JOB-18 งานราชการ
งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 26 ม.ค. 2564

งานราชการ,รัฐวิสาหกิจ

องค์การสุรา รับสมัครบุคคลทั่วไป เข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานระดับปฏิบัติการ เปิดรับสมัคร 23 พฤศจิกายน - 15 ธันวาคม 2563


ด้วยองค์การสุรา กรมสรรพสามิต เป็นรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลัง มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปที่มีคุณวุฒิ และคุณสมบัติตามที่กำหนดเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานระดับปฏิบัติการ ระดับ 3 ปฏิบัติงาน ณ องค์การสุรา กรมสรรพสามิต จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมีรายละเอียดตำแหน่งที่รับสมัคร ดังนี้

1 ช่างเทคนิค (ไอน้ำ/ประปา)
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 15000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. มีอายุไม่ต่ํากว่า 22 ปี และไม่เกิน 30 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) 
2. คุณวุฒิการศึกษาไม่ต่ํากว่าระดับปริญญาตรี ในสาขา วิศวกรรมเครื่องกล หรือเทียบเท่าในสาขาที่เกี่ยวข้อง
3. มีความสามารถในการใช้โปรแกรม Computer Aided Design
4. มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ระบบ MS Office
5. มีความรู้ในการใช้ภาษาอังกฤษเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
6. มีความอดทนสูง สามารถสื่อสารกับผู้อื่นได้ดี และมีทักษะในการ ทํางานเป็นทีม
7. มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม จะพิจารณาเป็นพิเศษ

2 ช่างเทคนิค (ไฟฟ้า/ซ่อมบำรุง)
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 15000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. มีอายุไม่ต่ํากว่า 22 ปี และไม่เกิน 30 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) 
2. คุณวุฒิการศึกษาไม่ต่ํากว่าระดับปริญญาตรี ในสาขา วิศวกรรมไฟฟ้า หรือเทียบเท่าในสาขาที่เกี่ยวข้อง
3. มีความสามารถในการใช้โปรแกรม Computer Aided Design
4. มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ระบบ MS Office
5. มีความรู้ในการใช้ภาษาอังกฤษเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
6. มีความอดทนสูง สามารถสื่อสารกับผู้อื่นได้ดี และมีทักษะในการ ทํางานเป็นทีม
7. มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม จะพิจารณาเป็นพิเศษ

3 เจ้าหน้าที่พัสดุ
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 15000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. มีอายุไม่ต่ํากว่า 22 ปี และไม่เกิน 30 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) 
2. คุณวุฒิการศึกษาไม่ต่ํากว่าระดับปริญญาตรี ในสาขาบัญชี สาขาการเงิน สาขาการตลาด และสาขาคอมพิวเตอร์ หรือเทียบเท่าในสาขาที่เกี่ยวข้อง
3. หากมีประสบการณ์ในงานด้านจัดซื้อจัดจ้างจะพิจารณาเป็นพิเศษ
4. มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ระบบ MS Office
5. มีความรู้ในการใช้ภาษาอังกฤษเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
6. มีความอดทนสูง สามารถสื่อสารกับผู้อื่นได้ดี และมีทักษะในการ ทํางานเป็นทีม

สมัครทางเว็บไซต์ : https://liquor.thaijobjob.com
วันที่เปิดรับสมัคร 23 พฤศจิกายน - 15 ธันวาคม 2563


Free โปรแกรมขุด Bitcoin

File.. แนบ
Tags : รัฐวิสาหกิจ องค์การสุรา กรมสรรพสามิต

***ท่านจะไม่พลาดข่าวงานราชการ เพียงติดตามเราที่ facebook.com/Job108admin

รัฐวิสาหกิจ,องค์การสุรา,กรมสรรพสามิต
องค์การสุรา รับสมัครบุคคลทั่วไป เข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานระดับปฏิบัติการ เปิดรับสมัคร 23 พฤศจิกายน - 15 ธันวาคม 2563
วันที่โพส 22 พ.ย. 2563

Top 5
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.),สำนักงาน ก.พ.
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป วุฒิ ป.ตรี เงินเดือน 19500-24910 บาท เปิดรับสมัคร 20 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2564
กรมสุขภาพจิต,โรงพยาบาลศรีธัญญา,นักวิชาการสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 8 อัตรา เปิดรับสมัคร 25 มกราคม - 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564
กรมโยธาธิการและผังเมือง
กรมโยธาธิการและผังเมือง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 25 มกราคม - 4 กุมภาพันธ์ 2564
กรมส่งเสริมสหกรณ์,สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี,จันทบุรี
กรมส่งเสริมสหกรณ์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 18 - 22 มกราคม พ.ศ. 2564
สํานักบริหารโครงการทางหลวงระหว่างประเทศ,กรมทางหลวง
สํานักบริหารโครงการทางหลวงระหว่างประเทศ กรมทางหลวง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตั้งแต่วันที่ 25 - 29 มกราคม 2564