JOB-18 งานราชการ
งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 4 ธ.ค. 2563

งานธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร รับสมัครบุคคลภายนอกเป็นพนักงานธนาคาร ปฏิบัติงานประจำ เปิดรับสมัครจนถึงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2563


ประกาศธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เรื่อง การรับสมัครบุคคลภายนอกเป็นพนักงานธนาคาร
ปฏิบัติงานประจำ ฝ่ายการธนาคารและธุรกิจต่างประเทศ

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ประสงค์จะรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานธนาคาร สังกัด กลุ่มงานธุรกิจการค้าต่างประเทศ ฝ่ายการธนาคารและธุรกิจต่างประเทศโดยมีรายละเอียดการรับสมัคร ดังนี้
1. ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
ตำแหน่งผู้บริหารทีม 10 ประจำฝ่ายการธนาคารและธุรกิจต่างประเทศ จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1 เพศชายหรือหญิง อายุไม่เกิน 45 ปีบริบูรณ์
2 สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี ด้านการเงิน บริหารการเงิน การจัดการการเงินการเงินการธนาคาร การเงินระหว่างประเทศ ธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ เศรษฐศาสตร์การเงิน เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
3 มีความรู้ความสามารถ ด้านเศรษฐกิจ การเงินการธนาคาร ธุรกิจการค้าระหว่างประเทศธุรกิจการเงินระหว่างประเทศ หากได้รับใบประกาศนียบัตร/ใบรับรอง (Certificate) เช่น CDCS (Certified Documentary Credit Specialist) หรือ CSDG (Certificate for Specialists in Demand Guarantees) จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
4 มีความรู้ความสามารถ ทักษะ ในการฟัง พูด อ่าน เขียน และติดต่อสื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดีหากมีผลคะแนน TOEIC ไม่น้อยกว่า 550 หรือมีผลคะแนนทดสอบ TOEFL (PBT) ไม่น้อยกว่า 477 หรือ TOEFL (IBT) ไม่น้อยกว่า 53 หรือ IELTS ไม่น้อยกว่า 4.5 จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ กรณีไม่มีผลทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษต้องเข้ารับการสอบสัมภาษณ์เบื้องต้นก่อน และหากมีความสามารถในการใช้ภาษาจีนกลางด้วย จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
5 ต้องมีประสบการณ์การทำงานไม่น้อยกว่า 7 ปี และมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านธุรกิจการเงินระหว่างประเทศ อาทิ การค้าระหว่างประเทศ (Trade Finance) การโอนเงินระหว่างประเทศ(Remittance) หรือประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้องติดต่อกันไม่น้อยกว่า 5 ปี(ต้องมีหนังสือรับรองการทำงานหรือเอกสารการผ่านงานประกอบ เพื่อยืนยันว่าเป็นผู้มีประสบการณ์ทำงานดังกล่าวจริง)
6 มีทักษะในการบริหารจัดการงานและบุคลากร มีความซื่อสัตย์มีคุณธรรม จริยธรรมมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีสามารถติดต่อประสานงานกับบริษัทคู่ค้า ธนาคาร หน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานที่กำกับดูแล อาทิธปท. เป็นต้น
7 สามารถปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้เป็นระยะเวลาติดต่อกัน 5-7 วัน ต่อครั้ง
8 มีความรู้ทักษะเบื้องต้นเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ระบบการปฏิบัติการ การจัดการฐานข้อมูล และมีความสามารถในการใช้โปรแกรม Microsoft Office เป็นอย่างดี
9 จะต้องปฏิบัติงานในตำแหน่งที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้ง ติดต่อกันไม่น้อยกว่า 5 ปีเว้นแต่จะได้รับการแต่งตั้งให้เลื่อนระดับในตำแหน่งที่สูงกว่า
3.10 หากมีประสบการณ์การใช้งานระบบ SWIFT การควบคุม ดูแล และมีความรู้เกี่ยวกับการ
Upgrade ระบบ SWIFT เช่น การลง Patch version, การปรับเปลี่ยน Message Standard Release หรือ
การปรับเปลี่ยน SWIFT format จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

การสมัคร
1 ผู้สมัครจะต้องอ่านประกาศการรับสมัครให้ครบถ้วน และรับผิดชอบตรวจสอบข้อมูล
ของตนเอง ว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครทุกประการ หากธนาคารตรวจพบว่าคุณสมบัติของผู้สมัคร
ท่านใดไม่ตรงตามที่ธนาคารกำหนดไว้ ธนาคารจะตัดรายชื่อออกจากรายชื่อผู้มีสิทธิ์ทุกขั้นตอน หรือในกรณีที่
ดำเนินการจ้างแล้ว ธนาคารจะเลิกจ้างทันที โดยไม่มีข้อแม้ใดๆ ทั้งสิ้น
1 ผู้ที่สนใจและมีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้องตามประกาศของธนาคาร สามารถสมัครผ่าน
ทางเว็บไซต์ www.Jobtopgun.com หรือ ฝากประวัติการสมัครงานไว้กับระบบคลังข้อมูลผู้สมัคร ธ.ก.ส.
www.irecruitbaac.com (ผู้ที่เคยฝากข้อมูลประวัติจะต้องเปลี่ยนแปลงหัวข้อ “สายงานที่สนใจ” เป็นตำแหน่ง
บริหารทีม 10 ประจำ ฝกธ. เท่านั้น ส่วนผู้ที่ฝากประวัติใหม่ การบันทึกข้อมูลให้ผู้สมัครเลือก “สายงานที่สนใจ”
ตำแหน่งผู้บริหารทีม 10 ประจำ ฝกธ. เพียงตำแหน่งเดียว ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ซึ่ง
ธนาคารจะพิจารณาข้อมูลจากระบบการรับสมัครดังกล่าว จนถึงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2563 กรณีมีข้อสงสัย
เกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้สมัคร ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่กลุ่มงานสรรหาและคัดเลือก ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
โทร. 0-2558-6555 ต่อ 8334-6
ทั้งนี้หากจำนวนผู้สมัครที่มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้องตามประกาศของธนาคารไม่เพียงพอ
กับความต้องการ ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาขยายระยะเวลาในการรับสมัครได้

File.. แนบ
Tags : ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

***ท่านจะไม่พลาดข่าวงานราชการ เพียงติดตามเราที่ facebook.com/Job108admin

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร รับสมัครบุคคลภายนอกเป็นพนักงานธนาคาร ปฏิบัติงานประจำ เปิดรับสมัครจนถึงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2563
วันที่โพส 22 ต.ค. 2563

Top 5
รัฐวิสาหกิจ,องค์การสุรา,กรมสรรพสามิต
องค์การสุรา รับสมัครบุคคลทั่วไป เข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานระดับปฏิบัติการ เปิดรับสมัคร 23 พฤศจิกายน - 15 ธันวาคม 2563
สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร
สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ บรรจุครั้งแรก 23 อัตรา เปิดรับสมัคร 30 พฤศจิกายน - 22 ธันวาคม 2563
กรมบัญชีกลาง
กรมบัญชีกลาง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ส่วนกลาง) วุฒิ ปวช.-ปวส.-ป.ตรี 24 อัตรา เปิดรับสมัคร 2 - 9 ธันวาคม 2563
กรมทางหลวง,กรุงเทพมหานคร
กรมทางหลวง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 3 - 15 ธันวาคม 2563
กรมการปกครอง
กรมการปกครอง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 25 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม พ.ศ. 2563