JOB-18 งานราชการ
งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 4 ธ.ค. 2563

งานสาธารณสุข

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 29 ตุลาคม - 5 พฤศจิกายน 2563


1 ตําแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี
จํานวน ๑ อัตรา
ค่าตอบแทน เดือนละ 18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ํากว่านี้ ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชา บริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาใดสาขาหนึ่งหรือหลายสาขาวิชา ดังกล่าวข้างต้น

2 ตําแหน่งนายช่างเทคนิค
จํานวน 1 อัตรา
ค่าตอบแทน เดือนละ 13,800 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ํากว่านี้ในสาขาวิชาเครื่องกล สาขาวิชาเทคนิคโลหะ สาขาวิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม สาขาวิชาการก่อสร้าง สาขาวิชาไฟฟ้ากําลัง สาขาวิชา อิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาโยธา สาขาวิชาหนึ่งวิชาใดทางช่างอุปกรณ์การแพทย์ ทางฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์ การแพทย์ หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งหรือหลายสาขาวิชาดังกล่าวข้างต้น

3 ตําแหน่งนักกายภาพบําบัด
อัตราว่าง จํานวน 1 อัตรา
ค่าตอบแทน เดือนละ 19,500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ํากว่านี้ในสาขาวิชากายภาพบําบัด ทางกายภาพบําบัด และได้รับอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขากายภาพบําบัด หรือใบอนุญาตเป็น ผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบําบัดของสภากายภาพบําบัด

4 ตําแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข
อัตราว่าง จํานวน 1 อัตรา
ค่าตอบแทน เดือนละ 18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ํากว่านี้ ในสาขาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชา ใดสาขาวิชาหนึ่ง สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ สาขาวิทยาศาสตร์ สิ่งแวดล้อม/อนามัยชุมชน/อนามัยสิ่งแวดล้อมระบาด หรือทางแพทย์แผนจีน หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งและทางใด ทางหนึ่งหรือหลายทางดังกล่าวข้างต้น

วิธีสมัคร : สมัครด้วยตนเอง
สถานที่รับสมัคร : กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม 356 ถ อภิบาลบัญชา ต.ในเมือง อำเภอเมืองนครพนม จ.นครพนม
วันที่เปิดรับสมัคร : 29 ตุลาคม - 5 พฤศจิกายน 2563

File.. แนบ
Tags : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม นครพนม นักวิชาการสาธารณสุข

***ท่านจะไม่พลาดข่าวงานราชการ เพียงติดตามเราที่ facebook.com/Job108admin

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม,นครพนม,นักวิชาการสาธารณสุข
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 29 ตุลาคม - 5 พฤศจิกายน 2563
วันที่โพส 22 ต.ค. 2563

Top 5
รัฐวิสาหกิจ,องค์การสุรา,กรมสรรพสามิต
องค์การสุรา รับสมัครบุคคลทั่วไป เข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานระดับปฏิบัติการ เปิดรับสมัคร 23 พฤศจิกายน - 15 ธันวาคม 2563
สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร
สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ บรรจุครั้งแรก 23 อัตรา เปิดรับสมัคร 30 พฤศจิกายน - 22 ธันวาคม 2563
กรมบัญชีกลาง
กรมบัญชีกลาง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ส่วนกลาง) วุฒิ ปวช.-ปวส.-ป.ตรี 24 อัตรา เปิดรับสมัคร 2 - 9 ธันวาคม 2563
กรมทางหลวง,กรุงเทพมหานคร
กรมทางหลวง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 3 - 15 ธันวาคม 2563
กรมการปกครอง
กรมการปกครอง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 25 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม พ.ศ. 2563