JOB-18 งานราชการ
งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 4 ธ.ค. 2563

งานราชการ,รัฐวิสาหกิจ

บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงาน วุฒิ ป.ตรีทุกสาขา ไม่จำกัดภูมิลำเนา เปิดรับสมัคร - 10 พฤศจิกายน 2563


ประกาศ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงาน ครั้งที่ 4/2563

บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเข้าเป็นพนักงาน ปฏิบัติงาน ณ ส่วนงานในสํานักงานใหญ่ (แจ้งวัฒนะ) กรุงเทพมหานคร

ตําแหน่งที่รับสมัคร
นักบริหารงานทั่วไป
จำนวน 2 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ปริญญาตรีทุกสาขา

คุณสมบัติผู้สมัคร
1 บุคคลภายนอก อายุไม่เกิน 35 ปี สําหรับลูกจ้างนิติบุคคล ไม่จํากัดอายุ ซึ่งปัจจุบันต้องทํางานให้กับ ทีโอที และมีประสบการณ์การทํางานมา ไม่น้อยกว่า 1 ปี โดยมีหนังสือรับรองประสบการณ์การทํางานจากส่วนงาน ที่ปฏิบัติงาน
2 สําเร็จการศึกษาในคุณวุฒิ และสาขาวิชาที่กําหนดในแต่ละตําแหน่งตามประกาศฯ ทั้งนี้ ต้องนํา หลักฐานการศึกษาฉบับสมบูรณ์ มายืนในวันสอบข้อเขียน
3 กรณีเพศชาย ต้องพ้นภาระทางทหารแล้ว
4 หากมีผลคะแนนทดสอบ TOEIC ไม่น้อยกว่า 500 หรือมีผลคะแนนทดสอบ TOEFL (แบบ PBT) ไม่น้อยกว่า 455 หรือ TOEFL (แบบ IBT) ไม่น้อยกว่า 47 หรือมีผลคะแนน IELTS ไม่น้อยกว่า 4 หรือผลคะแนน การทดสอบด้านภาษาอังกฤษ ซึ่งสามารถเทียบเท่า TOEIC ตามเกณฑ์คะแนนข้างต้นได้ ซึ่งผลคะแนนการทดสอบ ภาษาอังกฤษต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี จะได้คะแนนเพิ่มในการสอบสัมภาษณ์เป็นกรณีพิเศษ

คุณสมบัติทั่วไป
1 สามารถทํางานให้แก่ บมจ.ทีโอที ได้เต็มเวลา
2 ไม่เป็นบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟันเฟือนไม่สมประกอบ
3 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย หรือ ไม่เคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต
4 ไม่เคยได้รับโทษจําคุก โดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิด ที่ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
5 ไม่เป็นข้าราชการการเมือง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น
6 ไม่เป็นกรรมการหรือที่ปรึกษาพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
7 ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างการถูกดําเนินการทางวินัย หรืออยู่ในระหว่างการสืบสวน หรือ การสอบสวน หรือการพิจารณาทางวินัย หรือถูกพักงาน หรือถูกสั่งให้หยุดงานเป็นการชั่วคราวในลักษณะเดียวกัน กับถูกพักงาน หรืออยู่ในระหว่างการถูกดําเนินคดีทางอาญา
8 ไม่เคยถูก ไล่ออก ปลดออก หรือให้ออก จากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือ บริษัทมหาชน จํากัด หรือบริษัทเอกชน เพราะทุจริตต่อหน้าที่ หรือเพราะประพฤติชั่วหรือกระทําผิด หรือ หย่อนความสามารถ
9 ไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียสัญญากับ ทีโอที หรือในกิจการที่กระทําให้แก่ ทีโอที หรือดําเนินธุรกิจ ที่เป็นการแข่งขันกับกิจการ ทีโอที ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม เว้นแต่ เป็นเพียงผู้ถือหุ้นเพื่อประโยชน์ในการลงทุน โดยสุจริตในบริษัทจํากัด ที่กระทําการอันมีส่วนได้เสียเช่นว่านั้น
10 มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย ว่าด้วย คุณสมบัติมาตรฐานสําหรับ กรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2518 และ พ.ศ. 2558

ขั้นตอนการสมัคร
1 สมัครงานผ่านระบบ Online โดยกรอกข้อมูลสมัครงานผ่าน http://www.tot.co.th 
ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 และ ดําเนินการตามขั้นตอนกรอกใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน
2 กรณีมีข้อสงสัย หรือพบปัญหาการสมัครงาน ติดต่อเจ้าหน้าที่ เบอร์โทรศัพท์ 02-574-9490 – 2, 02-505-1586 - 7
(คุณนิวัฒน์, คุณจารุณี, คุณพรสิริ, คุณปริมประภา, คุณปุณยวีร์)File.. แนบ
Tags : บริษัท ทีโอที จำกัด TOT

***ท่านจะไม่พลาดข่าวงานราชการ เพียงติดตามเราที่ facebook.com/Job108admin

บริษัท ทีโอที จำกัด,TOT
บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงาน วุฒิ ป.ตรีทุกสาขา ไม่จำกัดภูมิลำเนา เปิดรับสมัคร - 10 พฤศจิกายน 2563
วันที่โพส 29 ต.ค. 2563

Top 5
รัฐวิสาหกิจ,องค์การสุรา,กรมสรรพสามิต
องค์การสุรา รับสมัครบุคคลทั่วไป เข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานระดับปฏิบัติการ เปิดรับสมัคร 23 พฤศจิกายน - 15 ธันวาคม 2563
สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร
สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ บรรจุครั้งแรก 23 อัตรา เปิดรับสมัคร 30 พฤศจิกายน - 22 ธันวาคม 2563
กรมบัญชีกลาง
กรมบัญชีกลาง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ส่วนกลาง) วุฒิ ปวช.-ปวส.-ป.ตรี 24 อัตรา เปิดรับสมัคร 2 - 9 ธันวาคม 2563
กรมทางหลวง,กรุงเทพมหานคร
กรมทางหลวง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 3 - 15 ธันวาคม 2563
กรมการปกครอง
กรมการปกครอง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 25 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม พ.ศ. 2563