JOB-18 งานราชการ
งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 26 ม.ค. 2564

งานราชการ,รัฐวิสาหกิจ

กรมบัญชีกลาง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ส่วนกลาง) วุฒิ ปวช.-ปวส.-ป.ตรี 24 อัตรา เปิดรับสมัคร 2 - 9 ธันวาคม 2563


ประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ส่วนกลาง)

1 ตำแหน่ง : นิติกร (ปริญญาตรี)
เงินเดือน : 18000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวน : 3 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ผู้สมัครต้องเป็นผู้สําเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชานิติศาสตร์ ตามคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง

2 ตำแหน่ง : นักบัญชี (ปริญญาตรี)
เงินเดือน : 18000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวน : 5 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ผู้สมัครต้องเป็นผู้สําเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้
ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใด สาขาวิชาหนึ่ง ทางบัญชี ตามคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง

3 ตำแหน่ง : นักวิชาการคลัง (ปริญญาตรี)
เงินเดือน : 18000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวน : 9 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ผู้สมัครต้องเป็นผู้สําเร็จการศึกษาได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบ
ได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชา เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ ตามคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง

4 ตำแหน่ง : นักจัดการงานทั่วไป (ปริญญาตรี)
เงินเดือน : 18000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวน : 2 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ผู้สมัครต้องเป็นผู้สําเร็จการศึกษาได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบ
ได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชาตามคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง

5 ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานการคลัง (ปวส.)
เงินเดือน : 13800 บาท
ประเภท : บริการ
จำนวน : 2 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวส.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ผู้สมัครต้องเป็นผู้สําเร็จการศึกษาได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ไม่จํากัดสาขา ตามคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง

6 ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่การคลัง (ปวช.)
เงินเดือน : 11280 บาท
ประเภท : บริการ
จำนวน : 3 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวช.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ผู้สมัครต้องเป็นผู้สําเร็จการศึกษาได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิ
อย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ไม่จํากัดสาขา ตามคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง

สมัครทางเว็บไซต์ : https://cgd.thaijobjob.com/
วันที่เปิดรับสมัคร : วันพุธที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ถึง วันพุธที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2563
Free โปรแกรมขุด Bitcoin

Tags : กรมบัญชีกลาง

***ท่านจะไม่พลาดข่าวงานราชการ เพียงติดตามเราที่ facebook.com/Job108admin

กรมบัญชีกลาง
กรมบัญชีกลาง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ส่วนกลาง) วุฒิ ปวช.-ปวส.-ป.ตรี 24 อัตรา เปิดรับสมัคร 2 - 9 ธันวาคม 2563
วันที่โพส 23 พ.ย. 2563

Top 5
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.),สำนักงาน ก.พ.
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป วุฒิ ป.ตรี เงินเดือน 19500-24910 บาท เปิดรับสมัคร 20 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2564
กรมสุขภาพจิต,โรงพยาบาลศรีธัญญา,นักวิชาการสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 8 อัตรา เปิดรับสมัคร 25 มกราคม - 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564
กรมโยธาธิการและผังเมือง
กรมโยธาธิการและผังเมือง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 25 มกราคม - 4 กุมภาพันธ์ 2564
กรมส่งเสริมสหกรณ์,สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี,จันทบุรี
กรมส่งเสริมสหกรณ์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 18 - 22 มกราคม พ.ศ. 2564
สํานักบริหารโครงการทางหลวงระหว่างประเทศ,กรมทางหลวง
สํานักบริหารโครงการทางหลวงระหว่างประเทศ กรมทางหลวง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตั้งแต่วันที่ 25 - 29 มกราคม 2564