JOB-18 งานราชการ
งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 4 ธ.ค. 2563

งานราชการ,รัฐวิสาหกิจ

คณะกรรมการดำเนินการสรรหาและคัดเลือก รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับการจ้างเหมาบริการรายบุคคลโครงการการดำเนินงานศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารสาธารณะ (โทร. 1584)


รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับการจ้างเหมาบริการรายบุคคลโครงการการดำเนินงานศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารสาธารณะ (โทร. 1584) ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ตําแหน่งที่รับสมัคร และเงินเดือนที่จะได้รับ
1 พนักงานรับสายโทรศัพท์
จํานวน 3 อัตรา
- ได้รับคุณวุฒิไม่ต่ํากว่า ปวช. หรือเทียบเท่า
- อัตราเงินเดือน 10,500 บาท

2 นักวิชาการขนส่ง (ด้านกฎหมาย)
จํานวน 1 อัตรา
- ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี สาขาวิชานิติศาสตร์
- อัตราเงินเดือน 15,750 บาท

วิธีการรับสมัคร
ผู้สนใจและมีคุณสมบัติตามที่กําหนดให้ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ กรมการขนส่งทางบก อาคาร 3 ชั้น 4 ศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารและรับเรื่องร้องเรียน กองตรวจการขนส่งทางบก โดยผู้สมัครไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัครแต่อย่างใด หรือติดต่อสอบถาม ได้ทางหมายเลขโทรศัพท์ 02 271-8888 ต่อ 3422 ในวันที่ 16 - 30 ตุลาคม 2563 เวลาราชการ

 File.. แนบ
Tags : กรมการขนส่งทางบก

***ท่านจะไม่พลาดข่าวงานราชการ เพียงติดตามเราที่ facebook.com/Job108admin

กรมการขนส่งทางบก
คณะกรรมการดำเนินการสรรหาและคัดเลือก รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับการจ้างเหมาบริการรายบุคคลโครงการการดำเนินงานศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารสาธารณะ (โทร. 1584)
วันที่โพส 22 ต.ค. 2563

Top 5
รัฐวิสาหกิจ,องค์การสุรา,กรมสรรพสามิต
องค์การสุรา รับสมัครบุคคลทั่วไป เข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานระดับปฏิบัติการ เปิดรับสมัคร 23 พฤศจิกายน - 15 ธันวาคม 2563
สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร
สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ บรรจุครั้งแรก 23 อัตรา เปิดรับสมัคร 30 พฤศจิกายน - 22 ธันวาคม 2563
กรมบัญชีกลาง
กรมบัญชีกลาง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ส่วนกลาง) วุฒิ ปวช.-ปวส.-ป.ตรี 24 อัตรา เปิดรับสมัคร 2 - 9 ธันวาคม 2563
กรมทางหลวง,กรุงเทพมหานคร
กรมทางหลวง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 3 - 15 ธันวาคม 2563
กรมการปกครอง
กรมการปกครอง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 25 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม พ.ศ. 2563