ๆ
มีความรู้ภาษาอังกฤษ อ่านเขียน พูด พอใช้
มีทักษะด้านการใช้คอมพิวเตอร์ เช่น Microsoft Office
ตระหนักและให้ความสำคัญต่อความปลอดภัยในการทำงาน
สามารถปฏิบัติงานเป็นกะได้
สุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์

7 เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน (Internal Audit Officer) 1 อัตรา
ประจำสาขางาน : ธุรกิจรถไฟฟ้าสิ้นสุดการรับสมัคร : 2021/01/31
คุณสมบัติ/Job Specification
เพศชาย หรือ หญิง อายุ 23 - 30 ปี ปริญญาตรี สาขาบัญชี / เทคโนโลยีสารสนเทศ / วิศวกรรมศาสตร์
มีประสบการณ์ทำงานด้านการตรวจสอบภายใน อย่างน้อย 1 ปี
มีความรู้ในเรื่องการประเมินความเสี่ยง และการควบคุมภายใน
มีทักษะในการสื่อสาร มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่น
สุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์

สมัครทาเงว็บไซต์ : https://recruitment.bemplc.co.th/Career-find
วันที่เปิดรับสมัคร : ตั้งแต่บัดนี้ - 31 มกราคม 2564
Free โปรแกรมขุด Bitcoin

Tags : BEM บริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัด (มหาชน) รถไฟฟ้ามหานคร รถไฟฟ้า ทางด่วนและรถไฟฟ้า รถไฟฟ้าสายสีม่วง รถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน รถไฟใต้ดิน bmcl mrt subway รถไฟฟ้า MRT MRT BEM SUBWAY

***ท่านจะไม่พลาดข่าวงานราชการ เพียงติดตามเราที่ facebook.com/Job108admin

BEM บริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัด (มหาชน),รถไฟฟ้ามหานคร,รถไฟฟ้า,ทางด่วนและรถไฟฟ้า,รถไฟฟ้าสายสีม่วง,รถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน,รถไฟใต้ดิน,bmcl,mrt,subway,รถไฟฟ้า MRT,MRT,BEM,SUBWAY
BEM บริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัด (มหาชน) ประกาศรับสมัครพนักงาน 7 ตำแหน่ง เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - 31 มกราคม 2564
วันที่โพส 8 ม.ค. 2564

Top 5
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เปิดสอบเข้ารับราชการ บรรจุครั้งแรก 99 อัตรา เปิดรับสมัคร 2 - 29 มีนาคม พ.ศ. 2564
การไฟฟ้านครหลวง,MEA
การไฟฟ้านครหลวง MEA รับสมัครบุคคลภายนอกและพนักงานฯ เพื่อสอบคัดเลือกในคุณวุฒิต่าง ๆ จำนวน 22 คุณวุฒิ รวม 141 อัตรา เปิดรับสมัคร 25 กุมภาพันธ์ - 3 มีนาคม 2564
กรมทางหลวงชนบท
กรมทางหลวงชนบท รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ บรรจุครั้งแรก 13 อัตรา เปิดรับสมัคร 1 - 31 มีนาคม พ.ศ. 2564
การประปาส่วนภูมิภาค,รัฐวิสาหิจ
การประปาส่วนภูมิภาค รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงาน เปิดรับสมัคร 16 - 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564
กรมหม่อนไหม
กรมหม่อนไหม รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 22 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม พ.ศ. 2564