JOB-18 งานราชการ
งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 28 ก.ย. 2564

งานราชการ,รัฐวิสาหกิจ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อเข้าปฎิบัติงาน 16 อัตรา เปิดรับสมัคร 25 - 27 พฤศจิกายน 2563


ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 1 (ภาคใต้) จังหวัดเพชรบุรี เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้าง PEA Shop (สัญญาจ้าง 2 ปี)

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1 ผู้ช่วยบัญชี (PEA Shop)
จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติ
1 ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติตามระเบียบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ว่าด้วยวิธีการจ้างและการทํางานของลูกจ้าง พ.ศ. 2558 ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศฉบับนี้
2 ผู้สมัครต้องมีคุณวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) ทุกสาขา โดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะ จ้างในอัตราค่าจ้างและคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) เท่านั้น และผู้สมัครที่ใช้คุณวุฒิที่สูงกว่า ปวช. ในการ สมัครสอบ ไม่มีสิทธิเรียกร้องใด ๆ ทั้งสิ้นจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
3เพศหญิงหรือชาย อายุ 18 ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ ในวันที่ยื่นใบสมัครตามประกาศรับ สมัคร
4 ผู้ชายต้องมีส่วนสูงไม่ต่ํากว่า 165 ซ.ม. น้ําหนักตัวไม่เกินส่วนสูงลบ 100 กิโลกรัม
5 ผู้หญิงต้องมีส่วนสูงไม่ต่ํากว่า 155 ซ.ม. น้ําหนักตัวไม่เกินส่วนสูงลบ 110 กิโลกรัม
6 มีบุคลิกภาพดี สุภาพ ยิ้มแย้ม แจ่มใส
7 มีมนุษย์สัมพันธ์และจิตบริการ
8 สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐานได้ดี
9 สนทนาภาษาต่างประเทศ เช่น ภาษาอังกฤษ จีน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
10 การรับสมัครสอบคัดเลือกในครั้งนี้ ไม่อนุญาตให้ลูกจ้างสัญญา 2 ปีของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสมัคร เข้าสอบคัดเลือก เนื่องจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้มีการกําหนดหลักเกณฑ์การย้าย และเปลี่ยนตําแหน่งของ ลูกจ้าง ซึ่งหากลูกจ้างมีความประสงค์จะย้ายหรือเปลี่ยนตําแหน่ง จะต้องถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของการไฟฟ้า ส่วนภูมิภาค
11 ผู้สมัครต้องรับผิดชอบข้อมูลต่าง ๆ และเอกสารที่ใช้ประกอบการสมัคร หากพบในภายหลังว่าข้อมูล เป็นเท็จหรือใช้เอกสารปลอม หรือเอกสารที่มิใช่ทางราชการออกให้ หรือตรวจสอบประวัติและพิมพ์ลายนิ้วมือแล้ว พบว่าขาดคุณสมบัติ จะถือว่าการสอบคัดเลือกของผู้นั้นเป็นโมฆะ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะดําเนินการยกเสีกการ จ้างทันที ทั้งนี้ผู้สมัครไม่สามารถเรียกร้องสิทธิใด ๆ ทั้งสิ้นจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

2 ผู้ช่วยช่าง(ปฏิบัติการระบบไฟฟ้า)
จำนวน 4 อัตรา
คุณสมบัติ
1 ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติตามระเบียบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ว่าด้วยวิธีการจ้างและการทํางานของลูกจ้าง พ.ศ. 2558 ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศฉบับนี้
2 ผู้สมัครในตําแหน่ง ผู้ช่วยช่าง(ปฏิบัติการระบบไฟฟ้า) ต้องมีคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)สาขา ไฟฟ้า , ไฟฟ้ากําลัง
ผู้สมัครในตําแหน่ง ผู้ช่วยช่าง ต้องมีคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) สาขาไฟฟ้า , ไฟฟ้ากําลัง , ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
ผู้สมัครในตําแหน่ง ผู้ช่วยพัสดุ ต้องมีคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) สาขาบัญชี, พาณิชยการ, การจัดการโลจิสติกส์
ทั้งนี้ ผู้ที่มีคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาตรงตามที่กําหนดตามข้อ 2.2 สามารถ สมัครสอบได้ โดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะจ้างในอัตราค่าจ้างและคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) เท่านั้น และผู้สมัครที่ใช้คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในการสมัครสอบ ไม่มีสิทธิเรียกร้องใด ๆ ทั้งสิ้น จาก การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
3 ผู้สมัครตําแหน่ง ผู้ช่วยช่าง(ปฏิบัติการระบบไฟฟ้า) ต้องมีสายตาปกติ ไม่บอดสี โดยให้นําใบรับรอง แพทย์จากโรงพยาบาลรัฐลาล หรือเอกชนมาแสดงในวันสมัคร
4 ผู้สมัครจะต้องเป็นลูกจ้าง กฟภ. (สัญญาจ้าง 1 ปี) หรือเป็นผู้ปฏิบัติงานตามสัญญาจ้างเหมาบริการ งานด้านระบบไฟฟ้า ที่มีอายุงานไม่น้อยกว่า 1 ปี นับถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 โดยไม่จํากัดอายุ
5 ผู้สมัครต้องรับผิดชอบข้อมูลต่าง ๆ และเอกสารที่ใช้ประกอบการสมัคร หากพบในภายหลังว่าข้อมูล เป็นเท็จหรือใช้เอกสารปลอม หรือเอกสารที่มิใช่ทางราชการออกให้ หรือตรวจสอบประวัติและพิมพ์ลายนิ้วมือแล้ว พบว่าขาดคุณสมบัติ จะถือว่าการสอบคัดเลือกของผู้นั้นเป็นโมฆะ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะดําเนินการยกเลิกการ จ้างทันที ทั้งนี้ผู้สมัครไม่สามารถเรียกร้องสิทธิใด ๆ ทั้งสิ้นจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

3 ผู้ช่วยช่าง(ปฏิบัติการระบบไฟฟ้า)
จำนวน 11 อัตรา
คุณสมบัติ
1 ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติตามระเบียบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ว่าด้วยวิธีการจ้างและการทํางานของลูกจ้าง พ.ศ. 2558 ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศฉบับนี้
2 ผู้สมัครในตําแหน่ง ผู้ช่วยช่าง(ปฏิบัติการระบบไฟฟ้า) ต้องมีคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.สาขา ไฟฟ้า , ไฟฟ้ากําลัง
ผู้สมัครในตําแหน่ง ผู้ช่วยช่าง ต้องมีคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) สาขาไฟฟ้า , ไฟฟ้ากําลัง , ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
ผู้สมัครในตําแหน่ง ผู้ช่วยบัญชี ต้องมีคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) สาขาบัญชี
ทั้งนี้ ผู้ที่มีคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาตรงตามที่กําหนดตามข้อ 2.2 สามารถ สมัครสอบได้ โดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะจ้างในอัตราค่าจ้างและคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) เท่านั้น และผู้สมัครที่ใช้คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในการสมัครสอบ ไม่มีสิทธิเรียกร้องใด ๆ ทั้งสิ้น จาก การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
3 ผู้สมัครตําแหน่ง ผู้ช่วยช่าง(ปฏิบัติการระบบไฟฟ้า) ต้องมีสายตาปกติ ไม่บอดสี โดยให้นําใบรับรอง แพทย์จากโรงพยาบาลรัฐลาล หรือเอกชนมาแสดงในวันสมัคร
4 ผู้สมัครต้องมีอายุ 18 ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ในวันที่ยื่นใบสมัครตามประกาศรับสมัคร
5 ผู้สมัครต้องรับผิดชอบข้อมูลต่าง ๆ และเอกสารที่ใช้ประกอบการสมัคร หากพบในภายหลังว่าข้อมูล เป็นเท็จหรือใช้เอกสารปลอม หรือเอกสารที่มิใช่ทางราชการออกให้ หรือตรวจสอบประวัติและพิมพ์ลายนิ้วมือแล้ว พบว่าขาดคุณสมบัติ จะถือว่าการสอบคัดเลือกของผู้นั้นเป็นโมฆะ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะดําเนินการยกเลิกการ จ้างทันที ทั้งนี้ผู้สมัครไม่สามารถเรียกร้องสิทธิใด ๆ ทั้งสิ้นจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

วิธีสมัคร : สมัครด้วยตนเอง
สถานที่รับสมัคร : ห้องประชุมอาคาร ฝวบ.ชั้น 1 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคใต้) จังหวัดเพชรบุรี 86 หมู่ที่ 5 ถนนเพชรบุรี-หาดเจ้าสำราญ ตำบลโพไร่หวาน อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี
วันที่เปิดรับสมัคร : 25 - 27 พฤศจิกายน 2563

เอกสารที่ใช้ประกอบการสมัคร
1 สําเนาบัตรประชาชน และสําเนาทะเบียนบ้าน 2 ฉบับ
2 สําเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียน จํานวน 2 ฉบับ
3 สําเนาใบประกาศนียบัตร จํานวน2 ฉบับ
4 สําเนาเอกสารการคัดเลือกทหาร (สด.๔ หรือ สด.๔๓) กรณีผู้สมัครเป็นเพศชาย จํานวน 2 ฉบับ
5 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาดํา ขนาด 2 นิ้ว จํานวน 3 รูป
6 สําเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ - นามสกุล (ในกรณีที่ชื่อ - นามสกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ ตรงกัน) จํานวน 2 ฉบับ
ทั้งนี้ ในสําเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคํารับรองว่าสําเนาถูกต้องและลงชื่อกํากับไว้ให้เรียบร้อย ด้วย
Free โปรแกรมขุด Bitcoin

File.. แนบ
Tags : เพชรบุรี PEA การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ภาคใต้

***ท่านจะไม่พลาดข่าวงานราชการ เพียงติดตามเราที่ facebook.com/Job108admin

เพชรบุรี,PEA,การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค,ภาคใต้
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อเข้าปฎิบัติงาน 16 อัตรา เปิดรับสมัคร 25 - 27 พฤศจิกายน 2563
วันที่โพส 19 พ.ย. 2563

Top 5
กรมปศุสัตว์
กรมปศุสัตว์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 21 - 28 กันยายน พ.ศ. 2564
กรมสรรพากร
กรมสรรพากร รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวให้กับหน่วยงานในสังกัดส่วนกลาง (กอง/กลุ่ม/ศูนย์) 111 อัตรา วุฒิ ปวช. - ป.ตรี เปิดรับสมัคร 29 กันยายน - 5 ตุลาคม พ.ศ. 2564
กรมวิชาการเกษตร,กรุงเทพมหานคร
กรมวิชาการเกษตร รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เงินเดือน 40,000 บาท เปิดรับสมัคร 1 - 30 ตุลาคม พ.ศ. 2564
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
การทางพิเศษแห่งประเทศไทยรับสมัครพนักงาน วุฒิ ปวส. เปิดรับสมัคร 16 - 30 กันยายน 2564
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา,นักวิชาการสาธารณสุข,ฉะเชิงเทรา
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตั้งแต่วันที่ 17 - 23 กันยายน 2564