JOB-18 งานราชการ
งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 4 ธ.ค. 2563

งานสาธารณสุข

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 19 ตำแหน่ง 83 อัตรา


สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 19 ตำแหน่ง 83 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 26-30 ตุลาคม 2563

1. ตําแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข
จำนวน 29 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ํากว่านี้ ในสาขาวิชาสาธารณสุข ศาสตร์ สาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ สาขาวิชา วิทยาศาสตร์กายภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาวิชาวิทยาการ สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ทางพลศึกษา หรือทางสุขศึกษา สาขาวิชา เศรษฐศาสตร์ ทางเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข สาขาวิชาเวชศาสตร์การกีฬา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม/อนามัยชุมชน/อนามัยสิ่งแวดล้อมระบาด สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์

2. ตําแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข(ทันตสาธารณสุข)
จำนวน 4 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกับ ในสาขาวิชาทันตแพทย์ศาสตร์

3. ตําแหน่งนักโภชนาการ
จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์

4. ตําแหน่งนักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์
จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ การแพทย์ ทางเวชกิจฉุกเฉิน หรือสขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ และได้รับ ประกาศนียบัตรนักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ จากคณะอนุกรรมการรับรององค์กรและหลักสูตรการศึกษา และฝึกอบรมผู้ปฏิบัติการ และการให้ประกาศนียบัตรหรือเครื่องหมายวิทยฐานะแก่ผู้ผ่านการศึกษาหรือ ฝึกอบรม (อศป.)

5. ตําแหน่งนักเทคนิคการแพทย์
จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเทคนิค การแพทย์ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาเทคนิคการแพทย์ หรือได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ของสภาเทคนิคการแพทย์
ตําแหน่งนักจิตวิทยา

6. ตําแหน่งนักจิตวิทยาคลินิก
จำนวน 2 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางจิตวิทยาคลินิก และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาจิตวิทยาคลินิก

7. ตําแหน่งพยาบาลวิชาชีพ
จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง

8. ตําแหน่งแพทย์แผนไทย
จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการ แพทย์แผนไทย หรือสาขาวิชาการแพทย์แผนไทประยุกต์ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขา การแพทย์แผนไทยประเภทเวชกรรมไทย หรีสาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์

9. ตําแหน่งนักวิชาการพัสดุ
จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี บริหารธุรกิจ หรือทางการบัญชี ทางบริหารธุรกิจ เศรษฐศาตร์ นิติศษสตร์ สาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางไฟฟ้า ทางอิเล็กทรอนิกส์ ทางไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ทางโยธา ทางก่อสร้าง

1๐. ตําแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี
จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิยางอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิขาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรืสขาวิชาเศรษฐศาสตร์

11. ตําแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรม
จำนวน 3 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
ได้รับประกาศนียบัตรเจ้าพนักงานเภสัชกรรม ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 2 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลายที่ศึกษาวิชาสามัญ หรืออนุปริญญาหลักสูตร 2 ปี ต่อจากประกาศนียบัตร ประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ทางเภสัชกรรม

12. ตําแหน่งเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข
จำนวน 2 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงทันตสาธารณสุข หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจาก ประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ทางทันตกรรม
ตําแหน่งผู้ช่วย

13. ตําแหน่งผู้ช่วยพยาบาล
จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
ได้รับประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจาก มัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ

14. ตําแหน่งผู้ช่วยทันตแพทย์
จำนวน 4 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
1. มีความรู้ ความสมารถเหมาะสมและมีความชํานาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้ มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี โดยได้ผ่านการอบรมหลักสูตรผู้ช่วยทันตแพทย์หรือหลักสูตรด้านบริการ ทันตกรม จากสถาบันการศึกษา หรือหน่วยงานที่มีความเป็นมาตรฐานทางวิชาชีพ หรือ
2. ได้รับประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์ ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจาก ประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายที่ศึกษาวิชาสามัญ

15. ตําแหน่งนายช่างเทคนิค
จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตร ประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชา หรือ ทางที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ

16. ตําแหน่งพนักงานพิมพ์
จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
1. มีความรู้ความสมารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่และเคยผ่านงานด้านที่เกี่ยวข้อง มาแล้ว เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ
2. ได้รับประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนต้นหรีมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ หรือ
3. ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพทุกสาขาวิชา หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับ
4. ได้รับคุณวุฒิอย่างอื่นที่ กพส. กําหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งนี้ได้
5. ทั้งข้อ 1 ถึงข้อ 4 ต้องมีความรู้ ความสามารถในการพิมพ์ดีดภาษาไทย ไม่น้อยกว่า นาทีละ 35 คํา หรือพิมพ์ดีดด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ ต้องพิมพ์ได้ไม่น้อยกว่า นาทีละ 4๐ คําเดียวกัน

17. ตําแหน่งพนักงานบริการ
จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง 1. มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงาน หรือ
2. ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้นหรือตอนปลายสายสามัญ

18. ตําแหน่งพนักงานประจําห้องยา
จำนวน 3 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
มีความรู้ความสามารถหรือความชํานาญงานในหน้าที่ และได้รับวุฒิประกาศนียบัตร มัธยมศึกษาตอนต้นหรือตอนปลายสายสามัญ

19. ตําแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้
จำนวน 25 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
มีความรู้ความสามารถหรือความชํานาญงานในหน้าที่ และได้รับวุฒิประกาศนียบัตร มัธยมศึกษาตอนต้นหรือตอนปลายสายสามัญ

วิธีสมัคร : สมัครด้วยตนเอง
สถานที่รับสมัคร : กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น 3 สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี 14 ถนนรัฐอำนวย ตำบลบางปรอก อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี
วันที่เปิดรับสมัคร : 26-30 ตุลาคม 2563

File แนบTags : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี ปทุมธานี สสจ.ปทุมธานี นักวิชาการสาธารณสุข

***ท่านจะไม่พลาดข่าวงานราชการ เพียงติดตามเราที่ facebook.com/Job108admin

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี,ปทุมธานี,สสจ.ปทุมธานี,นักวิชาการสาธารณสุข
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 19 ตำแหน่ง 83 อัตรา
วันที่โพส 22 ต.ค. 2563

Top 5
รัฐวิสาหกิจ,องค์การสุรา,กรมสรรพสามิต
องค์การสุรา รับสมัครบุคคลทั่วไป เข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานระดับปฏิบัติการ เปิดรับสมัคร 23 พฤศจิกายน - 15 ธันวาคม 2563
สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร
สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ บรรจุครั้งแรก 23 อัตรา เปิดรับสมัคร 30 พฤศจิกายน - 22 ธันวาคม 2563
กรมบัญชีกลาง
กรมบัญชีกลาง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ส่วนกลาง) วุฒิ ปวช.-ปวส.-ป.ตรี 24 อัตรา เปิดรับสมัคร 2 - 9 ธันวาคม 2563
กรมทางหลวง,กรุงเทพมหานคร
กรมทางหลวง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 3 - 15 ธันวาคม 2563
กรมการปกครอง
กรมการปกครอง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 25 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม พ.ศ. 2563