JOB-18 งานราชการ
งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 26 ม.ค. 2564

งานสาธารณสุข

สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ บรรจุครั้งแรก 23 อัตรา เปิดรับสมัคร 30 พฤศจิกายน - 22 ธันวาคม 2563


ประกาศสํานักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการ
กรุงเทพมหานครสามัญ สังกัดสํานักอนามัย ครั้งที่ 3/2563

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
ตําแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง
ตําแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน ได้แก่
1 เจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน
จํานวน 8 อัตรา
อัตราเงินเดือนที่จะได้รับ
- ประกาศนียบัตรของส่วนราชการต่าง ๆ ที่มีหลักสูตรกําหนดระยะเวลาศึกษา ไม่น้อยกว่า 2 ปี ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย อัตราเงินเดือน 10840 บาท หรือตามที่ ก.ก. กําหนด
- ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือประกาศนียบัตรของส่วนราชการ ต่าง ๆ ที่มีหลักสูตรกําหนดระยะเวลาศึกษาไว้ไม่น้อยกว่า 3 ปี ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า อัตราเงินเดือน 11500 บาท หรือตามที่ ก.ก. กําหนด
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1 ได้รับประกาศนียบัตรเจ้าพนักงานเภสัชกรรม ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 2 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย
2ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ทางเทคนิคเภสัชกรรม

ตําแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ได้แก่
2 นายแพทย์ปฏิบัติการ
จํานวน 13 อัตรา
อัตราเงินเดือนที่จะได้รับ
- ปริญญาตรีที่มีหลักสูตรกําหนดเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 4 ปีต่อจากวุฒิ ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า อัตราเงินเดือน 15,000 บาท หรือตามที่ กก. กาหนด
- ปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิตและได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสาขาเวชกรรม จากแพทยสภา อัตราเงินเดือน 10020 บาท หรือตามที่ ก.ก. กําหนด
- วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมของแพทยสภา ที่มีกําหนดเวลาศึกษาอบรมไม่น้อยกว่า 3 ปี ต่อจากวุฒิปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต และได้รับใบประกอบ วิชาชีพเวชกรรมแล้ว หรือหนังสืออนุมัติบัตรในสาขาวิชาเดียวกันกับวุฒิบัตร อัตราเงินเดือน 21,000 บาท หรือตามที่ ก.ก. กําหนด
- วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมของแพทยสภา ที่มีกําหนดเวลาศึกษาอบรมไม่น้อยกว่า 4 - 5 ปี ต่อจากวุฒิปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต และได้รับใบประกอบ วิชาชีพเวชกรรมแล้ว หรือหนังสืออนุมัติบัตรในสาขาวิชาเดียวกันกับวุฒิบัตร อัตราเงินเดือน 21,600 บาท หรือตามที่ ก.ก. กําหนด
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
1. ได้รับปริญญาในสาขาวิชาแพทยศาสตร์ หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ํากว่านี้ และได้รับ ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสาขาเวชกรรม จากแพทยสภา
2. ได้รับปริญญาในสาขาวิชาแพทยศาสตร์ หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ํากว่านี้ และได้รับ ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสาขาเวชกรรม จากแพทยสภา และได้รับหนังสืออนุมัติหรือวุฒิบัตรแสดงความรู้ ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม จากแพทยสภา

3 นักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ
จํานวน 2 อัตรา
อัตราเงินเดือนที่จะได้รับ
- ปริญญาตรีที่มีหลักสูตรกําหนดเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 4 ปีต่อจากวุฒิ ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า อัตราเงินเดือน 15,000 บาท หรือตามที่ กก. กาหนด
- ปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิตและได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสาขาเวชกรรม จากแพทยสภา อัตราเงินเดือน 10020 บาท หรือตามที่ ก.ก. กําหนด
- วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมของแพทยสภา ที่มีกําหนดเวลาศึกษาอบรมไม่น้อยกว่า 3 ปี ต่อจากวุฒิปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต และได้รับใบประกอบ วิชาชีพเวชกรรมแล้ว หรือหนังสืออนุมัติบัตรในสาขาวิชาเดียวกันกับวุฒิบัตร อัตราเงินเดือน 21,000 บาท หรือตามที่ ก.ก. กําหนด
- วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมของแพทยสภา ที่มีกําหนดเวลาศึกษาอบรมไม่น้อยกว่า 4 - 5 ปี ต่อจากวุฒิปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต และได้รับใบประกอบ วิชาชีพเวชกรรมแล้ว หรือหนังสืออนุมัติบัตรในสาขาวิชาเดียวกันกับวุฒิบัตร อัตราเงินเดือน 21,600 บาท หรือตามที่ ก.ก. กําหนด
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิงวิทยาศาสตร์ การแพทย์ ทางรังสีเทคนิค และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขารังสีเทคนิค

สถานที่รับสมัครและระยะเวลาการรับสมัครคัดเลือก
ผู้ประสงค์จะสมัครคัดเลือกให้สมัครด้วยตนเองที่ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ สํานักงาน เลขานุการ สํานักอนามัย ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 ชั้น 4 อาคารธานีนพรัตน์ ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร โทร 0 2245 2615 ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน – 22 ธันวาคม 2563 ในวันและเวลาราชการ


File แนบ


Free โปรแกรมขุด Bitcoin

Tags : สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร

***ท่านจะไม่พลาดข่าวงานราชการ เพียงติดตามเราที่ facebook.com/Job108admin

สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร
สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ บรรจุครั้งแรก 23 อัตรา เปิดรับสมัคร 30 พฤศจิกายน - 22 ธันวาคม 2563
วันที่โพส 21 พ.ย. 2563

Top 5
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.),สำนักงาน ก.พ.
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป วุฒิ ป.ตรี เงินเดือน 19500-24910 บาท เปิดรับสมัคร 20 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2564
กรมสุขภาพจิต,โรงพยาบาลศรีธัญญา,นักวิชาการสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 8 อัตรา เปิดรับสมัคร 25 มกราคม - 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564
กรมโยธาธิการและผังเมือง
กรมโยธาธิการและผังเมือง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 25 มกราคม - 4 กุมภาพันธ์ 2564
กรมส่งเสริมสหกรณ์,สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี,จันทบุรี
กรมส่งเสริมสหกรณ์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 18 - 22 มกราคม พ.ศ. 2564
สํานักบริหารโครงการทางหลวงระหว่างประเทศ,กรมทางหลวง
สํานักบริหารโครงการทางหลวงระหว่างประเทศ กรมทางหลวง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตั้งแต่วันที่ 25 - 29 มกราคม 2564